verslag

Notulen jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen te Folsgare vrijdag 6 april

1-Opening:

Bonne opent de vergadering met een speciaal woord van welkom voor Lize Cnossen,  de nieuwe dorpencoördinator  voor Folsgeare. Lize is als toehoorder aanwezig.

2- Notulen jaarvergadering van 24 maart 2017 ( op tafel): De aanwezigen kunnen de notulen lezen. Wordt in de rondvraag op terug gekomen.

3- Mededelingen van het bestuur:

Bestemming school: de school gaat dicht. Het gebouw valt terug aan de gemeente en zal in de verkoop komen. Mochten er ideeën zijn vanuit het dorp, kom met een plan! Hondenpoep: Er zijn de laatste tijd veel klachten vanwege overlast door te  melden bij Dorpsbelang. Op school zijn tekeningen gemaakt om mensen te attenderen op de overlast van hun poepende viervoeter ( wedstrijd) die in het dorp zullen worden opgehangen. Er staan in het dorp maar liefst 3 hondenpoepbakken! Website: Johan Kapteijn heeft voor dorpsbelang een mooie website ontwikkeld, gesponsord door zijn bedrijf Akiet. Berichten voor activiteiten of verslagen, verhalen van iets opmerkelijks of zo maar iets leuks kunnen worden gestuurd via de website. Voorlopig blijft Johan betrokken bij de website, Wytske leert van hem berichten / foto’s te plaatsen. Neem eens een kijkje op www.folsgeare.nl  Historie werkgroep: Atze Bruin heeft heel veel historisch materiaal. Hij wil dit graag samen meteen paar andere mensen rubriceren.  Wie wil hem helpen? Tip van één van de aanwezigen: misschien zijn er mogelijkheden via b.v. de NHL voor studenten die een project moeten uitvoeren Vlaggen van Folsgeare:Er zijn nog vlaggen. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur. 100 jaar dorpsbelangen Folsgeare: Uit een oud notulenboek blijkt dat dorpsbelangen Folsgeare dit jaar 100 jaar bestaat. Vandaar de oranjekoek bij de koffie/ thee. Op 12 oktober zal er een jubileumavond worden georganiseerd.

4- Jaarverslag secretaris: Leentje leest het jaarverslag van Martje voor. Akke Hofstee vraagt of er ook aandacht is voor een fietspad langs de Tsjaerddyk i.v.m. de kinderen die komend schooljaar naar Nijland moeten fietsen. Dit staat op de agenda voor het overleg met de wethouder op 9 april. Bonne: Mario Grims heeft zich intensief bezig gehouden met Buurkracht. Hij heeft een groot aantal energierapportages gemaakt. Daaruit komt voort dat er zal worden samengewerkt m.b.t. spouwisolatie, dubbel glas en aanschaf nieuwe cv-ketels Het verslag wordt goedgekeurd.

5- Jaarverslag penningmeester: Wim geeft een toelichting op de financiële situatie. Verslag kascommissie: De kascommissie, bestaande uit Tjeerd Wiersma en Marjo Huisman hebben de boeken gecontroleerd en zijn tot de conclusie gekomen dat alles klopt als een bus. De penningmeester wordt décharge verleend. Nieuwe kascommissie: Marjo Huisman en ( nieuw) Alida Breeuwsma

6-Bestuursverkiezing:  Daar er geen meldingen van tegenkandidaten zijn, maakt Agatha Vogelzang onder applaus van de aanwezigen het bestuur weer voltallig.

7-Pauze:  Bonne vraagt de presentielijst te tekenen.

9- Verslag activiteitencommissie: Jelle Breeuwsma doet verslag. Het was een financieel positief jaar, extra inkomsten vanwege het dorpsfeest. Vele vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken om te helpen bij de vele activiteiten. Hiervoor dank. Verslag kascommissie: Marjo Huisman en Rinske Rijpma hebben de boeken bekeken en goedgekeurd. De penningmeester wordt bedankt. Nieuwe kascommissie : ?

 10- Verslag Stichting Dorpshuis: Henk Lageveen voert het woord namens St. Dorpshuis. Hij nodigt iedereen uit om bij feesten en partijen ook eens aan het dorpshuis te denken. Afgelopen jaar werd er toch iets minder gebruik van de locatie gemaakt. Verslag kascommissie: Minko Folkertsma en Bertus Walsma  Afzonderlijk van elkaar zijn de boeken bekeken en Bertus meldt dat de boeken er duidelijk en overzichtelijk uitzagen. De boeken worden goed gekeurd, de penningmeester wordt bedankt. Nieuwe kascommisie: Marjo Huisman ( nieuw) en Minko Folkertsma

11- Verslag bijeenkomst met de gemeente Súdwest Fryslân m.b.t. de voortgang van Hemmen III van 15 maart: Dhr. Schallig is niet meer projectleider, hij is opgevolgd door Ruud de Smit, die nu interim projectleider is. Bureau Vijn is bezig met een voorontwerp bestemmingsplan. Zodra er een plan op papier staat, zal dit met dorpsbelang worden besproken. Aansluitend zal er een voorlichtingsavond voor het dorp worden gepland. Bertus Walsma vraagt of de mensen die last hebben van het licht, wel voldoende bij het project worden betrokken. Een bomen wal is mooi, maar in de winter zijn de bomen kaal. Bonne reageert met de woorden dat dorpsbelang staat voor een goede bufferzone ( geen bufferstrook). Het hele ( buffer) gebied moet worden ingericht. Er zal sprake moeten zijn van een open landschap, zonder maisvelden. Mario Grims vraag of er nog iets wordt gedaan met het oude rapport Vijn. Hij heeft daar nog een boekje van en zal dat bij Bonne brengen. Er wordt in de vergadering gepleit voor een aarden wal waar bomen op komen te staan en andere begroeiing. De gemeente is hier niet voor, dorpsbelang zal zich hier sterk voor maken. Akke Hofstee vraagt hoe het komt met het fietspad. Ook daar zal dorpsbelang zich sterk voor maken. Het zal waarschijnlijk samenvallen met een calamiteitenweg. Akke zou graag een afslag naar het viaduct zien. Bonne memoreert nog eens dat er een herbestemming van Carpe Diem moet komen en vraagt de Folsgeasters mee te denken. Er is inmiddels al verschillende keren contact geweest vanuit met de mensen van de kinderboerderij  uit Sneek. Daar de Ielannen gaat uitbreiden moet de kinderboerderij verhuizen.Carpe Diem zou een optie kunnen zijn. De voorkeur gaat echter uit naar een plek dichter bij het centrum. Alle opties zijn nog mogelijk.

12        Bijzonder…….. Op een vraag of er in het dorp ook vrijwilligers zijn die volgens dorpsbelang een beloning verdienen,  is de Activiteitencommisie voorgedragen. Dit heeft er toe geleid dat Bonne een bedrag van € 250,– kon overhandigen aan deze commissie.  Jelle Breeuwsma heeft de cheque uit naam van de Activiteitencommissie in ontvangst genomen.

8          Nieuw project: de Dorpencanon. Presentatie door Bauke Folkertsma Aangezien de spreker niet op kwam dagen, heeft Wytske een korte toelichting gegeven over de dorpencanon. Folsgeare doet mee aan dit project Het is de bedoeling dat de historie van Folsgeare zal worden vastgelegd in een aantal ‘vensters’ . Atze Bruin en Siep v.d. Velde gaan aan de slag met het maken van de vensters. Er staat al een hele rij onderwerpen op het lijstje, er kan nog meer bij. De eerste drie vensters staan op de website www.dorpecanon.nl., te weten De Hoanne, De Mieddyk en De Trije Muontsen. Gerrit Rypma jr. maakt van alle informatie die wordt verzameld een goed leesbaar verhaal. Gerrit en Wytske vertalen deze teksten beurtelings in het Fries, daar de website in principe tweetalig is. Ook de introductie van de dorpencanon commissie staat inmiddels op de website. Wytske brengt nog eens de oproep van Atze onder de aandacht. Extra hulp bij het maken van de vensters is uiteraard ook van harte welkom. De volgende dag bleek dat spreker Bauke Folkertsma de afspraak was vergeten vanwege het plotselinge overlijden van zijn schoonvader. Oprecht excuus namens hem aan de aanwezigen.

13- Rondvraag: De namen van Bertus Walsma en Akke Hofstee staan niet goed in de notulen van de jaarvergadering 2017. Wordt aangepast, verder geen opmerkingen. Gerrit Rypma sr. meldt dat er hard wordt gereden op de Tsjaerddyk. Nemen we mee in het overleg met de wethouder. De laatste tijd ligt er veel paardenstront op de weg. Siep v.d. Velde vraagt of het mogelijk is een parkeerplaats aan te leggen bij de Hoanne. Er stoppen geregeld mensen om te kijken. Atze Bruin vraagt of er al nieuwe ontwikkelingen zijn m.b.t. het project zonnepanelen. Hans licht toe dat er druk gewerkt wordt aan de realisatie van dit plan. Er waren enige tegenvallers, maar zeer binnenkort komt er meer nieuws over dit project. Bertus Walsma vraagt of er een wachtlijst is voor huurwoningen. Dit is niet bekend. Men wil wel graag wonen in Folsgeare, gezien het tempo waarmee woningen die te koop komen, worden verkocht. Dorpsbelang wil graag dat er een royaler bestemmingsplan komt m.b.t. nieuw te bouwen koopwoningen.( meer mogelijkheden voor vrijstaande woningen). Alle contacten hieromtrent hebben nog geen succes gehad. Mario weet dat zeker drie belangstellenden zijn afgehaakt vanwege absurde eisen. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd en dit duurt erg lang. Dorpsbelang is er mee bezig, wordt vervolgd.

14-Sluiting:  Bonne sluit de vergadering om 21.30 uur.

 

 

 

 

 

 

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.