Himmeldei

Net als voorgaande jaren was er ook dit jaar weer een Himmeldei in Folsgeare . We kunnen opnieuw terugkijken op een geslaagd evenement. Er kwamen maar liefst 14 kinderen en 5 volwassenen om de handen uit de mouwen te steken. Gelukkig zat het weer mee. De frisse wind heeft de kinderen niet tegen gehouden. Er is flink wat afval verzameld, dus het was weer hard nodig.
De gemeente heeft ons s’ ochtends ook geholpen omdat die de goten weer netjes hadden geveegd.
Na het harde werken was er voor iedereen wat te drinken en iets lekkers. Samen hebben de kinderen de natuurschatten nog even bewonderd die bij het opruimen gevonden zijn.
Al met al weer een geslaagde middag.
Bedankt allemaal en hopelijk tot volgend jaar.

Berjochten fan Doarpsbelang Folsgeare

Geitenboerderij:

Zoals bekend is er door de dorpsbelangen Easthim en Folsgeare bezwaar aangetekend tegen de komst van een geitenboerderij aan de Nessenwei. Onlangs was er een zitting van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente. Hierbij de samenvatting van de bezwaren die ingediend zijn:
“Samenvattend is de commissie van oordeel dat uw college de milieuaspecten, met name het aspect gezondheid, op juiste en toereikende wijze heeft beoordeeld. De VGO-rapporten (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) bevatten geen algemeen aanvaardbare wetenschappelijke inzichten over de gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen. Ook het advies van de GGD kan niet tot de conclusie leiden dat uw college de OBM (Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets)) had moeten weigeren. De uitgebrachte adviezen en hetgeen overwogen is, leiden niet tot het oordeel dat sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen die nopen tot het maken van een milieueffectrapportage. De commissie is dan ook van oordeel dat uw college op juiste gronden heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen”.
De dorpsbelangen laten het hier verder bij.

Verkeersactiviteit:

De verkeersactie op 26 februari heeft aardig wat de aandacht getrokken. Onder leiding van Veilig Verkeer Nederland mochten de kinderen om beurten met een lasergun de snelheid meten van passerende auto’s. De auto’s werden vervolgens staande gehouden door de plaatselijke politieagent, Nic Westrik. Door de kinderen werd een flyer overhandigd en er werd uitgelegd wat de bedoeling van de actie was: aandacht voor te hard rijden. Zowel op de Tsjaerddyk als op de Monumentenwei werden veel automobilisten staande gehouden. Er  werd met veel begrip op gereageerd. Deze actie stond de week erna op de voorpagina van het Sneeker Nieuwsblad. Wat de Monumentenwei betreft is de wens dat er voor voetgangers een voetpad wordt aangelegd. Voor de Tsjaerddyk zouden obstakels een goede oplossing kunnen bieden. Wordt vervolgd.

Landschapspark:

De bufferzonegroep is onlangs bij elkaar geweest. Er is uitgewisseld wat er op dit moment speelt en hoe e.e.a. voortgang kan blijven vinden. Zo is afgesproken dat Gerrit Rypma zich gaat inzetten voor een fruitbomenproject in het gebied rechts van de terp Strûpenkeal  en mogelijk ook op andere plaatsen. Gerrit gaat daarbij de stichting “Fruit yn Fryslân” betrekken. Zij hebben veel kennis op dit gebied en hebben meer projecten in Friesland en Flevoland. “Fruit yn Fryslân” is al eens wezen kijken in het gebied.
Er is gesproken over de bestemming van Carpe Diem. De gemeente wil op termijn de boerderij van de hand doen. De gemeente wil van het dorp weten wat een goede bestemming zou kunnen zijn. Dan kan dit meegenomen worden het bestemmingsplan buitengebied, dat dit jaar vernieuwd zal worden. De bufferzonegroep ziet een horecabestemming als beste optie.
Twee bestuursleden van Dorpsbelang hebben onlangs een kijkje genomen bij Carpe Diem met twee bestuursleden van de Boerderijenstichting Friesland. Ondanks dat de staat van onderhoud van de boerderij veel te wensen overlaat, zijn er toch mogelijkheden om de bijzondere boerderij met dito schuur te behouden.
Binnenkort is er een nieuw overleg van de bufferzonegroep. Daarbij zal ook Bert de Jong van de gemeente Súdwest Fryslân aanwezig zijn. Het zal dan vooral gaan over de bufferstrook die het bedrijventerrein moet gaan afschermen. Ook de bestemming van Carpe Diem komt aan de orde.   

Herkansing reanimatietraining:

Op dinsdagavond 10 mei is er, als vervolg op de geslaagde avond in november van het afgelopen jaar, opnieuw de mogelijkheid tot het volgen van een AED-training.

Ook deze keer zal de training door Harry Lautenbach worden gegeven.

Mocht u vanwege corona de training in november niet hebben gedaan, dan is er nu de mogelijkheid om alsnog mee te doen.

Overigens kan iedereen die belangstelling heeft,  zich voor de training aanmelden.

Ook jongeren vanaf 13 jaar worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden ( met toestemming van de ouders). Zie voor nadere toelichting het bericht over de AED training op de website

Aanmelden kan via onderstaand mailadres van dorpsbelang.

Graag onder vermelding van uw naam, mailadres en telefoonnummer. Het is bovendien prettig voor Harry om te weten of u wel of niet ervaring heeft met het reanimeren met behulp van een AED-apparaat.

Himmeldei:

Op vrijdag 8 april gaat de jeugd van het dorp, gewapend met een grijper. het zwerfvuil te lijf. De kinderen verzamelen zich om 15 uur bij het dorpshuis. Na deze schoonmaak hopen we dat het dorp zo schoon mogelijk blijft.


Uitwerpselen honden:

Tijdens de corona-periode die achter ons ligt, hebben meer dorpsbewoners een hond aangeschaft. Het is natuurlijk heel leuk om een viervoeter als nieuwe huisgenoot te hebben. Maar er zijn ook nadelen te noemen. Het is meerdere dorpsbewoners opgevallen dat er meer hondenpoep aangetroffen wordt op plaatsen waar het opgeruimd dient te worden. Naast en op het schelpenpad (Mieddyk) van de Tsjaerddyk tot het bruggetje van de Garastrjitte tel je zomaar 15 hondendrollen. Terwijl er vlakbij het bruggetje een hondentoilet is waar de poep in gedeponeerd dient te worden.
Ook op het trottoir van de Skeender  en op het sportveld is met regelmaat hondenpoep te vinden. Voor hondeneigenaren die wel de plicht voelen om de poep op te ruimen, is het niet leuk om te zien dat anderen dat niet doen. Zo kunnen zij er ook op aangekeken worden de poep niet op te ruimen. Kortom. laat vanaf nu elke hondenbezitter en hondenuitlater de poep van hun eigen hond opruimen!!!

4 mei herdenking:


Op 4 mei zal er een herdenking zijn bij de Hoanne in Tsjalhuzum. Dit keer zal de herdenking weer gehouden worden zoals we voor de coronaperiode gewend waren. Het is fijn dat we dit weer als vier dorpen (Ysbrechtum, Nijland, Tirns en Folsgeare) kunnen doen. Nieuw dit jaar is dat de aanwezigen langs het monument en kransen kunnen defileren. Inwoners van Folsgeare ontvangen bijtijds een flyer met meer informatie. We hopen op een grote opkomst, zeker nu er in de wereld veel aan de hand is waar we ons zorgen over maken.

Nogmaals:

We blijven het nog maar eens herhalen: een ieder kan nog steeds reageren op de oproep in Kontakt van vorige maanden. We zoeken vrijwilligers om de historie van Folsgeare te archiveren en digitaliseren. Daarnaast zoeken we vrijwilligers om te helpen de vlag van de kerktoren te hijsen op feestdagen.

Om te noteren:

De algemene ledenvergadering van Doarpsbelang Folsgeare wordt gehouden op 20 mei in het dorpshuis.

Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief van de website? Meld je dan aan op

www.folsgeare.nl

Dan mis je niets van wat speelt in het dorp.

Mailadres Doarpsbelang Folsgeare: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Bloembakken

De bloembakken aan de Tsjaerddyk zien er dankzij de groencommissie weer piekfijn uit.

Voorjaar

Een stralende zon, een blauwe lucht en aangename temperaturen. Al met al, het is voorjaar.

De eerste bloembollen, krokusjes en narcissen, die we kregen t.g.v. het 10-jarig bestaan van de gemeente SWF staan volop in bloei aan de Tsjaerddyk.

AED training

Op dinsdagavond 10 mei is er, als vervolg op de geslaagde avond in november van het afgelopen jaar, opnieuw de mogelijkheid tot het volgen van een AED training.

Ook deze keer zal de training door Harry Lautenbach worden gegeven.

Mocht u vanwege corona de training in november niet hebben gedaan, dan is er nu de mogelijkheid om alsnog mee te doen.

Iedereen die belangstelling heeft kan zich voor de training aanmelden.

Even nog een stukje info van Harry:

In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED bedienen.

Zo weet je wat je moet doen bij een hartstilstand en kun je levens redden.

Elk jaar herhalen

Volg elk jaar een herhalingscursus. Zo fris je je kennis op en oefen je opnieuw wat je moet doen.

We willen ook de jeugd in het dorp oproepen om deel te nemen aan de cursus( met instemming van de ouders).  Je kunt elkaar in tijd van nood helpen.

Het bellen naar 112 en de centralist te woord staan is al een eerste begin van helpen. Daarmee wordt in een reanimatie situatie ook de burgerhulp verlening opgeroepen waardoor er meer hulp komt.

Een goede en juiste melding met wat er aan de hand is en waar je bent, is alleen al van levensbelang!

Bron Nederlandse reanimatieraad:

“Wat is de minimum leeftijd om mee te doen aan een reanimatiecursus?

Wij hanteren zelf geen leeftijdsgrens. Dus een ieder is welkom.  

Er moet gekeken worden naar de mentale en fysieke aspecten aan reanimatie.

Mentaal kun je stellen dat het niet kunnen reanimeren in nood net zo belastend kan zijn als het wel toepassen van reanimatie.

Fysiek is de vraag of iemand motorisch gezien in staat is om de handelingen goed uit te voeren.

Wij laten dit vrij aan de cursusorganisator en/of instructeur om te beoordelen, eventueel in overleg met de ouders”

De cursus is een gemeenschappelijk belang voor ons allen in de dorpen.

Op het moment dat er wat gebeurt, kunnen we er voor elkaar zijn.

Aanmelden kan via het mailadres dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Graag onder vermelding van naam, mailadres en telefoonnummer. In geval van minderjarigen, de instemming van de ouders. Het is bovendien prettig voor Harry om te weten of u/ je wel of niet ervaring heeft/ hebt met het reanimeren met behulp van een AED apparaat.

Geen Sneeker Nieuwsblad

Helaas, vandaag wordt er geen Sneeker Nieuwsblad bezorgd. Bij de familie Boonstra, die zorgt voor de verspreiding van de krant, zijn geen kranten gebracht. Uit navraag is gebleken dat de kranten op zijn.

Het is wel mogelijk de krant digitaal te lezen via onderstaande link:

https://krant.sneekernieuwsblad.nl/

Goten vegen

Volgende week donderdagmiddag, 17 maart, komt de gemeente weer langs om alle goten in het dorp te vegen. Wilt u zoveel mogelijk de auto niet langs de weg parkeren?

Ludieke actie verkeerscommissie dorpsbelang Folsgeare

Voor vele Folsgeasters is het heel herkenbaar:  te snel rijdende auto’s door het dorp en racende weggebruikers over het viaduct.  Gelukkig zijn er nog geen ongelukken gebeurd, soms gaat het maar net goed.

Sinds anderhalf jaar buigt een verkeerscommissie zich over dit probleem.

Er zijn inmiddels verkeerstellingen gedaan, snelheidsmetingen gehouden en er zijn verkeersbordjes 30 km opgehangen ( die helaas zijn ontvreemd)

Zaterdag 26 februari is er een ludieke actie georganiseerd, waarbij samen met een aantal schoolkinderen en een medewerker van VVN automobilisten werd gewezen op de gevaren van te snel rijden. De kinderen mochten d.m.v. laseren de snelheid van de auto’s meten,  ze vertelden chauffeurs hoe ze door te snel rijden kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties  en ze deelden voorlichtingsmateriaal uit. De actie vond eerst plaats op de Tsjaerddyk en later  op het viaduct.

Een delegatie van PvdA Súdwest-Fryslân kwam tijdens het laseren ook even een kijkje nemen. Het drietal heeft volledig begrip voor deze actie en heeft toegezegd het vervolg waar mogelijk te willen ondersteunen. Een fotograaf van het Sneeker Nieuwsblad was ook ter plekke om de actie voor deze krant vast te leggen. Het resultaat is komende donderdag 3 maart in de krant te zien en te lezen.

Doel van alle activiteiten is de snelheid van het verkeer door het dorp naar beneden te krijgen en een wandelpad langs de Monumentenwei aan te mogen leggen.

De eerstvolgende stap zal zijn een gesprek met de verantwoordelijke wethouder aan te gaan.

Laseren op de Tsjaerddyk
… en op het viaduct
Duidelijk toch??
Delegatie PvdA
Zo moet het….
..en nu zelf..