Dodenherdenking

Net als vorig jaar, was ook deze 4 mei sprake van een sobere Dodenherdenking. Publiek was niet welkom bij de plechtigheid bij de Hoanne.

Na het spelen van The Last Post en twee minuten stilte, werd er door het 4 mei comité een krans gelegd namens de gemeente Súdwest Fryslân. Aansluitend werd door dorpsbelang Folsgeare een krans gelegd, waren er bloemen van 3 leerlingen van de scholen van Nijland en IJsbrechtum en doarpsrounte IJsbrechtum en Oranjevereniging Nijland legden een bloemstuk aan de voet van de Hoanne.

Na afsluitende woorden van de ceremoniemeester en de uitgesproken hoop volgend jaar weer op de vertrouwde manier de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te mogen gedenken, kwam er een einde aan de korte maar stijlvolle ceremonie.

krans van dorpsbelang Folsgeare

Stoepen en goten schoonmaken

Volgende week dinsdag 11 mei worden in Folsgare de stoepen geborsteld en de straatgoten geveegd.

Een vriendelijk verzoek om op deze dag, indien van toepassing, uw auto elders te plaatsen opdat de mannen hun werk kunnen doen.

Koninklijke onderscheiding

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn maandag 26 april elf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijden de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Jannewietske de Vries ging op pad om de betrokken inwoners uit naam van de koning een lintje op te spelden.

Eén van de lintjes was bestemd voor onze dorpsgenoot Johan Pieter Koopmans.

Dhr. Koopmans is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, hij kreeg de onderscheiding vanwege diverse vrijwillige activiteiten:

Zo heeft dhr. Koopmans  zich jarenlang ingezet voor Duikvereniging Moby Dick in Sneek. Hij is vanaf 1995 voorzitter, organisator en beheerder van het clubhuis. Daarnaast is hij sinds 2016 initiatiefnemer, coördinator en vrijwilliger bij de introductie van de duiksport aan leerlingen van de RSG Magister Alvinus. Bovendien behoort hij vanaf 2017 als organisator, coördinator en lid tot het kernteam ‘Skjin Wetter’ van Friese Milieu Federatie.

Het bestuur van dorpsbelang Folsgeare is van mening dat deze bijzondere gelegenheid een felicitatie waard is. Dhr. Koopmans was blij verrast toen Martje Grafhorst en Wytske Heida voor de deur stonden met een mooi boeket en de fotocamera in de aanslag.

Afscheid

Tijdens de ( digitale) algemene ledenvergadering van Folsgeare op 23 april is afscheid genomen van de  bestuursleden Leentje Witteveen en Bonne van der Valk. Helaas konden beiden door omstandigheden niet aanwezig zijn.

Leentje zat vanaf 2013 als algemeen in het bestuur. Zij heeft zich met allerlei zaken bezig gehouden o.a. woningbouw, groenvoorziening in het dorp en de AED trainingen en had bovendien de nieuwsvoorziening in GaraNijs onder haar hoede.

Leentje heeft kenbaar gemaakt de groenvoorziening te willen blijven doen. Dit resulteert onder meer in fleurige bloembakken in het centrum van het dorp.

Bonne maakte vanaf 2008 deel uit van het bestuur. In 2015 nam hij de voorzittershamer ter hand.

Hij heeft zich vooral laten zien in de planvorming voor bestemmingsplan Hemmen III en bestemmingsplan buitengebied ( bufferzone). Tevens heeft hij zich ingezet voor de woningbouw en daarnaast voor vele andere zaken die op zijn pad kwamen.

Bonne heeft toegezegd verder te willen gaan als lid van de bufferzone werkgroep. Fijn dat hij op die manier bij het dorp betrokken wil blijven.

Bonne spreekt bij het 100 jarig bestaan van dorpsbelang Folsgeare

Beide bestuursleden kregen een  pen met inscriptie en een geschenkpakket van Vitamine Bo en aangeboden, die vanwege hun afwezigheid op een later moment persoonlijk zijn overhandigd

Bloembakken

De bloembakken van het dorp zijn weer helemaal opgefleurd door leden van de groencommissie, in dit geval Leentje en Anita. De kleurige viooltjes zijn aangeschaft met een welkome bijdrage uit het Ondernemersfonds. De fleurige foto’s spreken voor zich.

Gara-Nijs

Het kastje bij de kerk heeft onlangs een grondige schoonmaakbeurt gehad en de inhoud is weer helemaal bij de tijd. Het is de moeite waard om het eens te bekijken.

Mocht u iets willen laten ophangen in Gara-Nijs dan kunt u dit brengen bij Martje Grafhorst, Ekers-Ein 30.

Landschapspark Folsgeare

Op 7 april is de brochure Landschapspark Folsgeare digitaal aangeboden aan onze contact wethouder Erik Faber, in digitale aanwezigheid van onze dorpencoördinator Lize Cnossen en onze contactpersoon bij de gemeente Súdwest-Fryslân, Bert de Jong. Wellicht heeft u het artikel over bedoelde brochure gelezen in de Leeuwarder Courant of op de website van Groot Sneek.

Deze brochure is samengesteld door dorpsbelang en bevat de verzamelde plannen van Folsgeare voor het gebied tussen het dorp en het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Hemmen 3, het Bufferzonegebied.

De brochure is te lezen via de website https://folsgeare.nl/, via een link in het artikel “Brochure Landschapspark Folsgeare, onder het kopje ‘nieuws’.

Mocht u het boekwerkje digitaal willen ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken op dorpsbelangfolsgeare@gmail.com.

Heeft u liever een papieren exemplaar? Er is een beperkt aantal papieren boekjes beschikbaar bij Hans Nieuwenhuijsen, Ekers-Ein 18. Op=Op

Oud papier

Komende vrijdagavond, 23 april, wordt het oud papier weer opgehaald vanaf 18.00 uur

Wilt u het papier tijdig en goed verpakt in dozen en/ of samengebonden klaarzetten aan de weg ?

Digitale jaarvergadering dorpsbelang Folsgeare

Agenda (digitale) jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen te Folsgare

Vrijdag 23 april 2021, Aanvang 20.00 uur

1          Opening.     

2          Vaststellen agenda

3          Notulen jaarvergadering van 8 maart 2019

4          Jaarverslag 2019 en 2020 secretaris dorpsbelang

5          Jaarverslag  2019 en 2020 penningmeester

5a        Verslag kascommissie: (Alida Breeuwsma (2e keer) en Annie Walsma) door penningmeester

Benoemen nieuwe kascommissie

6          Bestuursverkiezing.

            Aftredend en niet herkiesbaar: Leentje Witteveen en Bonne van der Valk

Kandidaten kunnen zich via de mail (dorpsbelangfolsgeare@gmail.com) uiterlijk vrijdag 14 april melden bij het bestuur

7          Projecten gesponsord door het Ondernemersfonds:
Verslag en voorstellen

8          Verslag activiteitencommissie 2019 en 2020

8a        Verslag kascommissie: (Yolanda Dijkstra-Ydema ( 2e keer) en Martje Grafhorst), door lid activiteitencommissie

Benoemen nieuwe kascommissie

9          Verslag Stichting Dorpshuis 2019 en 2020

9a        Verslag kascommissie: (Marjo Huisman (2e keer) en Baukje Atsma) door lid Stichting Dorpshuis.         

Benoemen nieuwe kascommissie      

10        Rondvraag

11        Sluiting

Toelichting:

Vanwege de corona heeft er in 2020 geen algemene ledenvergadering van dorpsbelang plaats gevonden. Aangezien de omstandigheden het nog steeds niet mogelijk maken om met een groot gezelschap in het dorpshuis bij elkaar te komen, heeft het bestuur besloten tot een digitale bijeenkomst op 23 april.

Wilt u meedoen aan deze vergadering kan kunt u zich aanmelden bij het bestuur via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com. Alle vergaderstukken worden voorafgaand aan de vergadering toegezonden, opdat u ze thuis rustig kunt bekijken. Mogelijke vragen en/of opmerkingen over deze stukken willen wij graag vooraf via de mail ontvangen. Reacties / antwoorden krijgt u tijdens de vergadering.

Tevens ontvangt u vooraf enkele digitale spelregels, opdat het geheel ordelijk kan verlopen.

Degene die zich reeds heeft aangemeld voor de jaarvergadering, hoeft dat niet opnieuw te doen.

Mocht u de vergadering bij willen wonen, maar dat lukt niet digitaal, neemt u dan contact op met één van de bestuursleden.

Bonne, Easthimmerwei 25 /  Wim, Garastrjitte 18 / Hans, Ekers-ein 18 /

Martje, Ekers-ein 30 / Wytske, Tsjaerddyk 36