Mobiel stemmen in Folsgeare

Vandaag kon er van 8.15 -9.00 uur worden gestemd in een mobiele stembus van de gemeente Súdwest-Fryslân. CDA gedeputeerden Sander de Rouwe en Sietske Poepjes kwamen ook langs in Folgeare. Ze waren in gezelschap van het jongste aspirant Statenlid Niels Jacobi. Ondanks de beperkte communicatie met het dorp vooraf, wisten toch nog heel wat mensen de weg naar de bus te vinden.

Zomertennis

Tennis ook iets voor jou?

Omdat we denken dat iedereen, jong en oud, het eens zou moeten proberen,  willen we je als Tennisvereniging ’t Tramhuisje in Nijland een unieke mogelijkheid bieden om tegen een klein bedrag te ervaren of tennis ook iets voor jou is. Daarom kun je éénmalig een zomerproeflidmaatschap aangaan voor de periode 1 mei tot 1 september 2019 voor slechts een bedrag van € 20,-.
Bevalt het je en word je vast lid van onze vereniging, dan tennis je de rest van dit seizoen (tot 1 januari 2020) zelfs gratis!

Heb je nog nooit getennist? Op maandag- en/of woensdagavond vanaf 19:30 uur kan je op onze gravelbanen een balletje slaan onder begeleiding van een ervaren tennisser. Het is zelfs mogelijk om les te krijgen van onze gediplomeerde tennisleraar op donderdagavond. Als je wilt krijg je (tegen een borgsom) een sleutel van het hekwerk en kantine, zodat je op elk gewenst moment de baan op kunt.

Rackets en ballen hoef je niet meteen aan te schaffen. Deze liggen bij de vereniging klaar voor gebruik. Het enige wat nodig is zijn geschikte sportschoenen (met weinig profiel).

Heb jij belangstelling, vragen of wil jij je opgeven? Kom langs op een maandag- of woensdagavond! Je mag je opgave of je vragen mailen naar tramhuisje@gmail.com. We hopen je spoedig op de baan te zien!

Met sportieve groet,

Arnold Burger,
Voorzitter ’t Tramhuisje.


Bijeenkomst voor nieuwe Folsgeasters

Vrijdag 15 febr. 2019, 20.00 in dorpshuis ‘Yn’e Lijte’

Voorzitter Bonne v.d. Valk kan namens Dorpsbelang Folsgeare 7 nieuwe bewoners welkom heten. Het is de eerste keer dat een dergelijke avond wordt georganiseerd. De bedoeling van deze avond is de nieuwe Folsgeasters uitgebreid informatie te geven over hun huidige woonplaats. Vervolgens wordt er een powerpoint getoond waarin aandacht wordt gegeven aan de diverse activiteiten in het dorp. Er is ruimte voor vragen en aanvullende op- en aanmerkingen.

Voordat de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen aan het woord komen, wordt er genoten van een bakje koffie / thee met oranjekoek van bakkerij S. de Witte uit Easthim.

Marijke Reen vertelt aansluitend over de Stichting Dorpshuis. De stichting draait geheel op vrijwilligers, ontvangt geen subsidies. Het dorpshuis kan worden afgehuurd voor feestjes en besloten bijeenkomsten.

Marijke vertegenwoordigt tevens de toneelvereniging. Er zijn op dit moment 16 spelende leden, 2 en 3 maart is de uitvoering met een avondvullend programma. Daarnaast is er een jeugdgroep actief( 13 t/m 18 jaar) Zij studeren een éénakter in. Hiervan is de uitvoering op 5 april.Lars Breeuwsma neemt vervolgens het woord om iets te vertellen over de kaatsvereniging ‘Yn’e Lijte’. Het seizoen loopt van mei tot midden september, er zijn circa 110 leden. Op maandagavond wordt er getraind op het sportveld ( 18.30 -20.00 uur). De senioren doen mee aan de donderdagavond competitie. Daarnaast zijn er 4 wedstrijden waaraan kan worden meegedaan. Voor de jeugd zijn er 4 ledenwedstrijden ( waaronder een federatiewedstrijd). Lars vraagt extra aandacht voor de jeugdsponsoractie van supermarkt Poiesz. De sponsormunten voor de kaatsvereniging kunnen tot 7 april worden ingeleverd in de Poiesz winkel op het Boschplein in Sneek.

Namens de Activiteiten Commissie ( AC) neemt Minco het woord. Deze groep vrijwilligers organiseert het gehele jaar door allerlei activiteiten binnen en buiten het dorpshuis. Een greep uit het aanbod: café avond, ( laatste vrijdag van de maand), schaatsen, escape room aan tafel, wielerronde ( 19 april, hiervoor zijn overigens nog een aantal verkeersregelaars nodig.) ouderenreisje /  50 +, dorpsfeest ( 1 keer per 2 jaar, in 2019 op 4, 5, 6 en7 juli, thema Schots en Scheef). De activiteiten worden aangekondigd via flyers in het dorp en zijn te lezen op de FB pagina. Het mag nog wel even genoemd worden dat vrijwel de voltallige AC aanwezig was op deze avond.

Hierna neem Simon het woord namens de Fûgelwacht IJlst-Oosthem e.o. Simon heeft allerlei voorwerpen meegenomen om zijn verhaal te ondersteunen. Erg leuk! Het werkgebied strekt zich uit tussen Heeg, IJlst, Laad en Zaad, Greonterp, Blauwhuis en Nijesyl. Eieren mogen niet meer worden geraapt, het gaat nu om nestbescherming. Er zijn 450 donateurs. Wie lid wordt van de vogelwacht betaalt € 5,– per jaar en krijgt een nestkastje. Via de Vogelwacht kunnen ook eenden korven worden aangeschaft. Helaas wordt de gemiddelde leeftijd steeds hoger, er is grote behoefte aan jonge leden. Er wordt 1x per jaar een nazorg bijeenkomst georganiseerd.

Namens dorpsbelang doet Wim een oproep aan de nieuwe leden om lid te worden van de vereniging van Dorpsbelangen  Kosten zijn € 9,– per jaar, nieuwe leden krijgen een dorpsvlag.

Jelle vertelt nog over het shantykoor de Ald Rien Sjongers. De leden komen in het winterseizoen 1x per 3 weken bij elkaar. Het is vooral een gezelligheidsclubje. Zo nu en dan wordt er een optreden verzorgd.

Gerke brengt de Jeu de boules vereniging onder de aandacht. Gedurende de zomer wordt er op de donderdagavond gespeeld vanaf 19.00 uur. ( speelveld achter het dorpshuis) Er is een onderlinge competitie.

De biljartvereniging was ook aanwezig. Er was geen presentatie, uiteraard kon na de officiële sluiting van de avond informatie worden ingewonnen.

Aan het einde van de avond stellen de nieuwe bewoners zichzelf nog even kort voor. Er kan aansluitend nog gezellig even worden nagepraat. Voor de nieuwe bewoners ligt een Schets van Folsgeare klaar.

Maak kennis met tennis

Kinderen in de basisschool leeftijd kunnen  op de tennisbaan van tv ’t Tramhuisje in Nijland een gratis clinic / les  volgen onder leiding van tennistrainer Sytse van der Heijde.

Deze clinic zal plaatsvinden op zondag 7 april.

De tijden zijn als volgt;

Kinderen uit groep 3/4/5/6 : 10.00-11.00 uur

Kinderen uit groep 7/8 : 11.00-12.00 uur

Wil uw kind graag meedoen, dan kunt u dat doorgeven aan Wytske Heida, Tsjaerddyk 36 of mailen naar wytskeheida@ziggo.nl.

Smaakt dit naar meer?

’t Tramhuisje biedt de mogelijkheid tot het volgen van 2 vervolglessen voor de sterk gereduceerde prijs van € 15 euro. Voor deelname aan deze 2 lessen kunt u een mail sturen naar bovengenoemd mailadres. Deze lessen zullen plaatsvinden op de donderdagen 11 en 18 april vanaf 17 uur.

Indien uw kind daarna lid wordt, worden de 15 euro in mindering gebracht op het lidmaatschap. Lidmaatschap is dan nog 85 euro inclusief 13 lessen.

Niet vergeten!!!

Komende zaterdag, 9 maart, wordt het oud papier weer opgehaald. tussen 9.00 en 12.00 uur. Zet u de dozen en /of stevig bij elkaar gebonden pakketten tijdig bij de weg?

Jeugd Sponsor Munten Poiesz voor Keatsferiening Yn’e Lijte

Keatsferiening Yn’e Lijte vraagt iedereen: spaar Jeugd Sponsor Munten voor onze club!

Ook dit jaar doet onze vereniging mee met deze actie. We hopen met z’n allen weer veel sponsormunten te gaan sparen. Dit jaar heeft de sponsormunt een blauwe rand. Let Op: Er mogen geen oude munten van vorige jaren in de koker worden gegooid!

De opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie komt ten goede aan de jeugd. Wij moedigen mensen daarom aan om hun boodschappen te doen bij Poiesz en Jeugd Sponsor Munten te gaan sparen. Door de munten in de koker te stoppen van onze Keatsferiening Yn’e Lijte, bij Poiesz Supermarkt in Sneek op het Boschplein, helpt u mee.

Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de koker worden gestopt van onze vereniging, hoe meer sponsorgeld aan het eind van de actie door Poiesz Supermarkten wordt uitgekeerd.

Jeugd Sponsor Munten krijgt u gratis bij de kassa bij alle Poiesz Supermarkten. De Jeugd Sponsor Actie loopt van maandag 11 februari t/m 7 april 2019.

In de week van 11 t/m 17 maart kunnen wij extra munten verdienen. Op zaterdag 16 maart mogen wij in de winkel onze vereniging promoten.

Hou ook de facebook pagina van onze vereniging in de gaten. Hier komen verschillende acties op te staan die extra munten opleveren.

Als je niet bij deze Poiesz boodschappen doet maar bijv. in Bolsward, kun je ook de munten meenemen en inleveren bij Tsjerkegreft 23, Botniastrjitte 28 te Nijland of bij Breeuwsma op It Werp in Folsgeare.

Agenda jaarvergadering dorpsbelang Folsgeare

Vrijdag 8 maart

Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.

1          Opening.     

2          Vaststellen agenda

3          Mededelingen van het bestuur: Hemmen III

4          Notulen jaarvergadering van 6 april 2018 ( op tafel)

5          Jaarverslag secretaris dorpsbelang

6          Jaarverslag penningmeester

7          Verslag kascommissie: Marjo Huisman ( 2e keer) en Alida Breeuwsma Benoemen nieuwe kascommissie

8          Pauze

9          Ús Hôf is het weiland van  Bregje en Michel dat zich  ontwikkelt tot een klein paradijs vol groenten, fruitbomen, bessenstruiken en bloemen. Een vorm van landbouw die de relatie tussen producent en consument weer herstelt. Zonder bestrijdingsmiddelen,  puur natuur. Kraakvers en lekker.              Bregje Hamelinck van zelfoogsttuin ‘Us Hôf’  ( Sibrandabuorren) komt vertellen

10        Verslag activiteitencommissie

11        Verslag kascommissie: Rinske Rijpma ( 2e keer) en Yolanda Dijkstra . Benoemen nieuwe kascommissie

12        Verslag Stichting Dorpshuis

13        Verslag kascommissie: Minko Folkertsma ( 2e keer) en Marjo Huisman. Benoemen nieuwe kascommissie      

14        Rondvraag

15        Sluiting


Gast van de Raad van Súdwest-Fryslân

Kom langs!
En word ‘Gast van de Raad’

Wil jij wel eens een kijkje achter de schermen? Dat kan! Als speciale
‘Gast van de Raad’ heten we je van harte welkom voorafgaand aan
een raadsvergadering.
Je wordt om 18.00 uur verwacht in het gemeentehuis in Sneek. Onder
het genot van een broodje en drinken vertellen we je meer over de
gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda van de avond.
Aansluitend maak je kennis met de raadsleden en het college en mag
je de raadsvergadering bijwonen.
De komende datums voor ‘Gast van de Raad’ zijn op donderdag:
28 februari, 4 april, 9 mei en 6 juni. Je kunt je aanmelden via
griffie@sudwestfryslan.nl. Je bent van harte welkom!
Niets missen!?
Ben je benieuwd wat er tijdens een raadsvergadering of commissievergadering
wordt besproken? Via griffie@sudwestfryslan.nl kun je je
abonneren op de vergaderstukken. Zo mis je niets!

DUISTERE FRATSEN

Sinds enige tijd gebeuren er op de Skeender duistere fratsen. In de schemer en ook later op de avond verschijnen donkere schimmen op de weg met skateboards of fietsen  zonder  verlichting  en met zwarte kleding  aan die zich verplaatsen over het wegdek. De bewegingen zijn vrij willekeurig, maar het vaakst schieten ze uitdagend voor voorbijkomende automobilisten langs. Dat ongelukken nog zijn uitgebleven mag een wonder worden genoemd.

De verklaring van deze schimmen kan worden gevonden in het onverantwoordelijke gedrag van ( jonge) kinderen.  

Ouders, let op uw kind(eren). Kennelijk heeft de jeugd niet in de gaten dat deze duistere fratsen levensgevaarlijk zijn, zowel voor de kinderen zelf als voor de nietsvermoedende  automobilist.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.