Werkzaamheden Mieddyk

Het zal vast niet onopgemerkt zijn gebleven. De aangekondigde werkzaamheden die Wetterskip Fryslân vanaf 29 aug. zou uitvoeren aan de Mieddyk, hebben niet plaats gevonden. Er blijkt iets fout te zijn gegaan in de afstemming met de onderaannemer.

De werkzaamheden zullen nu plaats vinden in week 41 en 41, dus vanaf 10 oktober

Berichten van Dorpsbelang Folsgeare

Nieuwsbrief website:
De wekelijkse nieuwsbrief wordt verstuurd vanuit onze website. Omdat dit niet meer helemaal goed liep, is er een andere wijze van versturen ingesteld. Nu kan het zijn dat u de nieuwsbrief niet meer ontvangt. Dan is het verstandig om u opnieuw aan te melden op onze website. De nieuwsbrief verschijnt wekelijks, maar dan moet er wel wat te melden zijn.  

Woningbouw Wallemadyk:
Op 14 juli deelde gemeente SWF het volgende mede:
Na vijftien jaar blaast het Súdwest-Fryslân het uitbreidingsplan in Folsgare alsnog nieuw leven in. Het college stelt 84.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar voor de woningbouwontwikkeling in het dorp.

Van het uitbreidingsplan werd in 2007 de eerste fase uitgevoerd, maar kwam vervolgens tijdens de crisisjaren tot stilstand. Mede op verzoek van de inwoners van het dorp en de drukte op de woningmarkt is het plan nu opnieuw op de agenda gezet. Het college stelt 84.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar voor het project.
In het plan dat in 2007 werd opgesteld, staat dat er ruimte is voor 22 woningen. In de eerste fase zijn reeds 8 gebouwd. De invulling van de overige bouwkavels ligt nog open. De volgende stap die het college wil zetten, is het formeren van een woonprogramma.
,,Het doel is om de komende vier jaar minimaal 1.000 woningen in SWF te realiseren. Daarbij gaat wat ons betreft ook geen kern op slot”, zegt Michel Rietman, wethouder Wonen. ,,Ik ben dan ook blij dat we het plan in Folsgare nieuw leven in kunnen blazen. Daarbij kijken we uiteraard naar de actuele wensen van dorpsbewoners en behoeften in de markt.”

Ben je ook geïnteresseerd dan kun je in contact treden met Alida Breeuwsma inzake jongeren, Marjo Huisman inzake ouderen, Dominique Does inzake duurzame woningen, Reind Fokkens inzake gemeentelijke zaken en Wim Nijman inzake Dorpsbelang. Voor verdere vragen of opmerkingen kun je een mail sturen naar onderstaand mailadres van Dorpsbelang.

Ledenvergadering Dorpsbelang:
Er komt een extra ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal worden gehouden op vrijdag 28 oktober om 20 uur. Daarmee vervalt de eerder aangekondigde ledenvergadering op 23 september. Tijdens de ledenvergadering zullen de gewijzigde statuten van onze vereniging in stemming worden gebracht. De statuten waren sterk verouderd en voldeden niet meer aan de huidige eisen. We kunnen nu weer lang vooruit.  

Bufferzonegroep:
De eerste spades voor het bedrijventerrein de Hemmen 3 zijn inmiddels de grond ingegaan. Dat betekent dat er ook snel met de inrichting van de bufferstrook wordt begonnen. Op 21 september om 16 uur komen de wethouders Dam en Rietman naar Folsgare om met het dorp te overleggen over de bufferzone/ landschapspark. Dorpsbelang verwacht dat er nu belangrijke stappen gezet gaan worden met betrekking tot onze wensen voor de bufferzone/landschapspark.

Preventieavond:
Vrijdag 7 oktober a.s
. staat Folsgeare in het teken van inbraakpreventie en cyberpreventie. Hoe inbraakgevoelig is mijn woning? Valt mijn wifi vanaf de straat te kraken? ’s Avonds wordt in het dorpshuis de balans opgemaakt hoe het met inbraak- en cyberpreventie gesteld is in Folsgeare. Nader bericht volgt nog.

Vragen  voor Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied II Súdwest-Fryslân ter inzage

De bestemmingsplannen voor het buitengebied van de voormalige gemeenten Bolsward, Boarnsterhim, Littenseradiel en Wymbritseradiel worden samengevoegd in één bestemmingsplan. Inwoners en ondernemers worden daarbij van harte uitgenodigd om mee te praten. In 2017 werden de bestemmingsplannen van de voormalige gemeenten Nijefurd, Sneek en Wûnseradiel al bijgewerkt tot het bestemmingsplan Buitengebied I.

Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, vindt het belangrijk dat inwoners hierbij betrokken worden: Een prettige leefomgeving creëer je samen. Als we dan het bestemmingsplan herzien, dan vinden we het belangrijk om de inwoners en ondernemers daarbij te betrekken.”

Van vier naar één bestemmingsplan

Het voordeel van het actualiseren van het bestemmingsplan is dat de nieuwe versie straks gemakkelijker te raadplegen en toe te passen is voor de inwoners en ondernemers. De huidige bestemmingsplannen, vier in totaal, zijn nu niet digitaal inzichtelijk. Straks moet er één bestemmingsplan Buitengebied II liggen, welke digitaal te raadplegen is.

“Eén plan met duidelijke richtlijnen en regels maakt het een stuk eenvoudiger voor de burger, dan vier losse bestemmingsplannen. We hebben het voorbeeld van het bestemmingsplan Buitengebied I, dat in 2017 werd vastgesteld. Dat plan functioneert goed en maakt dat we nu ook het plan voor het overige buitengebied willen opmaken”, aldus wethouder Dam.

Inloopbijeenkomsten voor inwoners

In de eerste week van september staan vier inloopbijeenkomsten gepland. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners en ondernemers het voorontwerp bestemmingsplan inzien, vragen stellen en een reactie achterlaten.

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op:

  • Maandag 5 september 13:00-16:00 – It Heechhûs, Heeg
  • Dinsdag 6 september 13:00-16:00 – It Dielshûs, Wommels
  • Woensdag 7 september 13:00-16:00 – De Mande, Nijland
  • Donderdag 8 september 13:00-16:00 – Ús Gebou, Gau

Voorontwerp bestemmingsplan inzien

Het voorontwerp ligt van 2 september 2022 tot 13 oktober 2022 bij de gemeentelijke balies in Bolsward en Sneek ter inzage. Het voorontwerp is ook te bekijken op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2022BPBGSWFII-vont.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn (2 september 2022 – 13 oktober 2022) kan een ieder een schriftelijke of mondelinge reactie indienen bij de gemeente. Een schriftelijke reactie kan worden gericht aan burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HM te Sneek.

Voor een mondelinge inspraakreactie moet van tevoren een afspraak gemaakt worden. Dit kan door te bellen naar 14 0515 en een afspraak te maken met Siemon Faber, Bert de Jong of Saskia van der Laag.

Dames hoofdklasse kaatsen

Komende zondag 4 september komen de Dames Hoofdklasse kaatsters naar Folsgare om hier een van de laatste wedstrijden van dit seizoen te spelen. Deelneemsters zijn o.a. Marrit Zeinstra, Ilse Tuininga, Manon Scheepstra en de dit seizoen afzwaaiende Nynke Sybrandy.

De partij begint om 11 uur en de entree is vrij.

Sponsor van de dag is Jouke Huitema uit Nijland

U bent van harte welkom om deze top kaatsters van dichtbij te zien spelen op ons mooie sportveld bij het Dorpshuis Yn’e Lyte.

Wijziging

Door omstandigheden is de eerder aangekondigde extra Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Folsgeare verplaatst naar 28 oktober.

Het belangrijkste agendapunt is dan de wijziging van de statuten. Op de ALV van 20 mei jl. waren niet genoeg leden aanwezig om te kunnen stemmen over de aangepaste statuten.

Daarom is deze extra avond vereist

Werkzaamheden Mieddyk

Wandelpad Mieddyk twee weken afgesloten door werk aan waterkering

Vanaf maandag 29 augustus 2022 gaat Wetterskip Fryslân aan de slag met de waterkering langs de Folsgearster Opfeart in Folsgare. Met het verbeteren van de kering over een lengte van ongeveer 150 meter voldoet deze weer aan de eisen en wordt de wateroverlast beperkt. Tijdens de werkzaamheden is het wandelpad op de kering langs de Mieddyk ongeveer twee weken afgesloten voor publiek.

Het bestaande wandelpad langs de Mieddyk.

Nieuw wandelpad
Aannemer Jelle Bijlsma voert het werk in opdracht van Wetterskip Fryslân uit. De kering wordt met gemiddeld 20 centimeter grond opgehoogd en het bovenste deel (de kruin) wordt 2,5 meter breed gemaakt. Er wordt een nieuwe halfverharding aangebracht voor het wandelpad. Het nieuwe pad is op 7 september weer toegankelijk voor wandelaars.

Waar gaan we in Folsgare aan de slag?
Op onderstaande kaart hebben we in het rood ingetekend waar we de waterkering in Folsgare gaan verbeteren.

Wat is een waterkering?

In het werkgebied van Wetterskip Fryslân liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die wij beheren en onderhouden. Een waterkering is een dijk langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen. De keringen beschermen het achterliggende gebied tegen wateroverlast.

Verbeteren waterkeringen
Het werk aan de waterkering in Folsgare is onderdeel van een groter project ‘Verbeteren waterkeringen Sneek en omgeving’. Het waterschap controleert eens in de zes jaar of de waterkeringen in haar werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat diverse waterkeringen op allerlei locaties in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden niet hoog en/of stabiel genoeg zijn. Meestal komt dit door bodemdaling (door natuurlijke processen en menselijk ingrijpen) of door een achterliggende sloot. Dit betekent niet dat je gelijk gevaar loopt.

Wetterskip Fryslân verbetert de keringen, zodat deze voldoen aan de eisen. Zo is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast.

Stel gerust uw vragen
Vragen over het project in Folsgare kunt u stellen aan projectleider Jan Sipma van Wetterskip Fryslân via telefoon 058-292 2222. Of stuur een mail naar: info@wetterskipfryslan.nl

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project verbeteren waterkeringen Sneek en omgeving  op: www.wetterskipfryslan.nl/sneekenomgeving.

Vooraankondiging

Voor de agenda:

Het duurt nog even, maar op 23 september zal er een extra ledenvergadering van Dorpsbelang worden georganiseerd. Het belangrijkste agendapunt is dan de wijziging van de statuten.

Op de onlangs gehouden ALV waren niet genoeg leden aanwezig om te stemmen over de aangepaste statuten. Daarom is deze extra avond vereist.

Berichten van Dorpsbelang Folsgeare

4-mei herdenking:
De 4-mei herdenking bij de Hoanne was een gedenkwaardig moment dit jaar. Nadat we twee jaar achter elkaar een sobere herdenking zonder publiek hebben gehad, stroomden de inwoners van de vier dorpen nu naar het monument. Naar schatting waren er 350 personen aanwezig. Voor het eerst konden alle aanwezigen na afloop van de ceremonie in defilé langs het monument. Bijna iedereen maakte hier gebruik van. Naast de kransen werden er veel bloemen neergelegd.

krans gemeente SWF
krans Dorpsbelang Folsgeare

Verkeerssituatie viaduct Nijland:
Enkele bestuursleden van dorpsbelang hebben bij het viaduct in Nijland, waar onze schoolkinderen dagelijks langs fietsen, samen met de gemeente gekeken wat de beste oplossing is om de situatie veiliger en overzichtelijker te maken. Dat is gelukt. De gemeente gaat er verder mee aan de slag en de uitvoering zal niet al te lang op zich laten wachten.  

Bijeenkomst over mogelijke woningbouw in Folsgeare:

Op 12 mei jl. spraken op initiatief van Dorpsbelang verschillende bewoners samen met 2 ambtenaren over de eventuele woningbouw in Folsgeare. Woningbouw is wellicht mogelijk, maar uitgangspunt is wel dat het woningen op initiatief van de inwoners en voor de inwoners van Folsgeare worden.
Aan tafel werd gesproken over woningen voor jongeren en ouderen. Ook werd een gedachte over duurzame woningen gepresenteerd. Deze woningen kunnen flexibel worden ingericht en zijn daardoor ook passend voor de beide doelgroepen.
Afgesproken is dat er door enkele bewoners met ouderen en jongeren verdere gesprekken zullen worden gevoerd om te kijken of er voldoende draagvlak en mogelijkheden zijn om een project te starten.

Ben je ook geïnteresseerd dan kun je in contact treden met Alida Breeuwsma inzake jongeren, Marjo Huisman inzake ouderen, Dominique Does inzake duurzame woningen, Reind Fokkens inzake gemeentelijke zaken en Wim Nijman inzake Dorpsbelang. Voor verdere vragen of opmerkingen kun je een mail sturen naar onderstaand mailadres van Dorpsbelang.

Jaarvergadering Dorpsbelang:
De jaarvergadering ligt weer achter ons. De wijziging van de statuten komen in een volgende ledenvergadering aan bod, omdat er nu te weinig leden aanwezig waren om de wijzigingen in stemming te brengen.
Wim Nijman en Martje Grafhorst hebben te kennen gegeven dat komend seizoen het laatste seizoen is dat ze bestuurslid zijn. We gaan op zoek naar nieuwe bestuursleden. Is het iets voor jou? Kom eens informeren bij een van de bestuursleden.  

Een boeiend verhaal hoorden we van Bauke Folkertsma. Hij is gespecialiseerd in het verzamelen en ordenen van de geschiedenis van een dorp. Hij heeft daartoe de zogenaamde dorpscanon in het leven geroepen. We hopen binnen niet al te lange tijd een informatiebord te plaatsen in het dorp waar de geschiedenis zichtbaar wordt gemaakt. Wil je de dorpscanon van Folsgeare zien? Kijk dan op: https://www.dorpscanon.nl/dorpscanon/dorpscanon-van-folsgeare  Zeer de moeite waard!

Training re-animeren:
Wederom was er een succesvolle trainingsavond inzake reanimeren. Met de vorige training erbij zijn er nu 27 inwoners van Folsgeare die de training hebben doorlopen en een certificaat op zak hebben. Daar mogen we als dorp dankbaar en trots op zijn. Al hopen we natuurlijk dat de keren dat er gereanimeerd moet worden gering zullen zijn. Dank aan onze dorpsgenoot Harry Lautenbach voor zijn tomeloze inzet. Volgend jaar maar weer Harry!! Op onze website staan enkele foto’s van de training.

Bufferzonegroep:
Op 2 juni komt de bufferzonegroep weer bij elkaar om samen met de gemeente te overleggen hoe de bufferstrook er uit kan komen te zien en wat de mogelijkheden zijn rond de herbestemming van de boerderij Carpe Diem.

Afscheid wethouder Faber:
Wethouder Erik Faber is gedurende zijn aanstelling onze contact-wethouder geweest. De samenwerking met hem heeft het bestuur als prettig ervaren. Hij neemt nu afscheid als wethouder, maar ook als raadslid. Op 9 juni nemen we afscheid van hem. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt als contact-wethouder.

Nieuwsbrief Dorpsbelang en mailadres:
Bijna elke week verschijnt er wel een bericht op de website van Folsgeare. Indien dat het geval is, wordt er op woensdag een nieuwsbrief verzonden met de laatste berichten. Zo hoeft u niets te missen!
U kunt zich voor deze nieuwsbrief zelf aanmelden op de website: https://folsgeare.nl

( Opmerking:  geen nieuws in een bepaalde week, geen nieuwsbrief)

Vragen  voor Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com