Folsgeare

Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Folsgare ligt in gemeente Súdwest-Fryslân

 

Nieuws

Dorpscanon

Het venster over de Tweede Wereldoorlog in Folsgeare van de dorpscanon is aangevuld met een tekst over gebeurtenissen die zich in deze periode hebben afgespeeld bij boer Bouwe Speerstra in Tsjalhuzum. Hiermee is de tekst op dit moment volledig. Mocht er nieuwe informatie beschikbaar komen, dan wordt die uiteraard toegevoegd. Aanvullingen mogen via de mail …

Corona Protocol Dorpshuis Folsgare

Van: Stichting Dorpshuis FolsgareVoor: Gebruikers dorpshuisDatum: september 2020 Uitleg:Onderstaand protocol geldt m.i.v. september 2020, en is opgesteld i.v.m. de corona voorwaarden die door de overheid/RIVM zijn opgesteld. Mocht er n.a.v. nieuwe voorwaarden aanleiding toe zijn kunnen onderstaande voorwaarden worden aangepast.Dit protocol dient door de vertegenwoordigers in het Stichtingsbestuur te worden gedeeld met de vereniging/club/commissie die …