Koninklijke onderscheiding voor Bertus  Walsma

Tijdens de raadsvergadering  van donderdag  10 november reikte burgemeester Jannewietske de Vries  een koninklijke onderscheiding uit aan onze dorpsgenoot Bertus Walsma. Bertus was  ruim 17 jaar gemeenteraadslid, eerst in Wymbritseradiel en na de fusie in Súdwest-Fryslân  voor Gemeentebelangen-Totaal Lokaal.

Bertus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De aanleiding tot het besluit om te stoppen als raadslid zijn diverse politieke ontwikkelingen geweest die niet bevorderlijk waren voor zijn  motivatie en plezier in de politiek. Als fractieondersteuner en bestuurslid blijft Bertus verbonden aan zijn partij.

Vanwege dit bijzondere moment is Bertus namens dorpsbelang Folsgeare in de bloemetjes gezet.

Unyk lânskip by Folsgeare

FOLSGEARE- De jierlikse kulturele kuiertocht fan de Blauhúster Gerben Rypma Stifting gie sneon 22 oktober lâns ‘stille tsjûgen’ yn it lânskip rûnom Folsgeare.

Sa’n 60 dielnimmers rûnen oer it Melledykje dat earder tsjerkepaad wie mei noch de âlde Middelseedyk en nei de muontsen by de Laurentiustsjerke. Nei in lêzing yn it doarpshûs oer ‘Landschapspark Folsgeare’ dat in buffer tusken doarp en stêd foarmje kin, gie de kuier nei trije unike plakken, dy’t stik foar stik stille tsjûgen binne fan wêr foarhinne buorke is.

Yn it iepen lânskip tusken Folsgeare en Snits lizze de eardere Abma’s pleats, Carpe Diem mei de lêste blikken skuorre fan Fryslân út de jierren ’80 en de terp Strûpenkeal. Hjir is ek dúdlik te sjen dat de stêd, ferkear en yndustry wol hiel tichteby komt.

Underweis is it gedicht ‘Ferdwûn’ fan Willem Abma foardroegen en ‘De Terp’ (tekst Eeltsje Halbertsma, muzyk W.A. Mozart) songen troch Marco Rypma.

Tekst GrootSneek / Gerben Rypma Stifting, foto’s Wytske Heida

Tweede extra ledenvergadering Dorpsbelang Folsgeare

Vandaag, 28 oktober, was de extra ledenvergadering van Dorpsbelang Folsgeare, met als belangrijkste agendapunt de goedkeuring van de vernieuwde statuten.

Helaas bleek dat niet het vereiste aantal leden aanwezig was om over deze statuten te kunnen stemmen. Er is daarom een nieuwe, tweede, vergadering uitgeschreven op maandag 7 november, aanvang 19.00 uur in dorpshuis Yn’e Lijte. Folsgeare

Het enige agendapunt is dan de stemming voor de vernieuwde statuten.

Melding doen

Ziet u een scheef paaltje, een omgegooid verkeersbord of afgewaaide boomtakken?

Wat dan ook, alles dat niet is zoals het zou moeten, kan worden gemeld bij de gemeente. Voortaan kunt u via onze website een melding doen.

Het werkt heel eenvoudig: Ga naar https://folsgare.nl. Nieuw is, dat rechts in het keuzemenu staat “Melding SWF” . Door hierop te klikken komt u meteen op de website van Súdwest-Fryslân. Volg de stappen en een melding is zomaar gedaan.

Yn’e kunde komme mei wethâlder Michel Rietman

In het “Kontakt” van oktober stond het bezoek van onze contactwethouder Michel Rietman aan Folsgeare reeds aangekondigd. Dhr. Rietman is op 26 oktober a.s. vanaf 16.00 uur in het dorpshuis om kennis te maken met het dorp en hij zal worden bijgepraat over een aantal actuele ontwikkelingen die spelen. We gaan het in ieder geval hebben over het Landschapspark, de verkeersproblemen en de woningbouw. De wethouder staat ook open voor vragen vanuit het dorp. Dus wie iets te vragen heeft, graag contact opnemen via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Herinnering

Twee weken geleden is er huis aan huis een flyer bezorgd met de aankondiging van een extra Algemene Ledenvergadering op 28 oktober. Het enige agendapunt is het stemmen over de vernieuwde statuten. Daarnaast wordt u m.b.t. een aantal lopende zaken bijgepraat zoals de ontwikkeling van het Landschapspark en de plannen om de huizenbouw in Folsgeare een doorstart te geven.

Mocht u voorafgaande aan de vergadering de door een notaris aangepaste statuten willen bekijken, stuurt u dan een mail naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Mieddyk

PERSBERICHT
Leeuwarden, 3 oktober 2022

Wandelpad Mieddyk in Folsgare twee weken afgesloten door werk aan waterkering

Vanaf maandag 10 oktober 2022 gaat Wetterskip Fryslân aan de slag met de waterkering langs de Folsgearster Opfeart in Folsgare. Met het verbeteren van de kering over een lengte van ongeveer 150 meter voldoet deze weer aan de eisen en wordt de wateroverlast beperkt. Tijdens de werkzaamheden is het wandelpad op de kering langs de Mieddyk ongeveer twee weken afgesloten voor publiek.

Nieuw wandelpad
Aannemer Jelle Bijlsma voert het werk in opdracht van Wetterskip Fryslân uit. De kering wordt met gemiddeld 20 centimeter grond opgehoogd en het bovenste deel (de kruin) wordt 2,5 meter breed gemaakt. Er wordt een nieuwe halfverharding aangebracht voor het wandelpad. Het nieuwe pad is op 24 oktober weer toegankelijk voor wandelaars.

Wat is een waterkering?
In het werkgebied van Wetterskip Fryslân liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die wij beheren en onderhouden. Een waterkering is een dijk langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen. De keringen beschermen het achterliggende gebied tegen wateroverlast.


Verbeteren waterkeringen
Het werk aan de waterkering in Folsgare is onderdeel van een groter project ‘Verbeteren waterkeringen Sneek en omgeving’. Het waterschap controleert eens in de zes jaar of de waterkeringen in haar werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat diverse waterkeringen op allerlei locaties in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden niet hoog en/of stabiel genoeg zijn. Meestal komt dit door bodemdaling (door natuurlijke processen en menselijk ingrijpen) of door een achterliggende sloot. Dit betekent niet dat je gelijk gevaar loopt.

Wetterskip Fryslân verbetert de keringen, zodat deze voldoen aan de eisen. Zo is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project verbeteren waterkeringen Sneek en omgeving  op: www.wetterskipfryslan.nl/sneekenomgeving.

Berichten van dorpsbelang Folsgeare

Preventieavond:
Vrijdag 7 oktober a.s
. staat Folsgeare in het teken van inbraakpreventie en cyberpreventie. Hoe inbraakgevoelig is mijn woning? Valt mijn wifi te kraken? ’s Avonds wordt in het dorpshuis de balans opgemaakt hoe het met inbraak- en cyberpreventie gesteld is in Folsgeare. Er is inmiddels een uitgebreide flyer huis aan huis bezorgd. De flyer is ook te vinden op onze website en Facebook.  

Woningbouw Wallemadyk:
Alida Breeuwsma heeft op 27 september samen met jeugdigen uit het dorp en gemeente SWF gesproken over de mogelijkheden voor de jeugd om in het dorp te kunnen blijven wonen. Vanuit dorpsbelang ondersteunen we dit van harte. Mogelijk dat we op de ledenvergadering verdere bijzonderheden hierover zullen bespreken.
Dominique Does en Marjo Huisman bereiden een uitgebreide huis aan huis enquête voor over de woonwensen in Folsgeare. Het is de bedoeling dat ze bij alle huishoudens  in het dorp langskomen. Ook dit heeft de steun van dorpsbelang.

Bufferzonegroep:
De eerste spades voor het bedrijventerrein de Hemmen 3 zijn inmiddels de grond ingegaan. Dat betekent dat er ook snel met de inrichting van de bufferstrook en zone (landschapspark) wordt begonnen. Op 21 september hebben de bufferzonegroep en dorpsbelang met de wethouders Dam en Rietman overlegd over de komende ontwikkelingen m.b.t. de bufferzone/ het landschapspark. Dorpsbelang staat positief tegenover de plannen van enkele dorpsbewoners om een dorpstuin  te beginnen in de buurt van Abma’s pleats.  Op de aanstaande extra ledenvergadering komen we terug op de ontwikkelingen rond het landschapspark.

Gerben Rypma Stifting:
Op 22 oktober a.s. organiseert de Gerben Rypma Stifting een culturele kuiertocht langs Abma’s Pleats, Carpe Diem, Strûpenkeal en de Melledyk (Mieddyk). Meer informatie: www.gerbenrypma.nl

Yn ‘e kunde komme mei (kennis maken met) wethouder Michel Rietman, onze contactwethouder, kan op 26 oktober a.s. om 16 uur. De wethouder maakt kennis met het dorp en wordt bijgepraat over ontwikkelingen die spelen. We gaan het in ieder geval hebben over het landschapspark, verkeersproblemen en woningbouw. De wethouder staat ook open voor vragen vanuit het dorp. Dus wie iets te vragen heeft, dan graag contact opnemen via onderstaand mailadres.

Extra ledenvergadering Dorpsbelang:
Op vrijdag 28 oktober om 20.00 uur zal er een extra ledenvergadering worden gehouden.. Tijdens deze ledenvergadering zullen de gewijzigde statuten van onze vereniging in stemming worden gebracht. De oude statuten waren sterk verouderd en voldeden niet meer aan de huidige eisen. We kunnen nu weer lang vooruit. Er komen daarnaast  andere actuele zaken aan de orde. Wilt u vooraf inzage in de vernieuwde statuten? Stuur even een mailtje naar dorpsbelang.

Vragen  voor dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Heeft u zich al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Kijk op folsgeare.nl

Werkzaamheden Mieddyk

Het zal vast niet onopgemerkt zijn gebleven. De aangekondigde werkzaamheden die Wetterskip Fryslân vanaf 29 aug. zou uitvoeren aan de Mieddyk, hebben niet plaats gevonden. Er blijkt iets fout te zijn gegaan in de afstemming met de onderaannemer.

De werkzaamheden zullen nu plaats vinden in week 41 en 41, dus vanaf 10 oktober