Gelezen in GrootSneek

SNEEK- Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Súdwest-Fryslân wil 250.000 euro uittrekken voor betere fietspaden bij Terzool en Nijland. In totaal hebben inwoners van de gemeente wensen voor dik vijftig fietsverbindingen. De gemeente heeft ze op een rijtje gezet en werkt er nu twee van uit.

Eerder heeft de gemeente toegezegd om geld beschikbaar te stellen voor onderhoud. Toen stond er 750.000 voor, maar na bezuinigingen is er nu 250.000 van over. Daardoor kan een vrij liggend fietspad tussen Sijbrandaburen en Spears voorlopig niet doorgaan, want dat kost een half miljoen euro.

Wat het college betreft gaat er 90.000 euro naar rode stroken en maatregelen die de snelheden moeten verminderen langs de route tussen Sijbrandaburen en Terzool. Daarnaast moet er 160.000 euro naar fietsvoorzieningen bij het viaduct onder de A7 bij Nijland.

Sinterklaas in Folsgeare

Afgelopen zaterdag bracht Sinterklaas een bezoek aan Folsgeare. In deze vervelende coronatijd gaan vele activiteiten niet door. Om de kinderen van Folsgeare toch nog een beetje te laten genieten van het Sinterklaasfeest, besloot Sinterklaas dat hij met twee Pieten een rondje door het dorp wilde rijden.

Ophaalschema oud papier 2021

Zoals u misschien al in de media heeft vernomen zijn er nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het inzamelen van het oud papier. De gemeente heeft een half jaar uitstel gegeven om de inzameling te beëindigen. Het papier wordt nog 4 keer opgehaald in 2021.  

De opbrengst van het oud papier gaat naar de 3 verenigingen die de inzameling verzorgen.

De inzameling gebeurt in de wintertijd op zaterdagochtend en in de in de zomertijd op vrijdagavond. Graag het papier tijdig en goed samengebonden of in stevige dozen verpakt aan de weg zetten.

Zaterdagochtend van 9.00-12.00

Vrijdagavond van 18.30-21.00

Het rooster is als volgt:

Za 9 januariKaatsvereniging
Za 6 maartToneelvereniging
Vr 23 aprilActiviteiten commissie
Vr 25 juniToneelvereniging

Het oud papier wordt opgehaald in de volgende straten:

Garastrjitte

Easthimmerwei t/m H. Boschma

Folsgearsterleane

Ekers Ein

Tsjaerddyk t/m Cnossen

Skeender en It Werp

Tjalhuizum compleet rondje inclusief S. Kooistra

Namens dorpsbelang Folsgeare: Martje Grafhorst 06-16048222

Dorpscanon

De website van de Dorpscanon is momenteel slechts beperkt te bekijken en te lezen. Er wordt een geheel nieuw programma geïntroduceerd om vensters te plaatsen. De vensters die reeds op de website stonden, zullen gefaseerd worden herplaatst.

Het fijne van dit nieuwe programma is, dat de foto’s veel beter kunnen worden toegevoegd en dat er in beperkte mate opmaak van de teksten mogelijk zal worden.

Binnenkort verschijnt het eerste venster in de nieuwe stijl, de historie van Tsjaerddyk 48.

Jaarvergadering dorpsbelang

Beste dorpsbewoners,

Afgelopen maart moest Dorpsbelang Folsgeare een streep zetten door de jaarvergadering  vanwege de corona crisis.

Het was de bedoeling om deze bijeenkomst in het najaar alsnog te organiseren. Er was al een nieuwe datum gepland, maar gezien de actuele grote toename van het aantal besmettingen heeft Dorpsbelang  besloten dat het beter is deze avond voor onbepaalde tijd uit te stellen. Als vanzelfsprekend worden alle (financiële) verantwoordingen en andere relevante agendapunten, zoals bestuursverkiezing doorgeschoven. 

Heeft u vragen, dan kunt u die mailen naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Dorpsbelang Folsgeare,

Bonne van der Valk

Wim Nijman

Martje Grafhorst

Hans Nieuwenhuijsen

Wytske Heida

Wout Zijlstra

Foto Johan Volgelzang

Op www.dorpscanon.nl staat onder Folsgare sinds deze week een venster over onze dorpsgenoot Wout Zijlstra.

Dorpscanon

Het venster over de Tweede Wereldoorlog in Folsgeare van de dorpscanon is aangevuld met een tekst over gebeurtenissen die zich in deze periode hebben afgespeeld bij boer Bouwe Speerstra in Tsjalhuzum. Hiermee is de tekst op dit moment volledig.

Mocht er nieuwe informatie beschikbaar komen, dan wordt die uiteraard toegevoegd. Aanvullingen mogen via de mail worden gestuurd naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Corona Protocol Dorpshuis Folsgare

Van: Stichting Dorpshuis Folsgare
Voor: Gebruikers dorpshuis
Datum: september 2020

Uitleg:
Onderstaand protocol geldt m.i.v. september 2020, en is opgesteld i.v.m. de corona voorwaarden die door de overheid/RIVM zijn opgesteld. Mocht er n.a.v. nieuwe voorwaarden aanleiding toe zijn kunnen onderstaande voorwaarden worden aangepast.
Dit protocol dient door de vertegenwoordigers in het Stichtingsbestuur te worden gedeeld met de vereniging/club/commissie die zij vertegenwoordigen en door hen getekend te worden voor gezien en akkoord. De betreffende vereniging/club/commissie is mede verantwoordelijk voor de veiligheid in ons dorpshuis.
Ook zal het protocol op de website van het dorpshuis, https://folsgeare.nl/ worden geplaatst.
Mochten er vragen zijn over de richtlijnen of over hoe die te handhaven: deze kunnen gesteld aan Marijke Reen, zij is aangesteld als corona coördinator.
1
Algemene RIVM-richtlijn
Veiligheidsrisico’s

 Tussen personeel en bezoekers moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
 Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
 Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 Het bestuur van Stichting Dorpshuis Folsgare meldt zich bij de GGD indien ze 1 of meer ziektegevallen (corona) hebben.
2
Fysiek contact
 Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, tenminste 20 sec.
 Er worden geen handen geschud.
 Hoesten/niezen in de elleboog.
3
Hygiëne-maatregelen
Stichting Dorpshuis Folsgare draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
De hygiëne maatregelen, afgebeeld op een poster, hangen in de hal.
Stichting Dorpshuis Folsgare zorgt ervoor dat bij de ingang en in de grote zaal aanwezig is:
 Desinfecterende hand-gel
Diegene die bardienst heeft wordt verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de hygiënemaatregelen.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
 In geval van een calamiteit is er beschermde kleding en attributen aanwezig: mondkapje, bril handschoenen en jas.
 Koffie/thee koppen, drinkglazen worden zorgvuldig schoon gehouden door deze voor en na gebruik met heet water af te wassen.
 Suiker en melk worden beschikbaar gesteld in individuele verpakking.
 De deuren van hal naar grote zaal en de klapdeuren bij de ingang staan, zolang de weersomstandigheden het toelaten, open.
4
Hygiëneregeling gebruiksmiddelen
Gebruiksmaterialen dienen bij gebruik door meerdere mensen met regelmaat ontsmet te worden. Dat gebeurt door de betreffende gebruikers.
Hiertoe wordt oppervlaktespray beschikbaar gesteld.
Ook dienen ze regelmatig hun handen te wassen.
5
Schoonmaak
 Contactpunten worden ieder uur schoon gemaakt door de barvrijwilliger: denk hierbij aan de pin terminal, deurknoppen en andere contactoppervlakten.
 De gebruikte ruimtes worden regelmatig schoongemaakt door de dorpshuis schoonmaakster.
6
Logboek activiteiten
 Bij elke activiteit in het dorpshuis wordt in een logboek vermeld wie die avond aanwezig zijn, met telefoonnr. en/of email adres. De barvrijwilliger ziet er op toe dat de lijst wordt ingevuld.
 Deze lijst wordt 14 dagen bewaard, daarna vernietigd.
7
Toiletruimtes
 In het dames en heren toilet is er voor elke ruimte plek voor één persoon.
 Er is afplaktape aangebracht t.b.v. 1,5 m afstand.
8
Aantal bezoekers en barbediening
 Het maximaal aantal aanwezigen bedraagt 24 personen voor de grote zaal.
o Als het maximaal aantal is bereikt mogen niet meer mensen worden toegelaten.
o Om teleurstelling te voorkomen wordt geadviseerd aan de organisator van de activiteit de leden/genodigden zich te laten aanmelden.
 In de bestuurskamer is plek voor 5 personen.
 In de hal mogen maximaal 3 personen aanwezig zijn
 Achter de bar en in de keuken is plek voor 1 persoon. De barbediening zal dus door één persoon worden verricht, tenzij het personen betreft uit dezelfde huishouding.
9
Buitenruimtes
Voor de ingang en rondom het dorpshuis houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
10
Looproutes
Aangezien de hoeveelheid aanwezige personen beperkt zal zijn per activiteit verwachten we dat er weinig risico is op elkaar treffen van ingaande en uitgaande bezoekers. Daarom zijn er geen looproutes gemaakt.
Vanwege de 1.5 m afstand is er een streep voor de bar geplakt waarachter de mensen kunnen bestellen. Als de barvrijwilliger het bestelde op de bar heeft geplaatst en zich heeft teruggetrokken kunnen de drankjes van de bar worden gehaald.
11
Indeling zaal
 Door het bestuur van Stichting Dorpshuis zullen tafels en stoelen worden klaar gezet waarbij 4 personen per tafel kunnen plaats nemen met inachtneming van de 1.5 m afstand.
 Het is niet toegestaan de stoelen/tafels te verplaatsen.
12
Betaling
 Betalingen worden zoveel als mogelijk met pin gedaan.
 Ter plaatse van het pinapparaat zal een scherm worden geplaatst.
 Bij contante betalingen wordt gevraagd zoveel mogelijk gepast te betalen.
13
Wegstuurbeleid
Wanneer iemand gedurende de activiteit in het dorpshuis corona gerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar. Vervolgens wordt die persoon verzocht onmiddellijk naar huis te gaan.
14
Thuisblijfregels
Stichting Dorpshuis Folsgare past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:
 Verkoudheid.
 Niezen.
 Hoesten.
 Keelpijn.
 Moeilijk ademen.
 Koorts.
Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.
Specifiek is er de volgende maatregel van kracht:
 Personeel en andere mensen met corona-gerelateerde klachten komen niet in het dorpshuis.
15
Kapstokken en jassen
 Jassen worden opgehangen aan de stoel van gebruiker.
 De kapstokken mogen niet worden gebruikt.