Het JOP in een nieuw jasje

Het JOP was een tijdje uit het straatbeeld “verdwenen”. Dat was u vast niet ontgaan.

Reden hiervan was dat het bouwsel hoognodig aan onderhoud toe was. Gemeente Súdwest_Fryslân heeft er voor gezorgd dat er een gloednieuwe mooie groene poedercoadlaag op gespoten is. Afgelopen week is het JOP terug geplaatst. Het staat er nu weer pico-bello bij.

Bovendien is door de gemeente het oude bankje vervangen. Er komt t.z.t. ook nog een nieuwe prullenbak in de plaats van de grote container die er nu staat. Deze bak is in bestelling en zal na levering z.s.m. worden geplaatst.

Vandaag, vrijdag 1 maart, hebben Mario Grims en Hans Nieuwenhuijsen het prachtige informatiebord opnieuw bevestigd op de binnenwand van het JOP. Voorbijgangers kunnen weer genieten van een kleine pauze tijdens hun reis en ondertussen iets te weten komen over ons mooie dorp. Uiteraard kan ook de jeugd, voor wie het JOP destijds gekomen is, weer droog en uit de wind met elkaar een praatje maken en nieuwtjes uitwisselen.

Nieuwe update AED training per 26 febr.

De aanmeldingen voor de AED training blijven binnen komen. Dat is natuurlijk heel goed nieuws. Hoe meer mensen in acute situaties met de AED kunnen omgaan, des te beter is het. De avond in Easthim en de avond van 16 april in Folsgeare zitten helemaal vol. De actuele stand van zaken is dat er voor de avond van 23 april in Folsgeare nog twee!! open plaatsen zijn.

Aanmeldingen van belangstellenden die niet meer ingedeeld kunnen worden, zetten wij op een reservelijst. Wellicht geeft dat, i.o.m. Harry Lautenbach, een mogelijkheid om een vierde avond te organiseren.

Nieuwe vlag


De kerktoren heeft een nieuwe Nederlandse vlag ontvangen, via een crowdfund-actie vorig jaar. Deze actie leverde het mooie bedrag op van € 65,00. Alle gulle gevers bedankt!
Zaterdag 24 februari heeft Dorpsbelang in de persoon van Jaco Vink de vlag aangeboden aan Andries Wiersma, een van de vrijwilligers die ervoor zorgt dat op feest- en gedenkdagen de vlag in top gaat. De eerste keer dat de nieuwe vlag te zien zal zijn, is op 27 april, Koningsdag.

Jaco Vink overhandigt namens dorpsbelang Folsgeare de nieuwe vlag aan Andries Wiersma

Persoonlijke oorlogsverhalen uit Súdwest-Fryslân gezocht: van anekdotes tot aan dagboeken

Voor u gelezen in Groot Sneek

SNEEK- Het is dit jaar 79 jaar geleden dat er in Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De mensen die de oorlogsjaren nog bewust hebben meegemaakt wordt ieder jaar kleiner. Súdwest-Fryslân doet daarom een oproep: wie heeft nog persoonlijke verhalen?

De gemeente Súdwest-Fryslân is het toneel geweest van een grote verscheidenheid aan oorlogsgebeurtenissen. Zo is te denken aan de luchtoorlog boven het IJsselmeer, de militaire acties bij Kornwerderzand in 1940 en 1945. Maar Súdwest-Fryslân had ook hongerevacués, verzetsstrijders, en er was een kleine Joodse gemeenschap in Sneek.

De grote lijnen zijn wel bekend, maar de gemeente wil graag meer weten over wat mensen persoonlijk hebben meegemaakt. Daarom is er begin dit jaar een oproep gedaan aan mensen om zich te melden met verhalen of spullen die een nieuw licht kunnen laten schijnen over Súdwest-Fryslân in oorlogstijd.

Lees verder op: https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/16283712/persoonlijke-oorlogsverhalen-uit-sudwest-fryslan-gezocht-van-anekdotes-tot-aan-dagboeken

bomkrater bij Folsgeare ( bron: dorpscanon Folsgeare, venster WOII)

Update AED training

Inmiddels hebben zich al veel belangstellenden gemeld voor één van de AED trainingen.

De avond in Easthim op 10 april zit inmiddels vol. Voor de avonden in Folsgeare zijn op 16 april nog 2 plaatsen beschikbaar, op 23 april zijn dat er nog zeven.

Berichten van dorpsbelang Folsgeare

Doarpstún Folsgeare:
Alle huisadressen in het dorp hebben een mooie flyer door de bus gekregen over dit mooie initiatief. Als bestuur van Dorpsbelang zijn we erg ingenomen met dit plan en we staan er ook volledig achter. We hopen op veel belangstelling vanuit het dorp.
Zaterdag 20 januari j.l. hebben Bertus Walsma en Wietske Lycklama a Nijeholt respectievelijk als initiatiefnemer voor de doarpstún en ontwerpster en gedreven aanjaagster van het zeer gewenste kunstwerk op – voormalig – Abma’s Pleats een vurige “pitch” gehouden op een bijeenkomst van “Kern met Pit” in Lemmer. Lees het vervolg van het verslag, compleet met foto’s op onze website.

Landschapspark/bufferstrook:
Momenteel zijn er veel ontwikkelingen gaande. Voor een groot deel komt dit voort ui het feit dat we een project-regisseur hebben vanuit de gemeente, die veel voor elkaar krijgt en behulpzaam is en ons ondersteunt.
We komen in een volgend Kontakt uitgebreider terug op de ontwikkelingen, ook nadat we in gesprek zijn geweest met de bufferzonegroep.

AED-trainingen:
Elders in dit nummer staat informatie over de AED-trainingen in Folsgeare, Easthim en Abbegea. De trainingen worden wederom gegeven door onze plaatsgenoot Harry Lautenbach. Van harte aanbevolen!!

NL-doet:
Op zaterdag 23 maart a.s. willen we weer een NL-doet dag organiseren. Dat betekent dat we met het dorp de handen uit de mouwen gaan steken. NOGMAALS: wie nog noodzakelijke of nuttige klussen in het dorp weet, mag dit doormailen naar ons mailadres. We hopen wel op vele handen uit het dorp!!

Vragen aan Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen aan: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com
Heeft u zich al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Laat het ons weten via ons mailadres of via de website.
                                      

Nieuwbouw Wallemadyk:
Op dinsdag 9 januari j.l. heeft de gemeente SWF het definitieve ontwerp van de nieuwbouw aan de Wallemadyk gepresenteerd. Vele dorpsbewoners namen de gelegenheid om dit ontwerp te bekijken en vragen te stellen. Voor wie niet in de gelegenheid was, of voor wie nog eens het hele plan wil bekijken kan dit vinden op het omgevingsloket. Zie onderstaande link

Om te noteren: Jaarvergadering Dorpsbelang 22 maart. 

AED trainingen


Ook dit jaar zullen er weer AED-trainingen gehouden worden in  Oosthem, Folsgare en Abbega: Het is van groot belang dat er in onze dorpen voldoende goed getrainde inwoners zijn, die adequaat kunnen handelen bij reanimatie.  Dit kan levens redden!!

Harry Lautenbach uit Folsgare is wederom bereid om op bezielende wijze zijn deskundigheid en ervaring op dit gebied met ons te delen en over te brengen in oefensituaties. Harry beschikt over veel oefenmateriaal, zodat een ieder ruimschoots aan bod kan komen. Dit kan natuurlijk pas, nadat de nodige theorie over reanimatie door hem is uitgelegd.
De training is zowel bedoeld voor hen die hun certificaat willen verlengen, als voor nieuwe cursisten.
Met nadruk worden jongeren vanaf ca. 14 jaar gevraagd mee te doen aan de training.

Meld je snel aan, vol is vol!!

Net als vorig jaar zijn er twee avonden gepland in Folsgare en één avond in Oosthem.
– Oosthem, Himsterhûs: woensdag 10 april inloop 19:15    uur, start training 19:30 uur
– Folsgare Yn’e Lijte: dinsdag 16 april en dinsdag 23 april, inloop 19:15 uur, start training 19:30 uur Aanmelden voor alle trainingen op het mailadres van Dorpsbelang Folsgeare:
dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Nogmaals stremming Easthimmerwei.

Nadat er dinsdag 23 januari door dorpsbelang vragen zijn gesteld aan o.a. Buko Infrasupport over de aangekondigde stremming van de Easthimmerwei, zijn er op woensdag 24 januari brieven bezorgd bij aanwonenden en heeft dorpsbelang ook enige informatie mogen ontvangen. Het blijkt dat er niet alleen sprake is van een verkeersstremming van de Easthimmerwei. Van 12-02 t/m 21-02-2024 zal een deel van de Rige ook afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.

Technicus heeft, vanwege ander werk dat uit is gelopen, het werk doorgeschoven naar Kruijer Infra. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met Harm Jan Kruijer, 0629021307 en niet het nummer dat in de brief staat vermeld.

Zoals uit onderstaand kaartje kan worden opgemaakt, krijgen ook de Folsgeasterleane en Ekersein te maken met de werkzaamheden.

Over deze werkzaamheden is vooraf niets met dorpsbelang gecommuniceerd, vandaar dat wij u ook niet eerder konden informeren.

Tijdens de werkzaamheden kan bestemmingsverkeer gebruik blijven maken van de weg. Dit geldt ook voor hulpdiensten.

Let op, in deze brief die in het dorp bij omwonenden is bezorgd, staat een verkeerde startdatum.

Stremming Easthimmerwei van 29 jan tot 9 febr. 2024

Maandag 22 januari werd het dorp onverwachts geconfronteerd met een paar borden aan de Easthimmerwei waarop staat te lezen dat de weg vanaf 29 januari  gedurende 2 weken afgesloten zal zijn.

Dat is niet niks!  Het vreemde is, dat dit helemaal niet met het dorp is gecommuniceerd. Niet met de direct aanwonenden en niet met dorpsbelang, wat wel gebruikelijk is in dit soort situaties.

Onze dorpencoördinator Lize Cnossen heeft n.a.v. een mail en een belletje van dorpsbelang hierover één en ander uitgezocht.

Het blijkt dat er een datakabel ( glasvezel) van 4 km moet worden aangelegd. Het werk zal in opdracht van Allinq worden uitgevoerd door Buko Infrasupport. Gemeente SWF heeft vergunning verleend voor de werkzaamheden, echter Allinq heeft nagelaten het proces stremmingsmelding te volgen. Dit  houdt in dat betrokkenen op de hoogte worden gebracht. Dat is dus niet gebeurd en weten wij met elkaar van niets.

Buko Infrasupport begrijpt dat de juiste communicatie niet heeft plaatsgevonden en gaat hierover in gesprek met Allinq. 

We hebben de verzekering gekregen dat gedurende de werkzaamheden de aanwonenden van de Easthimmerwei hun huis kunnen verlaten en bereiken.