Digitale jaarvergadering dorpsbelang Folsgeare

Agenda (digitale) jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen te Folsgare

Vrijdag 23 april 2021, Aanvang 20.00 uur

1          Opening.     

2          Vaststellen agenda

3          Notulen jaarvergadering van 8 maart 2019

4          Jaarverslag 2019 en 2020 secretaris dorpsbelang

5          Jaarverslag  2019 en 2020 penningmeester

5a        Verslag kascommissie: (Alida Breeuwsma (2e keer) en Annie Walsma) door penningmeester

Benoemen nieuwe kascommissie

6          Bestuursverkiezing.

            Aftredend en niet herkiesbaar: Leentje Witteveen en Bonne van der Valk

Kandidaten kunnen zich via de mail (dorpsbelangfolsgeare@gmail.com) uiterlijk vrijdag 14 april melden bij het bestuur

7          Projecten gesponsord door het Ondernemersfonds:
Verslag en voorstellen

8          Verslag activiteitencommissie 2019 en 2020

8a        Verslag kascommissie: (Yolanda Dijkstra-Ydema ( 2e keer) en Martje Grafhorst), door lid activiteitencommissie

Benoemen nieuwe kascommissie

9          Verslag Stichting Dorpshuis 2019 en 2020

9a        Verslag kascommissie: (Marjo Huisman (2e keer) en Baukje Atsma) door lid Stichting Dorpshuis.         

Benoemen nieuwe kascommissie      

10        Rondvraag

11        Sluiting

Toelichting:

Vanwege de corona heeft er in 2020 geen algemene ledenvergadering van dorpsbelang plaats gevonden. Aangezien de omstandigheden het nog steeds niet mogelijk maken om met een groot gezelschap in het dorpshuis bij elkaar te komen, heeft het bestuur besloten tot een digitale bijeenkomst op 23 april.

Wilt u meedoen aan deze vergadering kan kunt u zich aanmelden bij het bestuur via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com. Alle vergaderstukken worden voorafgaand aan de vergadering toegezonden, opdat u ze thuis rustig kunt bekijken. Mogelijke vragen en/of opmerkingen over deze stukken willen wij graag vooraf via de mail ontvangen. Reacties / antwoorden krijgt u tijdens de vergadering.

Tevens ontvangt u vooraf enkele digitale spelregels, opdat het geheel ordelijk kan verlopen.

Degene die zich reeds heeft aangemeld voor de jaarvergadering, hoeft dat niet opnieuw te doen.

Mocht u de vergadering bij willen wonen, maar dat lukt niet digitaal, neemt u dan contact op met één van de bestuursleden.

Bonne, Easthimmerwei 25 /  Wim, Garastrjitte 18 / Hans, Ekers-ein 18 /

Martje, Ekers-ein 30 / Wytske, Tsjaerddyk 36

Zienswijze dorpsbelang Folsgeare op bestemmingsplan Hemmen III

Dorpsbelang Folsgeare heeft een reactie geschreven op het bestemmingsplan Hemmen III die we graag met u willen delen.

Aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân

Postbus 10.000

8600HA Sneek                                                                                                                datum:  22 maart 2021

Betreft;  zienswijze en inspraakreactie op ontwerp bestemmingsplan de Hemmen III en bijbehorend beeldkwaliteitsplan NL.IMRO.1900.2018oostBPHemmen3-ontw

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hiermee reageren wij als Dorpsbelangen Folsgeare op het ontwerp bestemmingsplan Hemmen III met bijbehorend beeldkwaliteitsplan.

Inleiding

De voorbereiding van de Hemmen III kent een zeer lange doorlooptijd. Al vanaf de begin jaren 2000 is er sprake van. In dit proces zijn wij als aanliggend dorp Folsgeare, belanghebbend en zeer betrokken. De gemeente is zich dit bewust en heeft ons al die tijd regelmatig constructief geïnformeerd en gehoord. Op diverse gelegenheden, zoals commissie- en raadsvergaderingen hebben wij ingesproken. Het College, bij name de toenmalig wethouder de heer Offinga en de Raad hebben wij telkens aan onze zijde gevonden als wij onze mening kenbaar maakten.

Al ten tijde van de gemeente Wymbritseradiel speelde de ontwikkeling van de Hemmen III. Die gemeente, samen met de gemeente Sneek hebben toentertijd Atelier Fryslân de opdracht gegeven hierover een advies uit te brengen. Dit is gebeurd in de vorm van een rapport en indertijd positief ontvangen door de het College en de Raad. Tijdens de eerder genoemde commissie- en raadsvergaderingen is dit rapport, waarin gesproken wordt over “Landschapspark Folsgeare”, steeds als kader en uitgangspunt genoemd door zowel het College als de Raad voor de verdere realisatie van de plannen van de Hemmen III en de belangen van ons dorp Folsgeare.

Telkenmale zijn wij in de lopende contacten met de gemeente “uitgedaagd” om met gedragen plannen te komen voor de invulling van het gebied tussen de Hemmen III en Folsgeare. Door de lange doorlooptijd en de onzekerheden daarbij is dit een moeizaam proces geweest. Nu de contouren van het plan de Hemmen III eindelijk vorm beginnen te krijgen hebben wij ook meer concreet naar plannen kunnen toewerken. Samen met de inwoners en betrokkenen hebben wij een plan in de maak dat we hebben opgeschreven in een brochure, genaamd “Landschapspark Folsgeare, duurzame versterking van het landschap tussen dorp en stad”.

In dit plan beschrijven wij de volgende ideeën en projecten;

 1. Behoud en opwaardering van de natuur gelegen tussen de Hemmen III en ons dorp. De betreffende gronden zijn vrijwel geheel eigendom van de gemeente. Conform gemeentebeleid zou daar aandacht moeten zijn voor duurzaamheid en biodiversiteit. Wij vragen daar actieve aandacht voor. In onze plannen hebben we daar ideeën over en werken die graag i.s.m. de gemeente en geïnteresseerden verder uit.
 2. Aanleg van wandelpaden vanuit ons dorp naar de groenstrook tussen de Hemmen III en de landerijen. Hierbij worden de voormalige Abma Pleats, Carpe Diem en Strûpenkeal in de route meegenomen.
 3. Robuuste kunstzinnige uitingen van cortenstaal met infoborden over de voormalige Abma Pleats en Strûpenkeal. Dit als blijvende herinnering aan en uitleg over de voormalige boerderijen.
 4. Opwaardering en gebruik van Carpe Diem (eigendom van de gemeente). Hierover lopen nog diverse gesprekken met potentiële initiatiefnemers. Te denken valt bijvoorbeeld aan een restaurant en vergaderfunctie gebaseerd op duurzaamheid. De omliggende bedrijven zouden nadrukkelijk gebruik kunnen maken van de catering en de faciliteiten. Carpe Diem is een voormalige boerderij uit de beginjaren 1900 en diende toen als proefboerderij. De naastgelegen schuur staat bekend als “Blikken Skuorre “ (blikken schuur) en is één van de weinig overgebleven van dit type schuur en uniek in Nederland. Eerder is door ons opgemerkt bij de gemeente deze boerderij en schuur op de inventarisatielijst van erfgoederen (bijlage van de erfgoednota) te plaatsen.
 5. Een goede fietsverbinding vanuit het dorp naar de Hemmen II en III en centrum Sneek.

Aangezien van meet af aan de inrichting van het tussenliggende gebied steeds een belangrijke randvoorwaarde is geweest voor de realisatie van de Hemmen III, wijzen wij u erop dat het voorliggende ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan hierin formeel niet voorzien. Bij deze doen wij u het verzoek de nodige financiering hiervan in het budget van de Hemmen III mee te nemen, voor zover dit al niet gebeurd is.

Inhoudelijke zienswijze en reactie

Ontwerpbestemmingsplan de Hemmen III

 1. Voor ligt een ontwerp bestemmingsplan dat in grote mate voldoet aan hoe wij dit als aanliggend dorp zouden willen zien. Met name de duurzaamheidsgedachte (va 2.4.1) die erin staat geschreven spreekt ons aan.
 2. Het verbaast ons wel dat in het hoofdstuk Beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing (2.5) het zo belangrijke rapport van Atelier Fryslân niet wordt genoemd, terwijl dit altijd een belangrijk uitgangspunt is geweest voor ons en u als Raad.
 3. Wij stellen vast dat de ontsluiting van Carpe Diem tijdens Fase 1 van het plan niet goed geregeld is. Wij vragen daar aandacht voor, zodat wanneer Fase 1 gerealiseerd is, Carpe Diem goed bereikbaar is vanuit de Hemmen III.
 4. Wij stellen ook vast dat de bereikbaarheid van de Hemmen III door wandelaars en fietsers vanuit noordelijke en oostelijke richting niet goed geregeld is. Juist een plan dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft moet door die doelgroep goed bereikbaar zijn.
 5. Financiën: Er wordt een budget genoemd van 8,2 miljoen voor het plan. Niet duidelijk is of daarbinnen gelden gelabeld zijn voor de inrichting van het tussengebied. Wij schatten in dat hiervoor een budget van € 300.000 nodig is.

Beeldkwaliteitsplan

 1. Het beeldkwaliteitsplan voldoet in hoge mate aan onze verwachtingen. De eerder genoemde inspraak en betrokkenheid heeft hier een goede werking gehad. Waardering is hier op zijn plaats.
 2. In het beeldkwaliteitsplan wordt gesproken over aan te leggen wandelpaden en inrichting van de Abma Pleats en Strûpenkeal en 2 plas-drasgebieden . Deze 3 laatstgenoemde zaken  liggen  formeel buiten het ontwerpbestemmingsplan Hemmen III, maar passen prima in onze plannen voor het tussengebied.

Dorpsbelangen Folsgeare                                                        

Tsjaerddyk 36

8773 KN Folsgeare

Vraag niet wat het dorp kan doen voor jou, maar wat jij kunt doen voor het dorp.

Dorpsbelangen Folsgeare is al meer dan 100 jaar actief in ons dorp. Het bestuur maakt zich sterk voor zaken die het dorp aangaan en onderneemt actie waar het nodig is.

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen en dat is aan de krappe kant. Het is wenselijk dat het bestuur uit 7 personen bestaat. Wij zijn daarom op zoek naar vervanging van vertrekkende bestuursleden, maar mooier nog ook een uitbreiding van het bestuur. De ervaring leert dat het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden, laat staan een bestuur samen te stellen dat een doorsnee vormt van de dorpsbevolking. 

Meepraten over zaken die het dorp aan gaan, is nuttig en je helpt mee aan de leefbaarheid in het dorp. Mocht je meer willen weten over het bestuur (de werkwijze, aantal vergaderingen, onderlinge taakverdeling, etc) zoek dan contact met een van de bestuursleden of stuur een mail naar onderstaand mailadres.

Het is ook mogelijk je in te zetten voor een bepaald onderwerp dat belangrijk is in het dorp. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, groenvoorziening, zorg voor elkaar, zwerfvuil, dodenherdenking op 4 mei, landschapspark, speeltuinbeheer, meedenken dorpsvisie, etc. Meestal heel praktisch en slechts af en toe vergaderen. Lijkt dit iets voor jou te zijn, laat het dan weten op ons mailadres of meld je bij een van de bestuursleden.

Tot slot denken we er aan om zo af en toe een enquête te organiseren over een actueel of belangrijk onderwerp in het dorp. Hiervoor wil het bestuur gebruik maken van mailadressen. Het bestuur heeft inmiddels al van vele dorpsbewoners hun mailadres ontvangen, waarvoor dank. Ontbreekt jouw mailadres nog in ons bestand, stuur dan een berichtje naar onderstaand mailadres.  

Het bestuur:
Bonne v.d. Valk (voorzitter)       Easthimmerwei 25         

Wytske Heida (secretaris)        Tsjaerddyk 36     

Wim Nijman (penningmeester) Garastrjitte 18

Martje Grafhorst (lid)               Ekers-Ein 30

Hans Nieuwenhuijsen (lid)       Ekers-Ein 18

Mailadres: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Algemene ledenvergadering dorpsbelang Folsgeare

Vanwege corona kon vorig jaar ( 2020) de algemene ledenvergadering  van dorpsbelang Folsgeare niet doorgaan.

Aangezien de huidige omstandigheden nog steeds niet hoopvol zijn, heeft het bestuur besloten om de vergadering dit jaar online te organiseren  op 23 april.  Mocht u deze vergadering bij willen wonen, dan kunt u zich aanmelden op dorpsbelangfolsgeare@gmail.com. U ontvangt dan t.z.t. de vergaderstukken via de mail en een link om in te loggen voor deze meeting.

We hopen uiteraard op een grote deelname.

Voorwaarde voor deelname is uiteraard dat van deelnemers het mailadres bekend is bij het bestuur. Veel  Folsgearsters hebben inmiddels n.a.v. onze flyer-actie deze informatie met het bestuur gecommuniceerd. Heeft u dat nog niet gedaan ,maar wilt u wel deelnemen aan  de vergadering, dan kunt u alsnog uw mailadres aan ons doorgeven.

Mocht u niet over internet beschikken maar wilt u wel graag de stukken bekijken, laat u dat dan weten bij één van de bestuursleden. Wij zorgen dan dat u een geprint exemplaar van de stukken thuis ontvangt.

Bonne van der Valk

Wim Nijman

Hans van Nieuwenhuijsen

Martje Grafhorst,

Wytske Heida

Bedrijventerrein Hemmen III

De plannen voor het nieuwe bedrijventerrein bij Sneek, Hemmen III, liggen vanaf 5 maart ter inzage tot 15 april. Door de aanleg van Hemmen III schuift de industrie van Sneek een eind op richting Folsgeare. Samen met het dorp heeft dorpsbelang de afgelopen jaren de ontwikkelingen op de voet gevolgd en zijn er vele gesprekken gevoerd met de betrokken medewerkers van de gemeente. In de huidige plannen, waar ook een nieuw aan te leggen bufferstrook als afscheiding tussen het terrein en het aanzicht vanuit het dorp bij hoort, zijn een groot aantal ingebrachte zienswijzen vanuit het dorp verwerkt.

Mocht u inzage willen hebben in de stukken dan kan dat via de site van gemeente Súdwest-Fryslân. Een andere mogelijkheid is een mail te sturen naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com. U krijgt dan de stukken in uw persoonlijke digitale postbus.

Nijland, verkeersafsluiting deel Tramstrjitte, 12-03 2021

Op vrijdag 12 maart 2021 is een deel van de Tramstrjitte, ter hoogte van Tramstrjitte 16 tot en met 24, in Nijland afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Tramstrjitte, ter hoogte van Tramstrjitte 16 tot en met 24, vinden rioleringswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Het verkeer kan omrijden via de rijbanen Hottingawei en de Dr. P.J. Hoedemakerstrjitte.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Nota infra BV te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer Albertus de Vries van Nota infra B.V. via het telefoonnummer 06-51611706. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Alex Hofman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/weg-werkzaamheden/ en op https://melvin.ndw.nu/public

Oud papier

Komende zaterdag, 6 maart, wordt het oud papier weer opgehaald tussen 9.00-12.00 uur.

Wilt u het papier tijdig en goed verpakt in dozen en/ of samengebonden klaarzetten aan de weg ?

Vervangen AED kast Folsgeare

Afgelopen zaterdag, 20 februari, hebben Harry Lautenbach en Mario Grims een nieuwe kast voor de AED opgehangen op de vertrouwde plek aan het dorpshuis.

Harry, werkzaam als medische docent en daarnaast in de praktijk werkzaam, weet als geen ander hoe belangrijk het is dat de AED naar behoren functioneert. Uit controle was gebleken dat de AED zelf nog prima is, maar dat deze snel verslechtert als er niets aan de kast wordt gedaan. De conditie van de verwarming en de ventilatie in de kast was slecht en dit is niet goed voor een optimale werking van de AED. Nadat Harry dit gezien had, gaf hij aan dat dit zo niet kon blijven. De kast en AED zijn in het belang van een ieder in onze gemeenschap.

Harry en Geertje, medisch analist bij het MCL , kwamen op het idee om het dorp een nieuwe kast te schenken  (750 euro). Hoe prachtig is dat!!

Zaterdag is de kast op zijn plaats gehangen. Tegelijkertijd heeft Harry de elektroden en de accu van de AED vervangen. Die kan nu weer vijf jaar vooruit.

Alsof dit nog niet genoeg is, krijgt daarnaast het dorpshuis een spiksplinternieuwe EHBO kist, die op een duidelijk zichtbare plaats een plaatsje heeft gevonden.

Harry zal, als het met het oog op de corona maatregelen weer mogelijk is, ook de reanimatie training van de vrijwilligers verzorgen. Hij is aangesloten bij de Europese reanimatieraad en zal volgens de richtlijnen de training geven en certificeren. De betrokkenen hebben hierover al bericht gehad.

Het belang van een grote groep vrijwilligers in en om Folsgeare;

Elke dag krijgen gemiddeld 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans en kans op leven met minimale schade is het grootst als iemand binnen deze 6 minuten wordt gereanimeerd en dat er een AED wordt aangesloten.

Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. (bron: Hartslagnu)

Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn. Als burgerhulpverlener kun jij dat wel!

Hoe werkt het oproepsysteem?

Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. Zij krijgen een oproep op hun telefoon met de vraag om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of eerst een AED op te halen. Zij reanimeren net zo lang totdat de professionele hulpverlening het overneemt.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij in de afgelopen jaar een erkende reanimatietraining gevolgd? Dan kun jij je als burgerhulpverlener aanmelden op www.hartslagnu.nl. Ben je professioneel hulpverlener? Ook dan is aanmelding van harte welkom! Heb je het certificaat voor reanimatie nog niet? Dan kun je een training volgen. Een vooropleiding is niet nodig.

Het is van belang om je geoefend te houden en je certificaat steeds weer te verlengen. Jaarlijks houden we (zodra het weer toegestaan is) in het dorpshuis trainingen, zowel basis als herhaling trainingen waar je aan mee kunt doen. Je hoeft dus niet ver te reizen. 😊Niemand hoopt natuurlijk dat het werkelijkheid wordt, maar als het zover is, dan is het een groot goed om voor je mede plaatsgenoot wat te betekenen.

Geef je op bij het bestuur. Samen zijn we Folsgeare.

ter info: PERSBERICHT

DELTA FIBER NEEMT VOLLEDIG BELANG IN JOINT VENTURE MET DE FRYSKE MIENSKIP OP GLAS
De behoefte aan een snel en stabiel glasvezelnetwerk in Friesland blijft onverminderd groot en daarom neemt DELTA Fiber het belang in de joint venture met De Fryske Mienskip op Glas volledig over. In goed overleg heeft de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas besloten haar eigendom in het gezamenlijke bedrijf DFMopGlas b.v., over te dragen aan DELTA Fiber. Het telecombedrijf wordt daarmee de enige eigenaar van de glasvezelnetwerken die ze aanleggen in de provincie Friesland.

De Fryske Mienskip op Glas als burgerinitiatief blijft betrokken en zal dan ook in de organisatie blijven meedenken, om de regio zo efficiënt en zo snel als maar mogelijk aan te sluiten op het netwerk van DELTA Fiber Netwerk. Door de huidige wijzigingen binnen de joint venture komt de eigen bijdrage van €250,- aan de coöperatie te vervallen. De betrokken inwoners en klanten krijgen volgende maand een persoonlijke brief met daarin de voor hen geldende specifieke informatie met betrekking tot de nieuwe situatie.

Aan de kwaliteit en de dienstverlening van de service providers op het aan te leggen glasvezelnetwerk zal niets veranderen. Volgend jaar zal voor inwoners, klanten, gemeenten en lokale partijen zichtbaar worden dat er dankzij deze nieuwe situatie meer snelheid in besluitvorming en uitvoering zal zijn.