Informatiemiddag / – avond m.b.t. bufferstrook Hemmen III

Jarenlang wordt er al gesproken over een bufferstrook langs het nieuwe bedrijventerrein Hemmen III. Een brede groenzone  met bloemrijk grasland, waterpartijen, struiken en bomen waardoor de bedrijfsgebouwen vanuit het dorp minder zichtbaar zijn (een groene vitrage).

Dinsdag 7 november was het dan eindelijk zover: de presentatie van de plannen voor de bufferstrook in dorpshuis  ‘Yn’e Lijte” in Folsgeare door mensen van Donker Design en vertegenwoordigers van de gemeente Súdwest-Fryslân , o.a. onze project regisseur dhr. Louis Westhof. Het hele dorp was uitgenodigd om te komen kijken en mogelijk op- en aanmerkingen te maken. Een ruim aantal inwoners heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te tekeningen te bekijken. Ze hebben zich uitgebreid laten informeren. Er kwamen ook nog een aantal leuke ideeën naar voren die zeker de moeite waard zijn om in de vervolgbesprekingen mee te nemen.

Donker Design gaat verder met het maken van het bestek en zal de hoofdirectie voeren bij de uitvoer van de plannen. Als alles volgens plan verloopt, zal er in februari / maart 2024 worden begonnen met de aanplant van 13.000 inheemse struiken en 110 bomen van uiteenlopende soort langs de zuidzijde van het bedrijventerrein Hemmen III

Wanneer bedrijven zicht hebben gevestigd langs de A7, fase 1 van Hemmen III,  zal er nog meer worden aangeplant. De zone langs de A7 en het midden van het bedrijventerrein krijgen ook een groene uitstraling. In Folsgeare wordt uiteraard verder gewerkt om de beoogde invulling van de strook tussen het dorp en Hemmen III te realiseren.

Informatie- / inloopmiddag gemeente SWF samen met Donker Design Ontwerp m.b.t. de bufferstrook Hemmen III

Bericht voor alle inwoners van Folsgeare

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er volop wordt gewerkt aan de ontwikkeling van bedrijventerrein Hemmen III bij Sneek. Dorpsbelang Folsgeare heeft destijds met de gemeente Súdwest-Fryslân de afspraak gemaakt, dat tegelijkertijd ook begonnen zal worden met de aanleg van de bufferstrook, een groenstrook die er  voor moet zorgen dat vanuit het dorp het bedrijventerrein grotendeels aan het oog wordt onttrokken.

Vrijdag 20 oktober kregen we bericht dat de concept ontwerptekeningen van de beoogde inrichting van deze bufferstrook die in opdracht van de gemeente SWF door de firma Donker Design zijn gemaakt, gepresenteerd kunnen worden aan het dorp.

Het bestuur van dorpsbelang is blij met opnieuw een voorwaartse stap in dit langlopende proces.

Op dinsdag  7 november ligt het resultaat ter inzage in het dorpshuis “Yn’e Lijte”.

Dorpsbelang Folsgeare nodigt alle inwoners van het dorp uit om tussen 17.30 – 19.00 uur binnen te lopen om de plannen te komen  bekijken.

Naar verwachting zullen de ontwerptekeningen inzicht geven op de locatie van de beoogde wandel- en fietspaden, de locatie van de dorpstuin en overige inrichtingsplannen van het gebied.

Vanuit de gemeente SWF zullen landschapsarchitect Jessica van Tilburg, de heren Spitse, de Groot en la Roi en de project regisseur dhr. Louis Westhof aanwezig zijn om kennis mee te maken en om vragen – daar waar mogelijk – te beantwoorden..

Tevens komen vertegenwoordigers van firma  Donker Design naar Folsgeare, om toelichting op de tekeningen te geven en vragen te beantwoorden.

Graag tot ziens op 7 november. 

Bestuur  Dorpsbelang Folsgeare

Verkeersafsluiting deel Wallemadyk, 26-10 t/m 25-11 2023

Van donderdag 26 oktober t/m zaterdag 25 november 2023

is een deel van de Wallemadyk, vanaf nummer 2 t/m nummer 12,  in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege herinrichting / onderhoud van de weg.

De verkeersafsluiting geldt niet voor voetgangers.

Opmerking:

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn.

De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie?

Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk, de heer A. Cnossen van Nota infra via het telefoonnummer 06-53830848.

Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân, het gemeenteloket 14 0515.

Uitnodiging training GOED omgaan met dementie

Het aantal mensen met dementie in Nederland neemt sterk toe. Eén op de vijf mensen krijgt dementie, dus krijgen we er allemaal mee te maken. In onze familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel, bij de (sport)vereniging of op het werk. Samen met gemeente Súdwest-Fryslân organiseert Sociaal Collectief in oktober en november trainingen GOED omgaan met dementie in Folsgare, Sneek, Woudsend, Gauw en Oudega.

In de training leert men wat dementie is, hoe je het kunt herkennen en hoe je op een goede manier om kunt gaan met iemand met dementie. Daarnaast wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, wordt besproken hoe het geleerde toegepast kan worden en worden tips gegeven. De training wordt gegeven door trainers van Samen dementievriendelijk en duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname aan de training is gratis.

Op dinsdag 17 oktober 13.30-16.00 uur is er een training in Dorpshuis Yn`e Lijte. Een overzicht met alle data en locaties is te vinden op www.sudwestfryslan.nl/dementievriendelijk.

Help iemand
met dementie
in jouw omgeving

Hoe spreek je iemand met dementie op de juiste manier aan?
Hoe handel je in bepaalde situaties? En wat kun je beter niet doen?
Hartenkreten van mensen met dementie

  • “Laat mij meedoen en genieten.”
  • “Geef mij duidelijke informatie.”
  • “Kijk naar wat ik nog wél kan.”
  • “Blijf met mij in gesprek.”
  • “Denk met mij mee.”

Aanmelden: via het aanmeldformulier op www.sudwestfryslan.nl/dementievriendelijk

of door te bellen naar Gerda Muller (06 2571 7156) van Sociaal Collectief

Bootcamp

We hebben inmiddels een groepje bij elkaar, daar ik eerst nog met vakantie ga, starten we 18 oktober om 19.00 uur. Verzamelen in het plantsoen van de Ekers-ein.

Ik werk met een 10 rittenkaart (daar mensen ook onregelmatige diensten hebben), dus heb je nog zin om mee te doen meld je aan.

 Groet Esther

estherlandman@home.nl

tel: 06 28741130

Antieke vrachtwagens

Zaterdagmiddag 16 september rijden er tussen 13.00 en 14.00 uur 50 antieke vrachtwagens door Folsgeare.

Voor meer info: Marten Elzinga

Berichten van Dorpsbelang Folsgeare

Doe een M.O.R.(melding openbare ruimte): Van tijd tot tijd krijgen bestuursleden van dorpsbelang te horen dat er ergens in het dorp door de gemeente iets niet goed wordt onderhouden of er zijn vernielingen gepleegd in de openbare ruimte. Voor dit soort zaken heeft  de gemeente SWF op haar website de mogelijkheid om hier een melding over te doen. Dus hierbij het verzoek aan inwoners van Folsgeare om zelf een melding bij de gemeente te doen. Hoe meer meldingen hoe beter. Voor jullie gemak staat er op folsgeare.nl een snelkoppeling naar de betreffende website van de gemeente SWF. 

Vlaggenmast kerktoren: Voor de zomervakantie is er een crowdfundactie gestart voor een nieuwe Nederlandse vlag voor op de kerktoren. Op onze website is dit kenbaar gemaakt. De oude vlag is versleten en moet vervangen worden. Er zijn al meerdere giften gedaan. Of dit de kosten dekt maken we in de loop van september bekend. Volg de ontwikkelingen op onze website.

Landschapspark:
Als bestuur hopen we dat er snel vanuit de gemeente een projectregisseur wordt aangesteld, zodat er vaart gemaakt kan worden met de bufferstrook, de dorpstuin, duurzaam beheer landerijen en herbestemming Carpe Diem.

Opknapbeurt Gara-Nijs:
Gara-nijs, het mededelingenbord aan de Skeender, is deze zomer fraai opgeknapt door Sicco Boonstra. Gara-nijs ziet er weer als nieuw uit en kan weer jarenlang mee. Veel dank Sicco. Dankzij Mario Grims is het bord weer stevig verankerd aan de palen.

De historie van Folsgeare in beeld: In het JOP hangt een groot informatiebord over de geschiedenis van Folsgeare. De moeite van het bekijken waard. Daarnaast is het eerste minibord opgehangen op het oorlogsmonument de Hoanne in Tjalhuizum. Het is de bedoeling dat er her en der in het dorp meerdere minibordjes komen op plekken met historische waarde.

Pluktuin op het kerkhof:
De pluktuin op het kerkhof staat momenteel in volle bloei. Dankzij de groencommissie is deze fraaie tuin gerealiseerd. Op onze website staan mooie foto’s van de pluktuin, gemaakt door Wytske Heida. Maar het is zeker de moeite waard om er zelf een kijkje te nemen.

Woningbouw Wallemadyk:
Er is een toezegging van de gemeente dat ze op korte termijn langskomen met de uitwerking van de plannen. Dit is dan bedoeld voor de diract aanwonenden van de Wallemadyk.

Beste dorpsgenoten.

Vanuit het dorp kwam kortgeleden de vraag of ik als personal trainer /bewegingscoach bij voldoende animo  training zou willen geven in de vorm van een “Boot Camp” training of iets dergelijks, maar ook andere vormen van training zoals bijvoorbeeld een Circuit Training.

Individueel of in groepsverband voedingsadvies is ook mogelijk samen met het sporten. Het lijkt me een mooie uitdaging om in eigen dorp zoiets met elkaar te gaan doen !!

Een Boot Camp of Circuit Training geef ik bij voorkeur buiten en kan eigenlijk vrijwel het hele jaar door. Een beetje afzien hoort namelijk bij zo’n uurtje trainen. In overleg kunnen we voor een avond of zaterdagochtend (na 10.30 uur) kiezen.

Mocht je zin hebben om mee te doen geef je dan op via de mail (estherlandman@home.nl. Kunnen we ergens in september beginnen. Mocht je inhoudelijk meer willen weten mag je me ook bellen op 06 – 28741130.

Met sportieve groeten.

Esther Westrik Ekers Ein 13 – Folsgare.