In maaien graspaden Landschapspark Folsgeare

Op woensdag 26e juni zijn door het hoveniersbedrijf IDVERDE  in opdracht van de gemeente Sud West Fryslân de lang verwachtte en het ZEER gewenste zogenaamde “Laarzenpaden” in het Landschapspark (de groene buffer tussen het oprukkende industrieterrein Hemmen III en het dorp Folsgeare) ingemaaid. Hierdoor is een prachtige nieuwe ecologische zone ontstaan als verbinding tussen stad en dorp!!

Om de natuur niet te verstoren is het vanzelfsprekend dat er alleen gebruik gemaakt mag worden van de route via de gemaaide graspaden en mocht u een hond bij u hebben deze aangelijnd houden !!

Het dorp Folsgeare heeft na een jarenlange “strijd” met de gemeente SWF uiteindelijk de slag gewonnen en weten te bewerkstelligen dat de gemeente SWF ten behoeve van het dorp en omgeving een aantal zaken zou gaan realiseren in de groene “buffer” tussen het dorp en het – toekomstige – industrieterrein Hemmen III.  

Dit zijn onder andere:

 • In het voorjaar zijn in het gebied een zeer groot aantal bomen en struiken gepland om het zicht voor de inwoners op de toekomstige bebouwing en daarmee gepaarde “lichtvervuiling” zoveel mogelijk weg te nemen;
 • Het realiseren van de inrichting van de groene “buffer” (nu Landschapspark genoemd) door het beplanten en graven van mooie waterpartijen /vijvers;
 • Het realiseren van voldoende ruimte voor de overgebleven natuur door het maximaliseren van de biodiversiteit. Zo is er op verzoek en met medewerking van de Vogelwacht FRL voor de weidevogels een “plas – dras” gebied gecreëerd alsmede voldoende hoog gras en zullen er aan de pachters /boeren eisen worden gesteld om op bio diverse wijze te boeren;
 • Komt er in de nabije toekomst een mooie nieuwe fietsroute en ontsluiting Folsgeare – Sneek v.v. d.m.v. een fietspad dat zal gaan aansluiten op de Oude Hemdijk;
 • En… gisteren is in het Landschapspark de door de Folsgearsters en andere wandelliefhebbers lang verwachtte nieuwe wandelroute in gemaaid. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het dorp een prachtig “blokje om” te maken door de groene longen tussen Sneek en het dorp. Vanzelfsprekend staat deze wandelroute ook open voor andere mensen uit Sneek e.o. De zogenaamde “laarzenpaden” zijn ingemaaid in het hoge gras en sluiten aan op de  vanuit het dorp bestaande Folsgeasterleane, een betonpad naar de terp waarop de – voormalige – boerderij van de fam. Abma stond en het betonpad naar de boerderij “Carpe Diem” die straks dicht tegen de Hemmen III aan komt te liggen. Dit mooie wandelrondje geeft straks ook de werknemers van de toekomstige bedrijven op Hemmen III de gelegenheid om in de pauze even een frisse neus te halen en te genieten van de landelijke rust en natuur. Omdat op de route ook vee loopt zijn verschillende klaphekjes geplaatst en zullen er – daar waar dat ruimte technisch niet mogelijk bleek – bij een aantal op de route staande hekken “overstapjes” worden gerealiseerd.
 • Naast bovengenoemde al gerealiseerde zaken zijn er vanuit het dorp Folsgeare en de vogelwacht ook nog diverse nieuwe ideeën en plannen voor de invulling van het Landschapspark. Dit zijn zoals een nog te realiseren kunstwerk welke de contouren van de verdwenen boerderij van de fam. Abma weergeeft, een dorpstuin van, voor en door het dorp met fruitbomen,  een fitnessbaan opgebouwd met natuurlijke materialen voor de sportieve dorpelingen en werknemers van de bedrijven op Hemmen III en een Zwaluwwand in 1 van de vijvers met op gepaste afstand daarbij een bankje voor het aanschouwen van het vogelspel of gewoon als rustpunt in de natuur.
 • Tenslotte is er contact met de vereniging “te voet Friesland” een club van fanatieke wandelaars die door het ontstaan van deze wandelpaden willen opnemen als “wandel knooppunt” binnen het al bestaande netwerk in Friesland.

 Kortom volop mooie nieuwe ontwikkelingen in dit gebied tussen stad en dorp en nog voldoende om samen te ontwikkelen !

De makkelijkste manier van het vinden van het begin van het Laarzenpad is om het betonpad naar ABMA”s pleats uit te lopen. Het begin van de wandelroute is daar duidelijk zichtbaar en loopt langs de toekomstige doarpstun en langs de bomen richting de Hemmen II. Daarna buigt hij af in de richting van Carpe Diem.
De route wordt naast de in gemaaide graspaden tevens aangegeven dmv korte piketpaaltjes met oranje kop.

k20240626 085932
k20240626 101456
k20240626 101438
k20240626 101347
k20240626 080301
« van 2 »

Avond4Daagse

Maandagavond 24 juni, is onder ideale weersomstandigheden de Avond4Daagse, georganiseerd door de Stichting Avond4Daagse Ysbrechtum e.o., van start gegaan. De dorpen die aan dit sportieve evenement meedoen zijn Folsgeare, Nijland, Scharnegoutum, IJsbrechtum, Roodhuis, Tjalhuizum en Tirns.

Deze eerste avond was de start in Folsgeare.

Na een openingswoord van voorzitter Jürgen Tressel , gaf burgemeester Jannewietske de Vries het startschot. De 246 deelnemers begonnen vervolgens in kleine groepjes aan een wandeling van circa 5 km. De route was door vrijwilligers van Folsgeare uitgezet en bracht de wandelaars door weilanden, over boerenerven en door het dorp.

Bij de start kreeg ieder een lekkere appel aangeboden door één van de sponsoren.

De drie nog komende avonden zullen worden georganiseerd door Nijland, Scharnegoutum en IJsbrechtum  waar de slotavond zal worden gelopen..

foto’s Wytske Heida

Start Avond 4 daagse

Komende maandag 24 juni gaat de avondvierdaagse van start. Vanaf dorpshuis ‘Yn’e Lijte’ gaan de wandelaars om 18.00 uur op pad. Het startsein voor de week van de avondvierdaagse zal worden gegeven door burgemeester Jannewietske de Vries. Om dit wandelgebeuren extra feestelijk te maken, vraagt de organisatie aan de inwoners van Folsgeare om maandagavond de vlag uit te hangen.

Nadat de wandelaars zijn vertrokken, blijft de burgemeester nog even in het dorp om met dorpsbewoners in gesprek te gaan.

College Súdwest-Fryslân op bezoek in Folsgeare

Het college van B&W va Súdwest-Fryslân vergadert eens per maand op locatie, ergens in de gemeente. Afgelopen dinsdag 11 juni kwamen de dames en heren naar Folsgeare om in ons dorpshuis Yn’e Lijte de hele dag te vergaderen.

In het programma was echter ook tijd ingeruimd om zaken die spelen in het dorp onder de aandacht te brengen. Dorpsbelang heeft bij monde van Wietske Lycklama à Nijeholt en Bertus Walsma nogmaals het gehele college bijgepraat over de ontwikkeling van het project Abma’s Pleats als onderdeel van het Landschapspark. Dit project omvat de aanleg van een dorpstuin en de realisatie van een kunstwerk. Een project niet alleen voor Folsgeasters, maar ook voor inwoners van Sneek en voor de nieuwe toekomstige bedrijven op Hemmen III.

Aansluitend ging het gezelschap het dorp in voor een wandeling over o.a. de Monumentenwei. Zo kon zelf worden ervaren hoe gevaarlijk het wandelen ( en fietsen) over het viaduct kan zijn. Een aantal wegpiraten zorgden er voor dat de bedoeling duidelijk werd. We hopen hiermee te bereiken dat de weg niet alleen in het kader van herstel wordt voorzien van nieuw asfalt, maar tegelijkertijd veiliger wordt gemaakt. Wethouder Michel Rietman zal zich inzetten om de weg veiliger te kunnen laten maken.

De historische bordjes konden ook rekenen op een positieve bijval. We kregen nog een tip om ze breder onder de inwoners van SWF en bezoekers /passanten van het dorp onder de aandacht te brengen. Daarvoor zijn inmiddels de eerste stappen gezet.

Aansluitend op de wandeling was er een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. Informeel werd tijdens de maaltijd over diverse onderwerpen verder gepraat.

Foto’s Wytske Heida ( wandeling) en Lize Cnossen ( lunch)

Graspaden Landschapspark

Dinsdagmiddag 11 juni zijn de te maaien graspaden in het Landschapspark uitgezet met piketpaaltjes. Volgende week gaat het bedrijf Idverde ( dat ook de bomen en struiken heeft geplant) hier mee aan de slag. Daarna kan vanaf Abma’s Pleats een klein rondje door het gebied worden gewandeld ( naar Carpe Diem), maar ook een groter rondje ( richting Strûpenkeal) wordt meteen ingemaaid.

Door de gemeente zijn inmiddels klaphekjes geplaatst, opdat het niet nodig zal zijn om over hekken te klimmen. De eerste tijd is het raadzaam om laarzen aan te trekken op de wandeling. Door de overvloedige regen van de afgelopen dagen is het hier en daar erg nat.

Houd het nieuws en de website goed in de gaten om te weten wanneer er eindelijk gewandeld kan worden in het Landschapspark.

Op de foto’s van Wytske Heida is te zien hoe dit uitzetten in zijn werk ging.

Berichten van Dorpsbelang Folsgeare:

Landschapspark/bufferstrook/dorpstuin:
De aanplant van honderden jonge bomen als afscheiding van het bedrijventerrein is nagenoeg afgerond. Binnenkort is er overleg met de gemeente over de route van de onverharde wandelpaden in het gebied. Hierover hebben we ondermeer advies gekregen van Ben Rutten van de stichting Friesland te voet. In ieder geval zal er door het gebied een flink wandelrondje gemaakt kunnen worden. Behalve een rondje bestaat ook de mogelijkheid om de route van het beoogde fietspad te volgen, dat in een later stadium wordt aangelegd en uitkomt op de Alde Himdyk.
Pas in november van dit jaar wordt duidelijk of de gemeente ons tegemoet wil komen met een bijdrage uit het ontwikkelfonds voor het kunstwerk bij Abma’s pleats. Dat is wel een tegenvaller, want hierdoor stagneren ook andere fondsaanvragen voor dit project.
Het is verheugend dat de dorpstuinploeg een eerste aanzet heeft gedaan voor Abma’s pleats, onze dorpstuin. Met vereende krachten is het gebied ontdaan van rommel en stenen.

Het college van burgemeester en wethouders komt naar Folsgeare:
Op 11 juni komt het college van Burgemeester en Wethouders  naar Folsgeare. Naast hun reguliere college-overleg is er voor Dorpsbelang ruimte om enkele zaken aan de orde te stellen. Zo zal er aandacht zijn voor de onveiligheid voor fietsers en voetgangers op de Monumentenwei. Ook het landschapspark krijgt de aandacht, omdat we graag de bijdrage uit het ontwikkelfonds tegemoet willen zien.
Rond 12.30 uur is er een lunch. Als Dorpsbelang stellen we het op prijs als enkele inwoners aanschuiven bij de lunch. Wel graag aanmelden op ons mailadres.  

Check je meter, 30 is beter! Samen met andere dorpen uit de nabije omgeving wordt er binnenkort een campagne gestart. Doel is om automobilisten attent te maken op de maximum snelheid in de bebouwde kom.

Dodenherdenking:
Op 4 mei was er de jaarlijkse herdenking bij de Hoanne, samen met Nijland, Ysbrechtum en Tirns. Ook dit jaar was de opkomst groot, naar schatting 250 personen. Daar mogen we als dorpen trots op zijn. Nieuw was de inzet van de waterscouts uit Sneek, die hielpen bij het aanreiken van kransen en bloemstukken. Fijn dat ze dit wilden doen en het is voor herhaling vatbaar. Volgend jaar vieren we 80 jaar bevrijding. Landelijk en provinciaal wordt er al overlegd hoe dit vorm te geven. Als dorpen kunnen we dan natuurlijk niet achterblijven. Op onze website staan mooie foto’s van de dodenherdenking.

Bordjes historisch Folsgeare: Aan de Tsjaerddyk, Skeender en bij de Hoanne zijn de eerste bordjes geplaatst met historische informatie. De bordjes geven beknopt enkele historische feiten weer over betreffend gebouw. Na het scannen van de QR-code op het bordje verschijnt op je telefoon uitgebreide informatie. Een groot informatiebord hangt in het pas opgeknapte JOP.

Ondernemersfonds SWF: Dorpsbelang heeft naast Folsgeare ook het trekkingsrecht van Tsjalhuzum gekregen van het ondernemersfonds. Voor het beschikbare budget van beide dorpen zal gezocht moeten worden naar een passende bestemming.

Op ondernemersfondsswf.nl is te vinden aan welke voorwaarden de bestemmingen moeten voldoen. Het bestuur ziet graag suggesties tegemoet, waarna we als dorpen tot een besluit kunnen komen.

Tot slot: Er zijn de komende tijd nog een paar leuke activiteiten:

– De avondvierdaagse start op maandag 24 juni in Folsgeare. Het is voor het eerst dat de wandeltocht op deze schaal georganiseerd wordt. Leuk dat er een start en finish in Folsgeare is. Andere deelnemende dorpen zijn Nijland, Scharnegoutum en Ysbrechtum.

– Natuurlijk staat het dorpsfeest er ook aan te komen. Van 11 t/m 14 juli heeft het AC een mooi programma voor ons in petto.
We hopen elkaar daar in grote  getale te ontmoeten en te genieten. Het AC veel succes toegewenst met de voorbereidingen.

Dit is het laatste bericht van Dorpsbelang voor de zomerstop.
Het bestuur wenst een ieder een fijne zomerperiode toe!

Minder maaien rondom bomen voor betere biodiversiteit

Uit de nieuwsbrief van 24 mei van de gemeente Súdwest-Fryslân

Op steeds meer plaatsen laten we bewust grassen en kruiden staan rondom bomen. Dit is niet alleen beter voor de bomen, maar ook voor de insecten, bijen en vlinders.
In onze gemeente maaien we het gras in de bebouwde kom gemiddeld 1 x per week tijdens het maaiseizoen van april tot november. Grotere grasvelden en bermen maaien we gemiddeld 2 x per jaar.

Tot vorig jaar maaiden we 5 keer per maaiseizoen rondom de bomen. Sinds vorig jaar maaien we nog maar 1 keer per jaar rondom de bomen. Uitzonderingen zijn de bomen binnen de stadsgrachten van Sneek en Bolsward, op begraafplaatsen en de beide Rijksmonumenten: het Wilhelminapark in Sneek en het Julianapark in Bolsward. Hier maaien we vaker.

Minder maaien beter voor boom en biodiversiteit

Dit jaar laten we waar het kan nog iets meer gras staan. Het betreft dan met name boomgroepen en bomenrijen. Zo ontstaan er cirkels, ovalen en stroken tussen en om de bomen.

Door minder te maaien is de kans kleiner dat de (jonge)bast van de boom beschadigt. Daarnaast komen er in de loop van de jaren meer wilde bloemen tot ontwikkeling zoals hondsdraf, madeliefjes, boterbloemen en ereprijs. Hier komen dan weer insecten, bijen en vlinders op af vanwege de nectar en stuifmeel, maar ook om te schuilen of om eitjes te leggen.

Inzaaien en inplanten bloemen

Om de boomspiegels mooier te maken wordt bij het planten van nieuwe bomen een insect vriendelijk bloemenmengsel gezaaid met inplant van inheemse kruiden. Deze eenjarige bloemen geven met name het 1e jaar extra kleur waarna grassen en inheemse kruiden het overnemen.

Even wennen

Het is voor een aantal inwoners misschien even wennen omdat het er minder netjes uit kan zien. Maar het is dus een bewuste keuze. We vinden het belangrijk om de biodiversiteit in dorpen en steden waar het kan te verbeteren.

Stemmen voor alle inwoners van Súdwest-Fryslân

De gemeente heeft 75 stembureaus. Deze zijn gecontroleerd op toegankelijkheid voor zoveel mogelijk mensen. Je mag in alle stemlokalen stemmen met hulp van een begeleider of een stembureaulid.

• Prikkelarm stembureau:

Sneek, Zalencentrum De Walrus, ingang Grote Kerkstraat 10.

• Stembureau met stembox en stemmal:

Sneek, Zalencentrum De Walrus, ingang Grote Kerkstraat 10.

Workum, Oer de Toer, Merk 7.

Voor alle informatie over de Europese Verkiezing, ga naar

sudwestfryslan.nl/onderwerp/verkiezingen

Verkeersafsluiting deel Tramstrjitte, Nijland

Hierbij informeren wij u over de verkeersstremming ‘Nijland, verkeersafsluiting deel Tramstrjitte, 10-06 t/m 12-07 2024’ die u vindt via de link https://melvin.ndw.nu/public/situation/339736 van het verkeersstremming platform

 LET OP!!! Voor het landbouwverkeer en de vrachtwagens geldt een afwijkende omleidingsroute!!!

 Contact

Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk de heer Leen Hofman van Schot infra BV via het telefoonnummer 06-53412368.

Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Lammert Mulder van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Mobiliteitsprogramma 2025-2040

Hoe we ons bewegen wordt steeds belangrijker. We verplaatsen ons elke dag. Of we nu lopen, fietsen, met de auto gaan of de bus pakken, we maken allemaal gebruik van de wegen en fietspaden. Goede mobiliteit heeft invloed op hoe prettig het is om onze gemeente te wonen en te werken.

Met een groeiend aantal inwoners, het veranderende landschap en de kijk op de toekomst gaan we dit jaar werken aan een plan voor mobiliteit.

Enquête

Om tot een goed plan voor mobiliteit te komen, willen we graag weten hoe jij hierover denkt. Wat vind jij belangrijk? Wat gaat goed in de gemeente en wat kan volgens jou beter?

Met jouw stem kunnen we richting geven aan een plan waar we de komende jaren mee aan de slag kunnen.

We vragen je om onze korte enquête in te vullen. Dat duurt ongeveer 5-7 minuten.

Ga naar de enquête

Vragen? Kom naar het Mobiliteitscafé

Heb je vragen over de enquête of wil je meer informatie over dit onderwerp?

Kom dan naar het mobiliteitscafé op een van de locaties.

Locaties

Wommels (It Dielshûs, Het Bosk 41)

 • Dinsdag 14 mei van 17.00 tot 20.00 uur

Koudum (De Klink, Dominee L. Tinholtstraat 1)

 • Donderdag 23 mei van 17.00 tot 20.00 uur

Bolsward (gewijzigde locatie: Stadsherberg Wijnberg, Marktplein 5)

 • Zaterdag 25 mei van 11.00 tot 14.00 uur

Sneek (De Walrus, Leeuwenburg 11)

 • Zaterdag 1 juni van 11.00 tot 14.00 u