Súdwest-Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie

Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen tot en met 17 mei meedoen aan een onderzoek over de toekomst van de energievoorziening. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). De gemeente heeft voor het onderzoek onafhankelijke specialisten ingehuurd van de TU Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO).

Nederland wil in 2030 voor de helft op duurzame energie draaien. Dit staat in het Klimaatakkoord van het kabinet. Ook Súdwest-Fryslân is verplicht een bijdrage te leveren. Daarvoor heeft de gemeente de hulp van inwoners nodig. 

De vragenlijst is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groep inwoners. Samen hebben deze inwoners een aantal ideeën uitgewerkt waar deelnemers punten aan kunnen toekennen. De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van 14 jaar en ouder. Meedoen kan via de website www.sudwestfryslan.nl/toekomstvanenergie

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een advies, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De planning is dat Súdwest-Fryslân het traject voor de zomervakantie afrondt.

Het NPBO heeft samen met de TU Delft speciaal voor de energietransitie een methode ontwikkeld om inwoners te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Dat Súdwest-Fryslân kiest voor deze NPBO-methode is geen toeval. “Wij hebben lering getrokken uit het recente verleden”, zegt wethouder Erik Faber.

Hij doelt op de maatschappelijke onrust rondom de realisatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer en de bouw van turbines bij Hiddum Houw, nabij de kop van de Afsluitdijk. Dat is provinciaal bepaald. “Met de wensen van de inwoners is toen onvoldoende rekening gehouden.” Ook de gemeente kon weinig uitrichten tegen beide windparken.

Voor de bijdrage aan de RES heeft Súdwest-Fryslân met de NPBO-methode gekozen voor een unieke koers, als eerste gemeente in Nederland. “Wij willen eerst weten hoe onze inwoners de energietransitie willen vormgeven”, zegt Faber. “Maar het moet niet alleen blijven bij de vraag hoe. De bedoeling is dat onze inwoners straks ook meehelpen de plannen voor de RES te realiseren. Ik roep dan ook alle inwoners, van jong tot oud, op om deze vragenlijst in te vullen.”

Dodenherdenking Folsgeare

Vanwege het coronavirus was de dodenherdenking dit jaar anders dan dat we gewend zijn in Folsgeare. Geen defilé bij De Hoanne, maar de slachtoffers van de oorlog thuis gedenken. Vanuit de kerktoren werd het taptoe-signaal gespeeld door Marco Rypma, waarna de twee minuten stilte volgden. De korte plechtigheid werd afgesloten met het spelen van het Wilhelmus en het Frysk volkslied. Hoe zo’n klein gebeuren toch indrukwekkend kan zijn.

Marco Rypma

Dodenherdenking

Maandag 4 mei gedenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Vanwege de corona zal dat er dit jaar anders uitzien dan in voorgaande jaren.

De vlag mag de hele dag halfstok worden gehangen, u mag bloemen neerleggen bij het monument tot 17.00 uur.

s’ Avonds om 19.58 zal Marco Rypma de last post spelen vanaf de kerktoren. Daarna is er 2 minuten stilte.

Herziening dorpsvisie Folsgeare

Folsgeare heeft een eigen dorpsvisie. De laatst opgestelde dorpsvisie van Folsgeare dateert van 2013. Hoog tijd om weer eens kritisch naar dit document te kijken en het aan te passen aan de wensen en gedachten die in de huidige tijd leven m.b.t. ons dorp.   

Heeft u belangstelling of ideeën en wilt u mee praten en meedenken over de herziening van onze dorpsvisie, dan nodigen wij u uit vóór 20 mei a.s. een mail te sturen naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

75 jaar vrede

Helaas kunnen alle activiteiten rondom de viering van 75 jaar vrede niet doorgaan. Woensdag 15 april, de officiële Friese bevrijdingsdag is echter niet ongemerkt voorbij gegaan.

De kerkklokken luidden van 12.00-12.15 uur en vele vlaggen werden uitgestoken, ook in Folsgare.

Een kleine foto impressie

Betreft: Nadere oproep klokken luiden met Pasen van 12.00-12.15 uur

Hierbij graag uw aandacht voor onderstaand schrijven:

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Afgelopen woensdag vroeg het Breed Moderamen van de Classis Fryslân u, in samenwerking met de Friese Raad van Kerken, met Pasen de klokken niet te laten zwijgen, ook niet nu wij niet in onze kerken samenkomen. Wij riepen u op de klokken van 9.00-9.15 uur te luiden.

Inmiddels hebben het synodemoderamen van onze kerk en de Raad van Kerken in Nederland zich aangesloten bij de oproep van de rooms-katholieke bisschoppen om in het hele land de kerkklokken te laten luiden van 12.00-12.15 uur.

Daar willen wij ons graag bij aansluiten. Het Breed Moderamen van onze classis vraagt u daarom, in samenwerking met de Friese Raad van Kerken, in plaats van om 9.00 uur de klokken van 12.00-12.15 uur te luiden.

Het Breed Moderamen hoopt van harte dat paaszondagmorgen om 12.00 uur met al de kerkklokken in ons land op hetzelfde tijdstip de paasboodschap ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ uitgeluid, gehoord en verstaan zal worden.

Voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant

AAN DE INWONERS VAN SNEEK en alle omliggende dorpen.

Op woensdag 15 april a.s. is het precies 75 jaar geleden dat onze stad Sneek en alle omliggende dorpen werden bevrijd. Helaas zijn alle herdenkingsactiviteiten i.v.m. het coronavirus terecht afgelast. Maar………..toch willen wij als “Stichting Sneek 75 jaar vrij” hier aandacht aan besteden maar daar hebben wij u wel allemaal bij nodig.
 
Wat is de bedoeling?
·        Wij vragen alle inwoners, bedrijven, kerken, gemeentelijke instanties van Sneek en alle omliggende dorpen op woensdag 15 april vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur te vlaggen met onze Nationale vlag of onze Friese vlag of de vlag van Folsgeare.
·        Alle kerken in de diverse plaatsen luiden hun klok(ken) van 12.00-12.15 uur. Gedurende dit kwartier staat u in gedachten stil (waar u zich ook maar bevindt) bij alle overledenen en zwaar getroffenen van toen en maar ook van nu in deze bizarre en onwezenlijke periode.
·        Het carillon van de Martinikerk wordt van 12.15-12.30 uur bespeeld.
 
Wij hopen dat u aan onze oproep gevolg wilt geven en dan zeggen wij heel heel hartelijk bedankt!!
 
Groeten van
Kees PoieszFolsgeare 75 jaar vrij

Op 15 april gedenken wij 75 jaar Friese vrijheid. Onze Canadese bevrijders trokken in april 1945 door onze provincie en arriveerden op 15 april in Sneek en Folsgeare. Enige dagen later was de hele provincie bevrijd van de Duitse bezetter.

De bedoeling is om dat in de provincie met allerlei activiteiten te vieren. Echter, door het coronavirus vindt uitstel plaats. Wellicht kunnen de feestelijkheden in het najaar plaatsvinden en sommige worden uitgesteld tot volgend jaar.

Doarpsbelang Folgeare wilde een speciale bijeenkomst houden in het dorpshuis. Die schuiven we in eerste instantie door naar het najaar 2020.

Om het gedenkwaardige feit toch betekenis te geven, staat vanaf 15 april een uitgebreid verslag over de oorlog in Folsgeare op www.dorpencanon.nl.

Als dat venster aanleiding geeft voor vragen of opmerkingen, dan kunt u dat aan ons laten weten via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com.