Verslag kennismaking/BO db Folsgare-contactwethouder Rietman Súdwest- Fryslân

verslag Lize Cnossen, dorpencoördinator SWF

Datum en tijdstip:woensdag 26 oktober 2022 om 16.00 uur
Locatie:Dorpshuis
Aanwezig:Dorpsbelang Folsgare (Hans Nieuwenhuijsen, Wytske Heida, Martsje Grafhorst, Wim Nijman) dorpsbewoners ( Mario Grims -oud voorzitter dorpsbelang-, Dominique Does -wonen- , Annie Walsma- bufferzonegroep-), gemeente (contactwethouder Michel Rietman, dorpencoördinator Lize Cnossen)
Nr.OnderwerpToelichtingAfspraken
 OpeningEr wordt geopend met een voorstelronde en PowerPoint presentatie over Folsgare.  
 DorpstuinAnnie Walsma heeft een aantal vragen over de gewenste dorpstuin. Reactie:
– Bij een dergelijke initiatief hoort standaard dat via gemeentelijke kaarten gekeken wordt of de grond vervuild is. Hoe? Via mailadres dat bekend is bij db. Betreffende afdeling heeft onderbezetting, antwoord kan wat langer duren.
– Voor het onderzoek naar de geschikte plek volkstuin/onderzoek of de grond geschikt is voor moestuin kan een kernenfondssubsidie worden aangevraagd. Een kernenfondssubsidie is max 30-50% van de projectkosten met een max. van € 15.000,– . Vraag: kan daarna opnieuw subsidie worden aangevraagd als er geld nodig is voor aanleg van de tuin? Lize Cnossen vindt dat dit mogelijk moet zijn maar een project mag niet doelbewust worden opgeknipt in deelprojecten om meer subsidie te kunnen krijgen. Wim Nijman zegt dat het onderzoek naar de grond om een klein bedragje gaat, kan het dorp ook voor eigen rekening nemen.
  
 ZonnepanelenAnnie Walsma: komen er zonnepanelen in het talud van het bedrijventerrein? Wethouder Rietman: het plan van Kingma past niet binnen het coalitieakkoord (geen zonneweide op landbouwgrond).  
 GroenAnnie Walsma: door essentaksterfte missen er veel bomen langs de Monumintewei. Reactie: maandag is er een groenschoenschouw in Folsgare met de groencommissie, Hans Nieuwenhuijsen, groenvoorman Jaap Hoekstra (gemeente) en groenadviseur Douwe de Groot (gemeente). Het punt van de essentaksterfte wordt meegenomen.Maandag 31 oktober 22, groenschouw Folsgare.

Uitgevoerd
 Vervuilde bordenAnnie Walsma: reinigt de gemeente vervuilde borden? Nee, dat doet de gemeente niet meer. Advies: neem dit mee tijdens een Himmeldei.  
       6.Landschaps- park-Dorpsbelang. Gemeente heeft toegezegd dat als er gestart wordt met graafwerk Hemmen III er ook gelijk gestart wordt met de groenstrook (bufferstrook). Er wordt dagelijks gegraven maar er lijkt geen actie te zijn m.b.t. de aanleg van de bufferstrook. Hoe zit dit?   -Wethouder Rietman gaat intern aankaarten bij welke coördinerend wethouder Landschapspark Folsgare wordt ondergebracht. Wethouder Rietman wil dat Folsgare perspectief krijgt in de zin van komt het Landschapspark er of komt het Landschapspark er niet. Wethouder: is het Landschapspark al op geld gezet? Dorpsbelang: nee. Het plan zit nu in de ideefase, daarna komt pas het geld. Raadslid Walsma heeft in de raad een amendement ingediend (en weer ingetrokken) voor budget voor het Landschapspark.   Mario Grims schetst de lange geschiedenis van het gebied en de gesprekken die hier met de gemeente en verschillende wethouders over  gevoerd zijn. Ook zijn verwachtingen geschapen. Het plan van Atelier Fryslân is nog steeds leidend en dit plan is destijds door de gemeente omarmd.Lize Cnossen informeert naar stand van zaken  aanleg  bufferstrook en antwoordt db. Wethouder Rietman gaat aankaarten wie coördinerend wethouder wordt voor het plan Landschapspark.

Gereed via mail 7nov22  
7WonenDominique Does praat wethouder Rietman bij op het gebied van wonen. Er wordt een woonenquête gehouden. Op basis van de resultaten kijken wat de wenselijke invulling van fase 2 is. Er wordt met de gedachte gespeeld een wooncoöperatie te starten. Is het Didamarrest een probleem? Antwoord: er moet geprobeerd worden de omschrijving zo specifiek te maken zodat een andere partij  mogelijk minder snel geïnteresseerd is.  
8.Verkeer/ Monumintewei– Dorpsbelang: verschillende wegen in/rond Folsgare worden als onveilig ervaren. Bijvoorbeeld de Monumintewei. Wethouder Rietman: gemeente heeft Anteagroep onderzoek laten doen naar de potentieel meest onveilige plekken. Dit zijn er 45. Van de top 5 wordt eerst werk gemaakt. Gemeente krijgt iets meer geld van het rijk. Vanaf 2023 wordt geprobeerd structureel 1.2 miljoen per jaar voor verkeersveiligheid beschikbaar te krijgen (is nog niet over besloten). Infrastructurele werken zijn helaas erg kostbaar. – Dorpsbelang: de wens voor een voetpad langs de Monumintewei is er al heel lang en blijft bestaan. Het dorp wil wel meehelpen bij de realisering. – Lize Cnossen: zet niet in op een wandelpad over oude weg naar Nijland richting snelweg en vervolgens via landbouwgrond terug naar Folsgare. Zet in op de wandelpaden in het Landschapspark.
– Dorpsbelang: de bushaltes bij de A7 liggen er verwaarloosd bij. Kan de gemeente wat betekenen? Nee. Verstandigst is zelf contact op te nemen met de provincie en eventueel de gedeputeerde Avine Fokkens te benaderen.
Lize Cnossen informeert db of Monumintewei op lijst van 45 knelpunten staat.

Gereed via mail LC 7nov22
9.Fietsstrook NijlandAmbtenaar Leon Slootjes heeft dorpsbelang recent bijgepraat/mail gestuurd over de laatste stavaza. Er is eerst verder onderzoek nodig en er moet extra budget worden gevonden omdat er tussen projecten geschoven moest worden.  
10.Opknappen Jop e.o.Lize Cnossen wil graag binnenkort ter plaatse een afspraak maken met Hans Nieuwenhuijsen en een inwoner. Doel: reële wensen in kaart brengen. Dit wordt bij de gemeente op geld gezet en wordt er besproken wat wel en wat niet mogelijk is. Gemeente vindt op voorhand dat het opknappen van het Jop e.o. niet nodig is. Lize Cnossen wil proberen het kernenfonds in te zetten. Afwachten of dit gaat lukken.Lize Cnossen neemt contact op voor een afspraak ter plaatse.

Uitgevoerd

Nog meer nieuwe vensters……

De afgelopen weken zijn er een groot tal nieuwe vensters op de dorpscanon van Folsgeare gepubliceerd.

Een goede reden om weer eens een kijkje te nemen op www.dorpscanon.nl

De uitbreiding betreft vensters over: het gemaal aan de Tsjaerddyk, Minne Minnema, Tsjaerddyk 31, Tsjaerddyk 21, It Werp, Skeender 2, Dyckhuistera state en Scheender state, Easthimmerwei 1

Tsjaerddyk 31

Nieuwe vensters op de dorpscanon

De afgelopen weken zijn er weer een paar nieuwe vensters op de dorpscanon van Folsgeare verschenen.

Het betreft de Twijnstra broers en Kees van de bakker. De canon wordt de komende tijd uitgebreid met vensters over Tsjalhuzum, te beginnen met herberg Pasveer.

Veel plezier met lezen.

Uithangbord van de herberg in Tsjalhuzum. Het bord hangt nu in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek

Eindelijk…..

gelezen op de website van het Bolswarder Nieuwsblad

foto Wytske Heida

Het nieuwe jaar begint goed voor Folsgare. Gedeputeerde Avine Fokkens belooft dat er zo snel mogelijk nieuwe bushokjes langs de A7 komen.

Dorpsbelang probeert al een jaar aandacht te vragen voor de sterk verwaarloosde bushaltes aan beide kanten van de A7 bij Folsgare. Er is niet veel meer van over dan een dak. Al het glas ligt eruit, waardoor buspassagiers in weer en wind moeten wachten. Dorpsbelang werd van het kastje naar de muur gestuurd door Rijkswaterstaat en de provincie. ,,Redelijk genant’’, noemt Fokkens dat.

In overleg met Rijkswaterstaat is nu afgesproken dat beide overheden de helft van de kosten dragen, aldus Fokkens. Er wordt momenteel naar een aannemer gezocht. Los daarvan kan vervanging nog wel even duren omdat de levertijd van bushokjes zeker tien tot twaalf weken bedraagt.

Het delen van de kosten is een eenmalige oplossing. Daarna moet voor eens en altijd duidelijk worden wie nu verantwoordelijk is voor het onderhoud van bushokjes, vindt Fokkens. De claim van Rijkswaterstaat dat dit onderhoud bij de consessieverlening hoort en dus bij de provincie, vindt zij logisch klinken, maar het ambtelijk apparaat van de provincie moet daar nog naar kijken.

foto Wytske Heida
foto Wytske Heida

Bijeenkomst over woningbouw 20-12-2022

Afgelopen dinsdag was er een vervolg bijeenkomst in het dorpshuis over mogelijke woningbouw aan de Wallemadyk.

Eerder al in mei was de aftrap genomen door de gemeente en inwoners van ons dorp. Daar is toen afgesproken dat de gemeente met inwoners van ons dorp in gesprek zou gaan om de woonwensen in ons dorp in beeld te krijgen. Inmiddels was er al een uitgebreid gesprek geweest met jongeren uit ons dorp. En was er een aantal dorpsbewoners actief geweest met het huis aan huis enquêteren van de medebewoners over hun woonwensen.

Deze bijeenkomst stond in het teken van verdere afstemming en de presentatie van de bevindingen uit de enquête.

Namens de gemeente waren de 2 contactambtenaren Jan Provoost en Reind Fokkens aanwezig en 20 dorpsbewoners.

Nadat Hans Nieuwenhuijsen iedereen welkom had geheten nam Reind het woord en vertelde over de afgelopen periode wat er inmiddels gedaan was. We zitten nu in een voorbereidingsfase en daarbij hoort de inventarisatie van de woonwensen van de inwoners van Folsgare. Het gesprek met de jongeren heeft hij bijzonder gewaardeerd. De jongeren hadden er veel energie in gestoken. Jan vertelde vervolgens over het beleid van de gemeente en de projectplanning.

Vervolgens presenteerde Dominique Does de uitkomsten van de enquête die zij met Marjo, Anita, Bauke en Jurgen deur aan deur hadden gedaan. In totaal hebben ze bij 78 adressen de enquête af kunnen nemen! Er is daardoor een goed beeld opgehaald van de woonwensen in het dorp.

Na de nodige vragen en toelichtingen is er afgesproken dat er in het voorjaar weer een terugkoppeling komt vanuit de gemeente en dat de bewoners aan de Wallemadyk nog eens extra in gesprek zullen gaan met de gemeente.

Een planning met de nodige voorbehouden liet zien dat er op zijn vroegst in 2025 sprake kan zijn van nieuwbouw. Het is een project met veel uitdagingen in een bijzondere tijd!

De middag werd door Hans onder dankzegging aan iedereen afgesloten.

Fjoerkoertoer

In januari organiseert de gemeente Súdwest-Fryslân de ‘Fjoerkoertoer’. Tijdens deze bijzondere nieuwjaarsreceptie op zes avonden in zes verschillende steden in onze gemeente, luiden we met elkaar het nieuwe jaar in. U bent van harte welkom.

Aanmelden voor de Fjoerkoertoer is niet nodig.

We zien u graag op één van de avonden tussen 17.00 en 19.00 uur in Bolsward, Stavoren, IJlst, Hindeloopen, Workum of Sneek!


http://folsgeare.nl/wp-content/uploads/2022/12/1236_-ADV-266x190mm-Fjoerkoertoer_FR_FC_compressed.pdf

http://folsgeare.nl/wp-content/uploads/2022/12/1236_-ADV-266x190mm-Fjoerkoertoer_NL_FC_compressed.pdf

Sinterklaas in Folsgeare

Op zaterdag 26 november bracht Sinterklaas weer een bezoek aan Folsgeare. Samen met zijn Piet maakte hij een ‘slach troch de buorren’ , daarna kregen de kinderen in het dorpshuis de gelegenheid om een liedje voor de Sint te zingen, een tekening te overhandigen enz. Het was een gezellig samenzijn.

Feestje

Op 7 november vierde mevrouw van der Valk haar 90e verjaardag. Zij is daarmee de oudste inwoonster van ons dorp. Reden voor dorpsbelang om haar in de bloemetjes te zetten.

Koninklijke onderscheiding voor Bertus  Walsma

Tijdens de raadsvergadering  van donderdag  10 november reikte burgemeester Jannewietske de Vries  een koninklijke onderscheiding uit aan onze dorpsgenoot Bertus Walsma. Bertus was  ruim 17 jaar gemeenteraadslid, eerst in Wymbritseradiel en na de fusie in Súdwest-Fryslân  voor Gemeentebelangen-Totaal Lokaal.

Bertus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De aanleiding tot het besluit om te stoppen als raadslid zijn diverse politieke ontwikkelingen geweest die niet bevorderlijk waren voor zijn  motivatie en plezier in de politiek. Als fractieondersteuner en bestuurslid blijft Bertus verbonden aan zijn partij.

Vanwege dit bijzondere moment is Bertus namens dorpsbelang Folsgeare in de bloemetjes gezet.