Vooraankondiging

Voor de agenda:

Het duurt nog even, maar op 23 september zal er een extra ledenvergadering van Dorpsbelang worden georganiseerd. Het belangrijkste agendapunt is dan de wijziging van de statuten.

Op de onlangs gehouden ALV waren niet genoeg leden aanwezig om te stemmen over de aangepaste statuten. Daarom is deze extra avond vereist.

Berichten van Dorpsbelang Folsgeare

4-mei herdenking:
De 4-mei herdenking bij de Hoanne was een gedenkwaardig moment dit jaar. Nadat we twee jaar achter elkaar een sobere herdenking zonder publiek hebben gehad, stroomden de inwoners van de vier dorpen nu naar het monument. Naar schatting waren er 350 personen aanwezig. Voor het eerst konden alle aanwezigen na afloop van de ceremonie in defilé langs het monument. Bijna iedereen maakte hier gebruik van. Naast de kransen werden er veel bloemen neergelegd.

krans gemeente SWF
krans Dorpsbelang Folsgeare

Verkeerssituatie viaduct Nijland:
Enkele bestuursleden van dorpsbelang hebben bij het viaduct in Nijland, waar onze schoolkinderen dagelijks langs fietsen, samen met de gemeente gekeken wat de beste oplossing is om de situatie veiliger en overzichtelijker te maken. Dat is gelukt. De gemeente gaat er verder mee aan de slag en de uitvoering zal niet al te lang op zich laten wachten.  

Bijeenkomst over mogelijke woningbouw in Folsgeare:

Op 12 mei jl. spraken op initiatief van Dorpsbelang verschillende bewoners samen met 2 ambtenaren over de eventuele woningbouw in Folsgeare. Woningbouw is wellicht mogelijk, maar uitgangspunt is wel dat het woningen op initiatief van de inwoners en voor de inwoners van Folsgeare worden.
Aan tafel werd gesproken over woningen voor jongeren en ouderen. Ook werd een gedachte over duurzame woningen gepresenteerd. Deze woningen kunnen flexibel worden ingericht en zijn daardoor ook passend voor de beide doelgroepen.
Afgesproken is dat er door enkele bewoners met ouderen en jongeren verdere gesprekken zullen worden gevoerd om te kijken of er voldoende draagvlak en mogelijkheden zijn om een project te starten.

Ben je ook geïnteresseerd dan kun je in contact treden met Alida Breeuwsma inzake jongeren, Marjo Huisman inzake ouderen, Dominique Does inzake duurzame woningen, Reind Fokkens inzake gemeentelijke zaken en Wim Nijman inzake Dorpsbelang. Voor verdere vragen of opmerkingen kun je een mail sturen naar onderstaand mailadres van Dorpsbelang.

Jaarvergadering Dorpsbelang:
De jaarvergadering ligt weer achter ons. De wijziging van de statuten komen in een volgende ledenvergadering aan bod, omdat er nu te weinig leden aanwezig waren om de wijzigingen in stemming te brengen.
Wim Nijman en Martje Grafhorst hebben te kennen gegeven dat komend seizoen het laatste seizoen is dat ze bestuurslid zijn. We gaan op zoek naar nieuwe bestuursleden. Is het iets voor jou? Kom eens informeren bij een van de bestuursleden.  

Een boeiend verhaal hoorden we van Bauke Folkertsma. Hij is gespecialiseerd in het verzamelen en ordenen van de geschiedenis van een dorp. Hij heeft daartoe de zogenaamde dorpscanon in het leven geroepen. We hopen binnen niet al te lange tijd een informatiebord te plaatsen in het dorp waar de geschiedenis zichtbaar wordt gemaakt. Wil je de dorpscanon van Folsgeare zien? Kijk dan op: https://www.dorpscanon.nl/dorpscanon/dorpscanon-van-folsgeare  Zeer de moeite waard!

Training re-animeren:
Wederom was er een succesvolle trainingsavond inzake reanimeren. Met de vorige training erbij zijn er nu 27 inwoners van Folsgeare die de training hebben doorlopen en een certificaat op zak hebben. Daar mogen we als dorp dankbaar en trots op zijn. Al hopen we natuurlijk dat de keren dat er gereanimeerd moet worden gering zullen zijn. Dank aan onze dorpsgenoot Harry Lautenbach voor zijn tomeloze inzet. Volgend jaar maar weer Harry!! Op onze website staan enkele foto’s van de training.

Bufferzonegroep:
Op 2 juni komt de bufferzonegroep weer bij elkaar om samen met de gemeente te overleggen hoe de bufferstrook er uit kan komen te zien en wat de mogelijkheden zijn rond de herbestemming van de boerderij Carpe Diem.

Afscheid wethouder Faber:
Wethouder Erik Faber is gedurende zijn aanstelling onze contact-wethouder geweest. De samenwerking met hem heeft het bestuur als prettig ervaren. Hij neemt nu afscheid als wethouder, maar ook als raadslid. Op 9 juni nemen we afscheid van hem. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt als contact-wethouder.

Nieuwsbrief Dorpsbelang en mailadres:
Bijna elke week verschijnt er wel een bericht op de website van Folsgeare. Indien dat het geval is, wordt er op woensdag een nieuwsbrief verzonden met de laatste berichten. Zo hoeft u niets te missen!
U kunt zich voor deze nieuwsbrief zelf aanmelden op de website: https://folsgeare.nl

( Opmerking:  geen nieuws in een bepaalde week, geen nieuwsbrief)

Vragen  voor Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Bijeenkomst over mogelijke woningbouw in Folsgare

Op 12 mei jl. spraken op initiatief van Dorpsbelang verschillende bewoners samen met 2 ambtenaren over de eventuele woningbouw in Folsgare. Woningbouw is wellicht mogelijk, maar uitgangspunt is wel dat het woningen op initiatief van de inwoners en voor de inwoners van Folsgare worden.

Aan tafel werd gesproken over woningen voor jongeren en ouderen. Ook werd een gedachte over duurzame woningen gepresenteerd. Deze woningen kunnen flexibel worden ingericht en zijn daardoor ook passend voor de beide doelgroepen.

Afgesproken is dat er door enkele bewoners met ouderen en jongeren verdere gesprekken zullen worden gevoerd om te kijken of er voldoende draagvlak en mogelijkheden zijn om een project te starten.

Ben je ook geïnteresseerd dan kun je in contact treden met;

Alida Breeuwsma inzake jongeren, Marjo Huisman inzake ouderen, Dominique Does inzake duurzame woningen, Reind Fokkens inzake gemeentelijke zaken en Wim Nijman inzake Dorpsbelang

Terugblik AED training

Op 10 mei vond er een tweede AED training in relatief korte tijd plaats. ( De vorige was op 9 november) Ook deze keer onder de bezielende leiding van Harry Lautenbach. Maar liefst 11 deelnemers kwamen naar het dorpshuis.

Op zijn eigen enthousiaste manier wist Harry de aanwezigen de nodige kennis bij te brengen. Allemaal verdienden ze een diploma.

Harry geeft ook achtergrond informatie, er is ruimte voor vragen, hij geeft een duidelijke uitleg, zomaar een paar opmerkingen die mij ter ore kwamen.

Harry, bedankt.

duidelijke uitleg
aan de slag
oefenen maar!
zo gaat het goed…

Kaatsen kun je leren….!!!

Vanaf 19 mei om 19:00 organiseert de kaatsvereniging KF Yn’e Lyte een trainingsavond voor mensen die willen leren kaatsen. Heb je angst voor een zere hand dan kun je ook beginnen met zachte bal.

Het is de bedoeling dat dit iedere donderdag tot aan de zomervakantie zal gaan plaatsvinden. Natuurlijk zijn we afhankelijk van deelnemers. De normale competitieavond begint om 19:30.

Voor informatie over de kaatsvereniging verwijzen we naar de website en / of meld je aan op facebook

kvynelijtefolsgare@gmail.com

Namens het kaatsbestuur,

Jelle Breeuwsma

Agenda ALV op 20 mei

Agenda : Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen te Folsgare

Vrijdag 20 mei 2022

Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.

1          Opening.     

2          Vaststellen agenda

3          Notulen jaarvergadering van 23 april 2021. Ter inzage via de website.

4          Jaarverslag 2021 secretaris dorpsbelang. Ter inzage via website

5          Jaarverslag 2021 penningmeester

6          Verslag kascommissie: Annie Walsma ( 2e keer) en Rinske Rypma

Benoemen nieuwe kascommissie

7          Wijziging statuten

8          Projecten Ondernemersfonds

9          Mededelingen van het bestuur

10        Verslag activiteitencommissie 2021

11        Verslag kascommissie: Martje Grafhorst ( 2e keer) en Yke Schouwstra

Benoemen nieuwe kascommissie

12        Verslag Stichting Dorpshuis 2021

13        Verslag kascommissie: Baukje Atsma ( 2e keer) en vacant  

Benoemen nieuwe kascommissie      

14        Rondvraag

15        Pauze

16        Dorpsarchief / dorpscanon

Bauke Folkertsma van DeeEnAa uit Joure vertelt over het opzetten van een eigen dorpsarchief. Hoe zet je dit op? Wat moet daar in? Wat komt er allemaal bij kijken?

Bauke heeft dit project opgezet en kan ons er heel veel over vertellen.

16        Sluiting

Van de secretaris: jaarverslag 2021

2021 is wederom een jaar dat in het teken staat van de Coronapandemie. Hierdoor zijn er weinig activiteiten. We hebben voor dit jaar dan ook geen Himmeldei gepland. De bijeenkomsten moeten nog steeds gedeeltelijk digitaal worden gehouden. Dit geldt ook voor de algemene ledenvergadering. Gelukkig gaat dit zonder al te veel horten en stoten. Dit jaar hebben we als bestuur afscheid genomen van Leentje Witteveen en Bonne van der Valk. Bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren.

We krijgen er gelukkig een nieuw bestuurslid bij, Yke Schouwstra. Welkom Yke.

Er wordt een nieuwe AED kast geplaatst in februari. Deze wordt ons aangeboden door Harry Lautenbach en Geertje Tijsma. Harry gaat het onderhoud van de AED ook verzorgen. Hiervoor zijn wij hem natuurlijk heel erg dankbaar.

De bestuursleden van dorpsbelang hebben verschillende webinars bijgewoond. Vooral de webinars die iets te maken hadden met wonen waren in trek. Omdat het wonen in het dorp een terugkerend item is, heeft dorpsbelang een enquête gehouden over de woningbehoeftes in ons dorp.

In dit jaar waren ze ook druk bezig met de aanleg van glasvezel in en om het dorp.

We hebben in april de brochure Landschapspark Folsgeare digitaal overhandigd aan wethouder Erik Faber. De brochure is door hem en andere raadsleden positief  ontvangen.

Dit jaar wordt er wederom een sobere 4 mei herdenking georganiseerd bij het monument de Hoanne.  Helaas is het nog niet mogelijk om dit met publiek te doen.

In juni halen de verenigingen voor het laatst het oud papier op. Daarna heeft iedereen een blauwe container gekregen en wordt het papier regelmatig opgehaald door de gemeente.

Er wordt een verkeerscommissie opgericht. Deze commissie gaat bezig met een aantal punten in ons dorp waar overlast wordt ervaren van de snelheid van het verkeer. Er worden metingen gedaan om zo de snelheid in kaart te brengen. Ook wordt er een enquête gehouden in het dorp omtrent de verkeersveiligheid in het dorp.

We hebben in oktober weer een avond voor nieuwe bewoners georganiseerd. Dit natuurlijk in samenwerking met de verenigingen uit het dorp. Bedankt voor jullie hulp.

De trainingen voor de AED gaat Harry verzorgen. Dit kon dit jaar in november wel gewoon fysiek doorgaan. Er was een mooie opkomst.

In november kregen we van de gemeente zakken met bloembollen vanwege het 10 jarige jubileum van de gemeente. De bollen zijn tegenover het Jop rondom de bomen geplant en bij het monument de Hoanne. Dit voorjaar is de bloemenvreugde al zichtbaar.

Verder hebben we ons dit jaar  intensief bezig gehouden met de stand van zaken omtrent de Hemmen 3, de mogelijke komst van een zonneweide en de komst van de geitenhouderij in Oosthem. Voor dit laatste item hebben we samen met Dorpsbelang Oosthem bezwaar aangetekend bij de gemeente vanwege de mogelijke risico’s op de volksgezondheid. Het bezwaar is niet toegekend. De dorpsbelangen laten het hierbij.

Voor volgend jaar hopen we op een voorspoediger en gezonder jaar voor iedereen. Een jaar waarin we elkaar weer meer kunnen ontmoeten.

Martje Grafhorst

Wijziging statuten

Vanwege de wet WBTR moeten de statuten van dorpsbelang worden aangepast.

De notaris heeft ons de concept statuten doen toekomen. Leden die hun mailadres aan dorpsbelang hebben doorgegeven, hebben dit document reeds in hun postbus ontvangen.

Bent u lid en wenst u ook inzage in dit document, stuurt u dan een mailtje naar: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com