De jas kan uit…..

We hebben er lang op moeten wachten, maar deze week is het dan eindelijk mooi lente- / zomerweer. De temperatuur gaat omhoog, de jas kan uit. Wout Zijlstra vond dat zijn schapen er ook aan toe waren om een jas uit te trekken. Johannes Dijkstra heeft afgelopen woensdagmiddag (2 juli) dat klusje vakkundig geklaard.

Johannes Dijkstra helpt de schapen vakkundig en super netjes uit hun jas

Nieuws uit het bestuur van dorpsbelang

Dorpsbelang Folsgeare is erg verheugd te kunnen mededelen dat Yke Schouwstra heeft besloten toe te treden tot het dagelijks bestuur. Welkom binnen onze gelederen Yke, vooral veel plezier gewenst bij het vertegenwoordigen van ons mooie dorpje!!

Na het vertrek van onze voorzitter Bonne van der Valk, heeft Hans zich bereid verklaard de functie van voorzitter op zich te nemen. De samenstelling van het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Bestuurssamenstelling

 Mobiel nummerMailadresFunctie
Hans Nieuwenhuijsen  0622625075  hansnieuwenhuijsen@gmail.com  voorzitter
  Wim Nijman  0644163235  wimnijman@ziggo.nl  penningmeester
Martje Grafhorst  0616048222  mgrafhorst@gmail.com  notulist
  Wytske Heida  0622213064  wytskeh@gmail.com  secretaris
Yke  Schouwstra  0622682642  Yke.schouwstra@hotmail.com  algemeen lid

Verjaardag

Afgelopen vrijdag 28 mei, was het een feestelijke dag voor familie van der Velde. Het was deze dag precies 91 jaar geleden dat de heer des huizes geboren is. Feike van de Velde is met deze hoge leeftijd de oudste bewoner van ons dorp. Een vertegenwoordiger van het bestuur van Dorpsbelang Folsgeare bracht van der Velde een mooie bos bloemen om de jubilaris met deze bijzondere dag te feliciteren.

Verkeer op de Monumentwei

Beste dorpsgenoten,

De belangrijkste toegangsweg van en naar ons dorp – de Monumentwei – is een drukke 60 km/u weg, dat zal eenieder vast niet zijn ontgaan…

Gemotoriseerd verkeer, schoolgaande kinderen op de fiets en zeker in deze Corona tijd veel wandelaars die de buitenlucht en ruimte opzoeken. Dit, mede gezien het gebrek aan een betere alternatieve wandelroute in of rondom ons dorp.

Al deze verkeersbewegingen op de relatief smalle weg zorgen naast hinder, met grote regelmaat ook voor gevaarlijke situaties. Om deze reden heeft ons dorpsbelang al diverse jaren bij de gemeente aangedrongen op een van de hoofdrijbaan gescheiden voet- of fietspad. Tot op heden is dat helaas door de gemeente SWF niet gehonoreerd.

Ondergetekende ontving (privé & beroepshalve) van verschillende dorpsbewoners de afgelopen jaren klachten over de veiligheid op de Monumentwei en zelf heb ik ook deze ervaringen.

In overleg met het bestuur van dorpsbelangen Folsgeare heb ik een actie op touw gezet om het collectief ervaren veiligheidsprobleem aan te pakken. Een paar van de acties die zijn uitgezet:

  • Veilig Verkeer Nederland is gezien de problematiek akkoord bevonden om een tweetal metingen te gaan doen middels een zogenaamde meetkast. Deze kast heeft gedurende 1 week aan een boom op de Monumentwei gehangen en 24/7 metingen gedaan van de verkeer intensiteit en gemeten snelheden ter plaatse. Deze grijze meetkast REGISTREERT overigens uitsluitend de diverse verkeersbewegingen en gegevens. Er zitten GEEN consequenties aan !! Op korte termijn zal ook een meting gaan plaatsvinden op het wegvak Monumentwei tussen de Ingenawei bij het monument en het viaduct.
  • Jammer genoeg hebben – vooralsnog onbekenden – gemeend de kast te moeten molesteren door er tegenaan te trappen. Zinloos, want de kasten zijn hufterproof gemaakt en meten dus gewoon door…
  • Daarnaast zijn er inmiddels een 2 – tal snelheidscontroles gehouden door het team Verkeer van de politie basisteam Sneek en er zullen nog een paar gaan plaatsvinden.

Al deze – meet – gegevens zullen worden gebundeld en zullen samen met nog 1 of 2 nieuwe acties hopelijk gaan leiden tot daadwerkelijke actie vanuit de gemeente SWF.

Mochten er vanuit het dorp meer / andere ideeën zijn dan horen we (dorpsbelangen of ondergetekende) dat graag natuurlijk !!

Zo bent u ook even op de hoogte van het hoe en waarom, waarbij het verzoek komende tijd een beetje extra op te letten en eventueel afwijkend gedrag / vandalisme te melden.

We houden u op de hoogte.

Mvg,

Nic Westrik

Ekers Ein 13

Dodenherdenking

Net als vorig jaar, was ook deze 4 mei sprake van een sobere Dodenherdenking. Publiek was niet welkom bij de plechtigheid bij de Hoanne.

Na het spelen van The Last Post en twee minuten stilte, werd er door het 4 mei comité een krans gelegd namens de gemeente Súdwest Fryslân. Aansluitend werd door dorpsbelang Folsgeare een krans gelegd, waren er bloemen van 3 leerlingen van de scholen van Nijland en IJsbrechtum en doarpsrounte IJsbrechtum en Oranjevereniging Nijland legden een bloemstuk aan de voet van de Hoanne.

Na afsluitende woorden van de ceremoniemeester en de uitgesproken hoop volgend jaar weer op de vertrouwde manier de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te mogen gedenken, kwam er een einde aan de korte maar stijlvolle ceremonie.

krans van dorpsbelang Folsgeare

Stoepen en goten schoonmaken

Volgende week dinsdag 11 mei worden in Folsgare de stoepen geborsteld en de straatgoten geveegd.

Een vriendelijk verzoek om op deze dag, indien van toepassing, uw auto elders te plaatsen opdat de mannen hun werk kunnen doen.

Koninklijke onderscheiding

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn maandag 26 april elf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijden de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Jannewietske de Vries ging op pad om de betrokken inwoners uit naam van de koning een lintje op te spelden.

Eén van de lintjes was bestemd voor onze dorpsgenoot Johan Pieter Koopmans.

Dhr. Koopmans is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, hij kreeg de onderscheiding vanwege diverse vrijwillige activiteiten:

Zo heeft dhr. Koopmans  zich jarenlang ingezet voor Duikvereniging Moby Dick in Sneek. Hij is vanaf 1995 voorzitter, organisator en beheerder van het clubhuis. Daarnaast is hij sinds 2016 initiatiefnemer, coördinator en vrijwilliger bij de introductie van de duiksport aan leerlingen van de RSG Magister Alvinus. Bovendien behoort hij vanaf 2017 als organisator, coördinator en lid tot het kernteam ‘Skjin Wetter’ van Friese Milieu Federatie.

Het bestuur van dorpsbelang Folsgeare is van mening dat deze bijzondere gelegenheid een felicitatie waard is. Dhr. Koopmans was blij verrast toen Martje Grafhorst en Wytske Heida voor de deur stonden met een mooi boeket en de fotocamera in de aanslag.

Afscheid

Tijdens de ( digitale) algemene ledenvergadering van Folsgeare op 23 april is afscheid genomen van de  bestuursleden Leentje Witteveen en Bonne van der Valk. Helaas konden beiden door omstandigheden niet aanwezig zijn.

Leentje zat vanaf 2013 als algemeen in het bestuur. Zij heeft zich met allerlei zaken bezig gehouden o.a. woningbouw, groenvoorziening in het dorp en de AED trainingen en had bovendien de nieuwsvoorziening in GaraNijs onder haar hoede.

Leentje heeft kenbaar gemaakt de groenvoorziening te willen blijven doen. Dit resulteert onder meer in fleurige bloembakken in het centrum van het dorp.

Bonne maakte vanaf 2008 deel uit van het bestuur. In 2015 nam hij de voorzittershamer ter hand.

Hij heeft zich vooral laten zien in de planvorming voor bestemmingsplan Hemmen III en bestemmingsplan buitengebied ( bufferzone). Tevens heeft hij zich ingezet voor de woningbouw en daarnaast voor vele andere zaken die op zijn pad kwamen.

Bonne heeft toegezegd verder te willen gaan als lid van de bufferzone werkgroep. Fijn dat hij op die manier bij het dorp betrokken wil blijven.

Bonne spreekt bij het 100 jarig bestaan van dorpsbelang Folsgeare

Beide bestuursleden kregen een  pen met inscriptie en een geschenkpakket van Vitamine Bo en aangeboden, die vanwege hun afwezigheid op een later moment persoonlijk zijn overhandigd

Bloembakken

De bloembakken van het dorp zijn weer helemaal opgefleurd door leden van de groencommissie, in dit geval Leentje en Anita. De kleurige viooltjes zijn aangeschaft met een welkome bijdrage uit het Ondernemersfonds. De fleurige foto’s spreken voor zich.