Veenterpen Folsgare aan de Ald Rien

Tijdens graafwerkzaamheden voor de verbreding/verdieping van de Oude Rijn
( Ald Rien ) kwam ten zuiden van de terp Strûpenkeal restanten van een veenterp  tevoorschijn. De opgegraven grond wordt gebruikt om een nieuwe polderdijk aan te leggen langs de Ald Rien. In deze grond werden de eerste scherven gevonden die tot de ontdekking van tenminste drie terpen langs de Ald Rien heeft geleid.

Terp 1

Deze terp ligt net ten zuiden van de zeer herkenbare terp Strûpenkeal. De veenterp is waarschijnlijk 50 bij 50 meter en was omringd door een sloot.  De westelijke geul bevat een dikke laag scherven van 20 tot 30 cm dikte. De bovenste laag scherven liggen in de onderkant van een ongerijpte  kleilaag van 30 to 50 cm dikte die is afgezet op de veenterp. Het lijkt er op dat zeer snel opkomend water de terp heeft overspoeld en alles op de terp in de sloot om de terp heeft geveegd. Deze overstroming heeft als gevolg gehad dat de terp is verlaten en de mensen die er woonden zijn vertrokken naar elders.
Aan de oostzijde van de terp zijn weinig scherven gevonden wat aangeeft dat het water vanaf de oostzijde de terp heeft overspoeld.  Wel werd aan deze zijde een stuk van een haardplaats gevonden met een brok klei waarin een sintellaag zat. De scherven geven een bewonings periode aan van 200 v Chr tot 200 na Chr. IJzertijd laat tot Romeinse tijd midden.  Verder is een groot aantal botten van o.a. rund en paard gevonden. Tussen terp 1 en terp 2 werden een aantal stenen gevonden die gebruikt waren voor het verzwaren van netten. Dit duidt dus op visvangst in dit gedeelte van de Ald Rien.

Terp 2

Dit stuk van de Ald Rien is minder diep en breed uitgegraven. De kleilaag op de terp is wel afgegraven en de scherven die hierin zaten zijn op de kant terecht gekomen.  Daardoor is het aantal scherven wat op land gevonden is beperkt. Door de druk van de opgehoogde polderdijk kwam echter de veen laag in de Ald Rien omhoog en werden kleine eilandjes zichtbaar. Hierop werden wel veel scherven gevonden die uit een mestput kwamen. Om verstoring te voorkomen is hier nog geen verder onderzoek uitgevoerd.

Terp 3 

In dit stuk van de Ald Rien heeft men een kleine geul uitgegraven om de doorstroming van het water te bevorderen. Hier zijn op de wal een aantal scherven gevonden.
Naderonderzoek gaf aan dat bij het graven van een kleine put in de oever er een terp heeft gestaan.  In de kleine put kwamen meerdere scherven en botten tevoorschijn. De aardlagen geven aan dat hier meerdere mestlagen op elkaar liggen die opbouw van de terp nauwkeurig kunnen reconstrueren.

Ald Rien

Aan de hand van de terpen blijkt dat de loop van de Ald Rien sinds de terpen tijd van loop is veranderd. Wel is dus duidelijk dat deze slenk al eeuwen oud is en tot 1953,  toen een vaste brug in Oosthem de toegang blokkeerde,  een veel gebruikte vaarweg moet zijn geweest.

Voor foto’ s van een aantal vondsten moet je hier
klikken. Voor de 2e fotomap klik hier.
Voor de 3e fotomap klik hier.