Gemeente Súdwest-Fryslân: Enquete over ja-sticker

De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheid om een ja-sticker in te voeren. Hiermee willen zij de hoeveelheid afval en papier verminderen.

Hoe werkt de ja-sticker?

We draaien het huidige systeem om. Dat betekent dat je alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangt als je een ja-sticker op jouw brievenbus hebt. Als je geen sticker hebt dan ontvang je wel de huis-aan-huisbladen maar geen ongeadresseerd reclamedrukwerk. Reclamefolders kun je bijvoorbeeld bekijken in de winkel, via een website of app. Folders en flyers van bijvoorbeeld de lokale (sport)vereniging blijf je wel ontvangen.

Waarom doet de gemeente dit onderzoek?

De gemeenteraad wil graag de ja-sticker invoeren, maar wil eerst weten wat onze inwoners daarvan vinden. Daarom vragen wij jouw mening.

Wil je de vragenlijst invullen? Dit duurt maximaal 5 minuten. De vragenlijst is anoniem. Invullen kan tot 15 april 2024.

Je komt er via de volgende link: https://swf.frl/vragenlijst-brievenbussticker of onderstaande QR-code.

Wil je de vragenlijst liever op papier invullen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0515 (kies optie 1 uit het keuzemenu). Dan krijg je de vragenlijst thuisgestuurd met een antwoordenvelop (geen postzegel nodig).

Wat doen wij met jouw reactie?

De uitkomsten van de vragenlijst nemen wij mee in de gesprekken met ons college en de gemeenteraad. De reacties gebruiken wij voor het nemen van het besluit. De gemeenteraad stelt de keuze uiteindelijk vast. Jouw mening is dus belangrijk!

Heb je een vraag over deze vragenlijst?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0515 (kies optie 1 uit het keuzemenu).

Beste Dorpsgenoten,

Jullie zijn ongetwijfeld op de hoogte van de voortdurende inspanningen van Dorpsbelang Folsgeare om het Landschapspark Folsgeare tot stand te brengen en vorm te geven.

Een belangrijke eerste stap is het realiseren van een kunstwerk dat dient als ontmoetingsplek, samen met een prachtige dorpstuin op de historische locatie van de voormalige boerderij van de familie Abma, kortweg Abma’s Pleats genoemd.

  Toegangspad met bijenlint vanaf Folsgeare naar de Abma’s Pleats.

WE HEBBEN JULLIE NODIG!

Om dit project tot een succes te maken, hebben we jullie hulp nodig. Misschien ben jijzelf geïnteresseerd, of ken je iemand die graag betrokken zou willen zijn?

We zoeken:

  • Bestuursleden voor de op te richten Stichting Landschapspark Folsgeare (Voorzitter, penningmeester en secretaris).
  • Meedenkers om een toevluchtsoord voor fauna en allemaal beestjes te creëren en integreren in en op het kunstwerk op Abma’s Pleats.
  • Geluidsenthousiastelingen die verhalen willen opnemen en monteren van betrokkenen/ex-bewoners van Abma’s Pleats, welke te beluisteren zullen zijn via een QR-code.
  • Vrijwilligers die willen helpen bij het opzetten en vormgeven van de prachtige Dorpstuin.

Doe mee en help mee om van dit project iets bijzonders te maken!

Met vriendelijke groet,

Projectgroep Abma’s Pleats en Dorpsbelang Folsgeare

Verkeerscommissie Folsgeare

Folsgeare kent sinds begin dit jaar weer een officiële verkeerscommissie !

Onze dorpsgenoten Dennis van der Veldt en Moniek Broersma van het Ekers Ein 17 hebben zich samen met Jeanette Folkertsma van de Easthimmerwei opgeworpen als betrokken en vooral bezorgde inwoners en vormen samen een verkeerscommissie onder de vleugels van dorpsbelangen Folsgeare.

Met name de Monumentwei is voor veel Folsgeasters een echt zorgenkindje door het vele – bestemmingsverkeer – maar ook de veelvuldig met grote snelheid passerende ENORME landbouw voertuigen met aanhangers. Dat al deze gemotoriseerde gebruikers van de Monumentwei met grote regelmaat voor wandelende en fietsende dorpsgenoten voor hinder en gevaarlijke situaties zorgen bleek wel uit de 2 jaar geleden gehouden enquête die een zeer hoge respons factor kende.

Als jonge moeder wandelend met de kinderwagen ondervond ook  Moniek de risico’s van deze 60 kilometer weg waarbij we uit de in 2022 uitgevoerde metingen weten dat de gemeten snelheden soms verdubbeld werden (er zijn toen verschillende pieksnelheden gemeten van dik boven de 120 km/u)  

Haar zorgen voor haar twee binnenkort schoolgaande kinderen maakte dat zij bij dorpsbelangen aan de bel trok met een “harte kreet” en het zeer welkome initiatief om een plan te maken voor de aanpak van deze gevaarlijke weg.

Maar ook de Easthimmerwei lijkt soms meer een circuit dan een dorpsstraat met een maximum van 30 km/u en kent inmiddels verschillende klachten en – bijna – aanrijdingen !!

Bij het bestuurlijk overleg van dorpsbelangen met wethouder Michel Rietman half maart heeft Moniek dan ook een vurige “pitch” gehouden voor de aanpak van de Monumentwei en alvast vooruitgedacht naar het geplande groot onderhoud gepland in de periode 2024 en 2028. Onderstaande gewenste situatie is daarom ook aan de wethouder gepresenteerd !

De wethouder zegde toe zich in te gaan zetten om de Monumentwei op de prioriteitenlijst te gaan krijgen, een actie die noodzakelijk is om de weg zowel te prioriteren en in aanmerking te laten komen voor wijzigingen.

Daarnaast was ons dorp vanwege de actieve rol op verkeersgebied gevraagd om als gastheer op te treden voor de feestelijke presentatie van de “Toolbox verkeer” van de gemeente Súd West Fryslân. Dit gaat dan met name over de wegen binnen de bebouwde kom, dus de 30 km/u wegen, zoals genoemde klachtlocatie de Easthimmerwei.

Dorpsbelangen Folsgare heeft ook hierin Moniek, Jeanette en Dennis gevraagd het voortouw te willen nemen en een actie op poten te gaan zetten op de Easthimmerwei waarbij de inhoud en doelstellingen van de “Toolbox” worden gebruikt.

Een zgn. Matrixbord is ons inmiddels al toegezegd en zal na deze actie op een goed zichtbare plek op de Easthimmerwei worden opgehangen.

Hieronder de huidige en gewenste situatie als voorstel voor de Monumentenwei door Dennis en Moniek.   

Crowdfundactie nieuwe vlag

Recentelijk hebben we een prachtige nieuwe vlaggenmast gekregen. De oude vlaggenmast was helemaal aangetast en het was niet meer verantwoord om deze nog langer te gebruiken. Maar we hebben een nieuwe en deze is met een fantastische hijsactie in de kerktoren geplaatst.

Maar nu blijkt dat ook onze Nederlandse vlag helemaal “op” is. Hij is compleet gaar en versleten.

Toch wil Dorpsbelang graag blijven vlaggen op de feestdagen. Daarom richten wij ons tot u, onze dorpsgenoten. Graag zou Dorpsbelang via deze crowdfundactie, samen met u, een nieuwe vlag aanschaffen. En vanuit de gedachte van “vele kleine bijdrages maken een prachtige nieuwe vlag voor ons dorp” , zouden wij u dan ook willen vragen om gezamenlijk, via vele (kleine) bijdrages een nieuwe vlag te kunnen realiseren.

Als u zich in deze gedachte kunt vinden, dan zouden wij u willen vragen om uw bijdrage voor het aanschaffen van de nieuwe vlag over te maken op rekeningnummer NL11RABO 0359521142 ten name van Dorpsbelang Folsgare o.v.v. Nieuwe Vlag.

Dank alvast voor uw bijdrage, hoe groot en hoe klein dan ook, deze wordt zeer gewaardeerd.

Namens Dorpsbelang Folsgeare.

De nieuwe vlaggenmast met de vlag van het dorpshuis op 5 mei.

Voetpad bushalte

Na meerdere klachten vanuit het dorp en aanhoudende meldingen vanuit dorpsbelang komt er nu eindelijk actie: het voetpad naar de bushalte langs het viaduct wordt aangepakt.

Inmiddels is het voetpad helemaal klaar.

Vooraankondiging

Voor de agenda:

Het duurt nog even, maar op 23 september zal er een extra ledenvergadering van Dorpsbelang worden georganiseerd. Het belangrijkste agendapunt is dan de wijziging van de statuten.

Op de onlangs gehouden ALV waren niet genoeg leden aanwezig om te stemmen over de aangepaste statuten. Daarom is deze extra avond vereist.

Geen Sneeker Nieuwsblad

Helaas, vandaag wordt er geen Sneeker Nieuwsblad bezorgd. Bij de familie Boonstra, die zorgt voor de verspreiding van de krant, zijn geen kranten gebracht. Uit navraag is gebleken dat de kranten op zijn.

Het is wel mogelijk de krant digitaal te lezen via onderstaande link:

https://krant.sneekernieuwsblad.nl/

Goten vegen

Volgende week donderdagmiddag, 17 maart, komt de gemeente weer langs om alle goten in het dorp te vegen. Wilt u zoveel mogelijk de auto niet langs de weg parkeren?

Afscheid

Tijdens de ( digitale) algemene ledenvergadering van Folsgeare op 23 april is afscheid genomen van de  bestuursleden Leentje Witteveen en Bonne van der Valk. Helaas konden beiden door omstandigheden niet aanwezig zijn.

Leentje zat vanaf 2013 als algemeen in het bestuur. Zij heeft zich met allerlei zaken bezig gehouden o.a. woningbouw, groenvoorziening in het dorp en de AED trainingen en had bovendien de nieuwsvoorziening in GaraNijs onder haar hoede.

Leentje heeft kenbaar gemaakt de groenvoorziening te willen blijven doen. Dit resulteert onder meer in fleurige bloembakken in het centrum van het dorp.

Bonne maakte vanaf 2008 deel uit van het bestuur. In 2015 nam hij de voorzittershamer ter hand.

Hij heeft zich vooral laten zien in de planvorming voor bestemmingsplan Hemmen III en bestemmingsplan buitengebied ( bufferzone). Tevens heeft hij zich ingezet voor de woningbouw en daarnaast voor vele andere zaken die op zijn pad kwamen.

Bonne heeft toegezegd verder te willen gaan als lid van de bufferzone werkgroep. Fijn dat hij op die manier bij het dorp betrokken wil blijven.

Bonne spreekt bij het 100 jarig bestaan van dorpsbelang Folsgeare

Beide bestuursleden kregen een  pen met inscriptie en een geschenkpakket van Vitamine Bo en aangeboden, die vanwege hun afwezigheid op een later moment persoonlijk zijn overhandigd