Toelichting onkruidbestrijding Folsgeare

Help mee ons dorp onkruidvrij te houden! Hoe kunt u daarbij helpen?

Onkruid tussen straatstenen en op parkeerplaatsen is een grote ergernis, zo blijkt uit reacties in ons dorp. Er wordt gemopperd op de gemeente dat ze het maar laten versloeren. Omdat de gemeente het spuiten met gif vanuit milieuoogpunt uitgebannen heeft, zet ze de bestrijding nu in met zogenaamde borstel- en veegwagens. In de maanden mei, juni en juli zal er met een grotere regelmaat een borstel- en veegwagen in ons dorp komen. De borstelwagen ervaart veel hinder van geparkeerde auto’s langs het trottoir en op de parkeerplaatsen. Dat is jammer want zo wordt de straat niet volledig schoon.


Dorpsbelang Folsgeare gaat na overleg hierover met de gemeente meehelpen de bewoners op de hoogte te brengen van een geplande reinigingsbeurt. Elke woning ontvangt op tijd een aankondiging met de datum van reiniging.
Wat verwachten we van de autobezitters:

 • Parkeer uw auto zo mogelijk op uw eigen oprit of erf.
 • Parkeerplaatsen blijven vrij;
 • Geen auto’s langs of op het trottoir.
  Heeft u geen oprit of ruim erf, dan is er altijd wel ergens een aardige hulpvaardige buur met een ruim erf. Vraag hem of haar of het goed is om even op dat erf te parkeren. U kunt ook een plekje buiten de bebouwde kom zoeken. De borstelwagen heeft in de regel het werk snel klaar en dan kunt u weer gewoon parkeren waar u het gewend bent. Naast de trottoirgoten en de parkeerplaatsen gaat de gemeente met behulp van een heetwaterspuit de trottoirs reinigen. Binnenkort gebeurt dat voor het eerst dit jaar.
  Dorpsbelang hoopt de leefbaarheid in ons dorp hiermee te verhogen. Het resultaat zal zijn een nette straat, zonder onkruid, nette niet te gladde trottoirs en bovenal geen gemopper meer over welig tierend onkruid.
  Alvast bedankt voor uw medewerking!

Gast van de Raad van Súdwest-Fryslân

Kom langs!
En word ‘Gast van de Raad’

Wil jij wel eens een kijkje achter de schermen? Dat kan! Als speciale
‘Gast van de Raad’ heten we je van harte welkom voorafgaand aan
een raadsvergadering.
Je wordt om 18.00 uur verwacht in het gemeentehuis in Sneek. Onder
het genot van een broodje en drinken vertellen we je meer over de
gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda van de avond.
Aansluitend maak je kennis met de raadsleden en het college en mag
je de raadsvergadering bijwonen.
De komende datums voor ‘Gast van de Raad’ zijn op donderdag:
28 februari, 4 april, 9 mei en 6 juni. Je kunt je aanmelden via
griffie@sudwestfryslan.nl. Je bent van harte welkom!
Niets missen!?
Ben je benieuwd wat er tijdens een raadsvergadering of commissievergadering
wordt besproken? Via griffie@sudwestfryslan.nl kun je je
abonneren op de vergaderstukken. Zo mis je niets!

DUISTERE FRATSEN

Sinds enige tijd gebeuren er op de Skeender duistere fratsen. In de schemer en ook later op de avond verschijnen donkere schimmen op de weg met skateboards of fietsen  zonder  verlichting  en met zwarte kleding  aan die zich verplaatsen over het wegdek. De bewegingen zijn vrij willekeurig, maar het vaakst schieten ze uitdagend voor voorbijkomende automobilisten langs. Dat ongelukken nog zijn uitgebleven mag een wonder worden genoemd.

De verklaring van deze schimmen kan worden gevonden in het onverantwoordelijke gedrag van ( jonge) kinderen.  

Ouders, let op uw kind(eren). Kennelijk heeft de jeugd niet in de gaten dat deze duistere fratsen levensgevaarlijk zijn, zowel voor de kinderen zelf als voor de nietsvermoedende  automobilist.

Oud papier

Ophaalschema oud papier Folsgare  2019                                                    

Geachte dorpsgenoten,

Het oud papier wordt 6 keer per jaar opgehaald door verschillende verenigingen uit het dorp.  De opbrengst van het oud papier gaat ook naar deze verenigingen.

Dit gebeurt in de wintertijd op zaterdagochtend en in de in de zomertijd op vrijdagavond. Graag het papier goed samengebonden of in stevige dozen verpakt tijdig aan de weg zetten,.

Zaterdagochtend van 9.00-12.00

Vrijdagavond van 18.30-21.00

Het rooster is als volgt:

Za 12 januari Kaatsvereniging    
Za 9 maart Toneelvereniging    
Vr 10 mei Activiteiten commissie    
Vr 28 juni Toneelvereniging    
Vr 6 september Activiteitencommissie    
Za 9 november Kaatsvereniging    
Za 11 januari 2020 Kaatsvereniging    
 

Het oud papier wordt opgehaald in de volgende straten:

 • Garastrjitte
 • Easthimmerwei t/m H. Boschma
 • Folsgearsterleane
 • Ekers Ein
 • Tsjaerddyk t/m Cnossen
 • Skeender en It Werp
 • Tjalhuizum compleet rondje inclusief S. Kooistra

Namens dorpsbelangen Folsgare: Martje Grafhorst 06-16048222

Ongewenst groen in de speeltuin

We hebben in Folsgeare een prachtige speeltuin waar de jeugd zich prima kan vermaken. Jammer dat  er vooral in de zomermaanden,  heel veel onkruid groeit.  Bestuursleden en een aantal dorpsgenoten lopen geregeld langs om een paar handen ongewenst groen weg te halen. Dorpsbelang doet hierbij een oproep aan alle Folsgeasters om zo nu en dan eens langs de speeltuin te lopen en een stuk(je) onkruidvrij te maken. Vele handen maken licht werk zegt men toch?

Werk in uitvoering

Ter informatie!      Vanaf vandaag wordt er aan de weg gewerkt van Nijesyl naar Heeg  ( Alde Skatting).  Er wordt een omleidingsroute aangegeven.

jaarvergadering dorpsbelang

Agenda :

Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen te Folsgare

Vrijdag 6 april

Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.

1          Opening.

2          Notulen jaarvergadering van 24 maart 2017 ( op tafel)

3          Mededelingen van het bestuur: bestemming school, hondenpoep, website, historie werkgroep, vlaggen van Folsgeare, 100 jaar dorpsbelangen Folsgeare

4          Jaarverslag secretaris

5          Jaarverslag penningmeester

Verslag kascommissie: Tjeerd Wiersma en Marjo Huisman

6          Bestuursverkiezing: om het bestuur weer op volledige sterkte te brengen, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe bestuurslid. Mevr. Vogelsangh heeft zich bereid verklaard in het bestuur zitting te willen gaan nemen.

Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij het bestuur.

7          Pauze

8          Nieuw project: de Dorpencanon. Presentatie door Bauke Folkertsma

9          Verslag activiteitencommissie

10        Verslag Stichting Dorpshuis

Verslag kascommissie: Minko Folkertsma en Bertus Walsma

11        Verslag bijeenkomst met de gemeente Súdwest Fryslân m.b.t. de voortgang van Hemmen III van 15 maart

12        Bijzonder……..

13        Rondvraag

14        Sluiting

wegafsluiting

Vanaf 4 april tot eind van de maand is de Ingenaweg vanaf de afslag naar Tirns tot aan Nijland afgesloten wegens werkzaamheden