Gast van de Raad van Súdwest-Fryslân

Kom langs!
En word ‘Gast van de Raad’

Wil jij wel eens een kijkje achter de schermen? Dat kan! Als speciale
‘Gast van de Raad’ heten we je van harte welkom voorafgaand aan
een raadsvergadering.
Je wordt om 18.00 uur verwacht in het gemeentehuis in Sneek. Onder
het genot van een broodje en drinken vertellen we je meer over de
gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda van de avond.
Aansluitend maak je kennis met de raadsleden en het college en mag
je de raadsvergadering bijwonen.
De komende datums voor ‘Gast van de Raad’ zijn op donderdag:
28 februari, 4 april, 9 mei en 6 juni. Je kunt je aanmelden via
griffie@sudwestfryslan.nl. Je bent van harte welkom!
Niets missen!?
Ben je benieuwd wat er tijdens een raadsvergadering of commissievergadering
wordt besproken? Via griffie@sudwestfryslan.nl kun je je
abonneren op de vergaderstukken. Zo mis je niets!

DUISTERE FRATSEN

Sinds enige tijd gebeuren er op de Skeender duistere fratsen. In de schemer en ook later op de avond verschijnen donkere schimmen op de weg met skateboards of fietsen  zonder  verlichting  en met zwarte kleding  aan die zich verplaatsen over het wegdek. De bewegingen zijn vrij willekeurig, maar het vaakst schieten ze uitdagend voor voorbijkomende automobilisten langs. Dat ongelukken nog zijn uitgebleven mag een wonder worden genoemd.

De verklaring van deze schimmen kan worden gevonden in het onverantwoordelijke gedrag van ( jonge) kinderen.  

Ouders, let op uw kind(eren). Kennelijk heeft de jeugd niet in de gaten dat deze duistere fratsen levensgevaarlijk zijn, zowel voor de kinderen zelf als voor de nietsvermoedende  automobilist.

Oud papier

Ophaalschema oud papier Folsgare  2019                                                    

Geachte dorpsgenoten,

Het oud papier wordt 6 keer per jaar opgehaald door verschillende verenigingen uit het dorp.  De opbrengst van het oud papier gaat ook naar deze verenigingen.

Dit gebeurt in de wintertijd op zaterdagochtend en in de in de zomertijd op vrijdagavond. Graag het papier goed samengebonden of in stevige dozen verpakt tijdig aan de weg zetten,.

Zaterdagochtend van 9.00-12.00

Vrijdagavond van 18.30-21.00

Het rooster is als volgt:

Za 12 januari Kaatsvereniging    
Za 9 maart Toneelvereniging    
Vr 10 mei Activiteiten commissie    
Vr 28 juni Toneelvereniging    
Vr 6 september Activiteitencommissie    
Za 9 november Kaatsvereniging    
Za 11 januari 2020 Kaatsvereniging    
 

Het oud papier wordt opgehaald in de volgende straten:

 • Garastrjitte
 • Easthimmerwei t/m H. Boschma
 • Folsgearsterleane
 • Ekers Ein
 • Tsjaerddyk t/m Cnossen
 • Skeender en It Werp
 • Tjalhuizum compleet rondje inclusief S. Kooistra

Namens dorpsbelangen Folsgare: Martje Grafhorst 06-16048222

ECF stelt eerste zonnedak in werking

De Energie Coöperatie Folsgare (ECF) stelt op 8 december het eerste zonnedak in werking. Wethouder Erik Faber van duurzaamheid van de gemeente Súdwest- Fryslân komt daarvoor naar Folsgare.

De ECF is in 2018 opgericht en heeft op voortvarende wijze gebruik gemaakt van de regeling ‘asbest er af, postcoderoos erop’. Het eerste project, ‘Zuidwest-stroom’ van de ECF is gerealiseerd bij de familie De Jong in Oudega. Daar heeft het asbest op de stal plaats gemaakt voor een nieuw dak, compleet met 224 zonnepanelen.

De ECF wil zeker nog meer zonnedaken realiseren in de nabije omgeving met als uiteindelijk doel dat het dorp Folsgare energieneutraal zal worden. Het ECF heeft voor dit eerste project ruim 200 zoncertificaten verkocht aan participanten. Op deze wijze is het mogelijk om goed te profiteren van energie opgewekt door de zon, daarnaast wordt er bespaard op het energiegebruik, wordt de hoeveelheid CO2 gereduceerd en ontstaat er zo een beter leefmilieu.

Sneeker Nieuwsblad

Bufferzone gebied Hemmen III

Zaterdag 24 november was een een klein groepje mensen met Atse Bruin op stap in het bufferzonegebied Hemmen III. het doel was te bekijken in hoeverre er in het gebied mogelijkheden zijn voor een goed weidevogelbeheer, d.w.z. meer weidevogels aantrekken waardoor het weer een gebied wordt waar in het voorjaar vele vogelgeluiden te horen zullen zijn, waar de kieviten buitelen, de grutto’s hun jongen groot brengen. Om hier beter op te kunnen inspelen is door dorpsbelang contact gezocht met de vogelwacht. Namens vogelwacht Abbegea ging dhr Sjoerd Veenstra mee, daarnaast Sytse Terpstra en Haije Valkema. ( in volgorde op de eerste foto, met als 4e persoon Atse Bruin, wel bekend)

“Sietse is Gaastmarder en sit yn de “Skriezekrite Idsegea” en hat romme ûnderfining yn de omgong mei de “oerheden”. Sytse is in soad op paad mei Haije en ek hy is in fjildman yn ieren en sinen. Haije  (Almere), wurket by de Agraryske Natoer Feriening (Kollectyf)  “de Súdwesthoeke”. Us fûgelwacht “Drylts-Easthim” falt ek ûnder harren wurkgebiet. Haije is tige saakkundich en “to the point”., aldus Sjoerd.

De wandeling leverde weer tal van nieuwe inzichten op. Dorpsbelang gaat hier mee aan de slag

Sinterklaas in Folsgeare

Sinterklaas vergat ook dit jaar de kinderen van Folsgeare niet. Hij arriveerde per duofiets uit solidariteit met de kinderen die vanaf dit schooljaar naar de school in Nijlân moeten fietsen.

Na een rondrit door het dorp was er een gezellig samenzijn in het dorpshuis.

Voorontwerp bestemmingsplan Hemmen III

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voorontwerp van het bestemmingsplan De Hemmen III ter inzage leggen.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

De gemeente Súdwest-Fryslân is voornemens het bedrijventerrein De Hemmen III te Sneek te realiseren. Een landschappelijke inpassing (richting Folsgare) maakt onderdeel uit van het plan. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal is gelegen aan de westkant van Sneek. Het plangebied wordt aan de noord- en oostzijde begrensd door de snelweg N7. Aan de zuid- en westzijde grenst het gebied aan agrarisch gebied, waarbij het zuidelijk punt aansluit op de Hemdijk. De aansluiting met de N7 maakt deel uit van het plangebied.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf heden ter inzage in het Dorpshuis `Yn ´e Lijte`.

Het voorontwerp is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NLIMRO.1900.2018oostBPhemmen3-vont

Hoe kunt u reageren?

Mocht u willen reageren op het plan, dan kunt u dat vóór 5 december schriftelijk doen op redactiefolsgeare@gmail.com. Dorpsbelang bundelt alle reacties en dient het geheel in bij de gemeente.

Informatieavond over woononderzoek

Uitnodiging informatiebijeenkomsten voor inwoners over woononderzoek

Onderzoeksbureau Companen voert momenteel een woononderzoek uit in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân. De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst.

 Companen presenteert tijdens de bijeenkomsten de uitkomsten van dit onderzoek en gaat graag met onze inwoners in gesprek over de ontwikkelingen op de woningmarkt in Súdwest-Fryslân. Per regio wordt één bijeenkomst georganiseerd, maar u bent ook van harte welkom in een andere regio.

 Regio 1

Donderdag 29 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)

Locatie: De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3 Witmarsum

 Regio 2

Woensdag 28 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)

Locatie: Partycentrum It Dielshûs, It Bosk 41 Wommels

Regio 3

Dinsdag 27 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)

Locatie: De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1 Koudum (zaal 2)

Regio 4

Maandag 3 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)

Locatie: multifunctioneel centrum It Heechhûs, It Eilân 67 Heeg (zaal 1)

Regio 5 Sneek en buitengebied

Maandag 10 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)

Locatie: De Stolp, Smidsstraat 6 Sneek (grote zaal)

Regio 6 Bolsward

Dinsdag 11 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)

Locatie: Hotel de Wijnberg, Marktplein 5 Bolsward (bovenzaal)

 Programma

 • Inloop (19.30 uur)
 • Opening door gemeente (welkomstwoord met korte toelichting over aanleiding onderzoek)
 • Interactieve presentatie Woningbehoefteonderzoek Súdwest-Fryslân door Companen
 • In gesprek over wonen in Súdwest-Fryslân
 • Vervolgstappen en terugkoppeling
 • Slotwoord gemeente en drankje
 • Einde (21.30 uur)

 Meer informatie

Op www.sudwestfryslan.nl en www.woneninsudwestfryslan.nl vindt u meer informatie over de bijeenkomsten.

 Aanmelden:     U kunt uw aanmelding mailen naar woononderzoek@sudwestfryslan.nl. Graag in de e-mail vermelden met hoeveel personen u komt en naar welke locatie (u bent ook van harte welkom in een andere regio).

Overzicht van de regio’s:
Regio 1 (Noordwest)
Allingawier, Arum, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Hartwerd, Hichtum, Hieslum, Idsegahuizum, Kimswerd, Kornwerderzand, Lollum, Longerhouw, Makkum, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Tjerkwerd, Witmarsum, Wons, Zurich.
Donderdag 29 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3 Witmarsum
Regio 2 (Noordoost)
Boazum, Britswert, Dearsum, Easterein, Easterwierrum, Gauw, Goënga, Hidaard, Hinnaard, Iens, Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Tersoal, Waaksens, Wiuwert, Wommels.
Woensdag 28 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: Partycentrum it Dielshûs, It Bosk 41 Wommels
Regio 3 (Zuidwest)
It Heidenskip, Hemelum, Hindeloopen, Koudum, Molkwerum, Nijhuizum, Stavoren, Warns, Workum.
Dinsdag 27 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1 Koudum (zaal 2)
Regio 4 (Zuidoost)
Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Greonterp, Heeg, Hommerts, Idzega, Jutrijp, Koufurderrige, Nijezijl, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, IJlst, Oudega, Sandfirden, Smallebrugge, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum, Woudsend.
Maandag 3 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: multifunctioneel centrum It Heechhûs, It Eilân 67 Heeg (zaal 1)
Regio 5 Sneek en buitengebied
Sneek, Loënga, Offingawier, Ysbrechtum.
Maandag 10 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Stolp, Smidsstraat 6 Sneek (grote zaal)
Regio 6 Bolsward
Dinsdag 11 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: Hotel de Wijnberg, Marktplein 5 Bolsward (bovenzaal)

INFORMATIEAVOND HEMMEN III

Uitnodiging

Beste dorpsgenoten,

Dorpsbelangen Folsgeare nodigt jullie uit voor een informatieavond over
het ontwerp bestemmingsplan De Hemmen III.
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân.

Het ontwerp bestemmingsplan wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering op 8 november. In het ontwerp bestemmingsplan heeft de gemeente nadere invulling gegeven aan het gebied tussen het toekomstig bedrijventerrein en ons dorp. Het bestuur van Dorpsbelangen Folsgeare vindt het van groot belang dat jullie als inwoners van ons dorp kennisnemen van het bestemmingsplan en de mogelijkheid hebben je mening kenbaar te maken hierover.

De informatieavond vindt plaats op:

Maandag 19 november 2018,
Aanvang 20.00 uur
Dorpshuis Folsgeare

Naast het bestuur van Dorpsbelangen Folsgeare, zijn namens de gemeente Súdwest-Fryslân de volgende personen aanwezig:

 • M. Offinga, wethouder Financiën en Economische Zaken;
 • E. Faber, contact-wethouder Folsgeare;
 • R. de Smid, projectleider De Hemmen III;
 • D. de Groot, beleidsadviseur Groen;
 • B. de Jong, beleidsmaker bestemmingsplan;
 • F. Mooi, beleidsadviseur waterhuishouding.

“Praat met ons mee over de invulling van het landschappelijk gebied!!”

Oud papier

Ter herinnering!!

Komende zaterdagochtend, 3 november, wordt het oud papier weer opgehaald. Zet u het tijdig bij de weg?

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.