Dodenherdenking

Net als vorig jaar, was ook deze 4 mei sprake van een sobere Dodenherdenking. Publiek was niet welkom bij de plechtigheid bij de Hoanne.

Na het spelen van The Last Post en twee minuten stilte, werd er door het 4 mei comité een krans gelegd namens de gemeente Súdwest Fryslân. Aansluitend werd door dorpsbelang Folsgeare een krans gelegd, waren er bloemen van 3 leerlingen van de scholen van Nijland en IJsbrechtum en doarpsrounte IJsbrechtum en Oranjevereniging Nijland legden een bloemstuk aan de voet van de Hoanne.

Na afsluitende woorden van de ceremoniemeester en de uitgesproken hoop volgend jaar weer op de vertrouwde manier de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te mogen gedenken, kwam er een einde aan de korte maar stijlvolle ceremonie.

krans van dorpsbelang Folsgeare

Stoepen en goten schoonmaken

Volgende week dinsdag 11 mei worden in Folsgare de stoepen geborsteld en de straatgoten geveegd.

Een vriendelijk verzoek om op deze dag, indien van toepassing, uw auto elders te plaatsen opdat de mannen hun werk kunnen doen.

Koninklijke onderscheiding

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn maandag 26 april elf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijden de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Jannewietske de Vries ging op pad om de betrokken inwoners uit naam van de koning een lintje op te spelden.

Eén van de lintjes was bestemd voor onze dorpsgenoot Johan Pieter Koopmans.

Dhr. Koopmans is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, hij kreeg de onderscheiding vanwege diverse vrijwillige activiteiten:

Zo heeft dhr. Koopmans  zich jarenlang ingezet voor Duikvereniging Moby Dick in Sneek. Hij is vanaf 1995 voorzitter, organisator en beheerder van het clubhuis. Daarnaast is hij sinds 2016 initiatiefnemer, coördinator en vrijwilliger bij de introductie van de duiksport aan leerlingen van de RSG Magister Alvinus. Bovendien behoort hij vanaf 2017 als organisator, coördinator en lid tot het kernteam ‘Skjin Wetter’ van Friese Milieu Federatie.

Het bestuur van dorpsbelang Folsgeare is van mening dat deze bijzondere gelegenheid een felicitatie waard is. Dhr. Koopmans was blij verrast toen Martje Grafhorst en Wytske Heida voor de deur stonden met een mooi boeket en de fotocamera in de aanslag.

Bloembakken

De bloembakken van het dorp zijn weer helemaal opgefleurd door leden van de groencommissie, in dit geval Leentje en Anita. De kleurige viooltjes zijn aangeschaft met een welkome bijdrage uit het Ondernemersfonds. De fleurige foto’s spreken voor zich.

Gara-Nijs

Het kastje bij de kerk heeft onlangs een grondige schoonmaakbeurt gehad en de inhoud is weer helemaal bij de tijd. Het is de moeite waard om het eens te bekijken.

Mocht u iets willen laten ophangen in Gara-Nijs dan kunt u dit brengen bij Martje Grafhorst, Ekers-Ein 30.

Landschapspark Folsgeare

Op 7 april is de brochure Landschapspark Folsgeare digitaal aangeboden aan onze contact wethouder Erik Faber, in digitale aanwezigheid van onze dorpencoördinator Lize Cnossen en onze contactpersoon bij de gemeente Súdwest-Fryslân, Bert de Jong. Wellicht heeft u het artikel over bedoelde brochure gelezen in de Leeuwarder Courant of op de website van Groot Sneek.

Deze brochure is samengesteld door dorpsbelang en bevat de verzamelde plannen van Folsgeare voor het gebied tussen het dorp en het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Hemmen 3, het Bufferzonegebied.

De brochure is te lezen via de website https://folsgeare.nl/, via een link in het artikel “Brochure Landschapspark Folsgeare, onder het kopje ‘nieuws’.

Mocht u het boekwerkje digitaal willen ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken op dorpsbelangfolsgeare@gmail.com.

Heeft u liever een papieren exemplaar? Er is een beperkt aantal papieren boekjes beschikbaar bij Hans Nieuwenhuijsen, Ekers-Ein 18. Op=Op

Oud papier

Komende vrijdagavond, 23 april, wordt het oud papier weer opgehaald vanaf 18.00 uur

Wilt u het papier tijdig en goed verpakt in dozen en/ of samengebonden klaarzetten aan de weg ?

Zienswijze dorpsbelang Folsgeare op bestemmingsplan Hemmen III

Dorpsbelang Folsgeare heeft een reactie geschreven op het bestemmingsplan Hemmen III die we graag met u willen delen.

Aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân

Postbus 10.000

8600HA Sneek                                                                                                                datum:  22 maart 2021

Betreft;  zienswijze en inspraakreactie op ontwerp bestemmingsplan de Hemmen III en bijbehorend beeldkwaliteitsplan NL.IMRO.1900.2018oostBPHemmen3-ontw

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hiermee reageren wij als Dorpsbelangen Folsgeare op het ontwerp bestemmingsplan Hemmen III met bijbehorend beeldkwaliteitsplan.

Inleiding

De voorbereiding van de Hemmen III kent een zeer lange doorlooptijd. Al vanaf de begin jaren 2000 is er sprake van. In dit proces zijn wij als aanliggend dorp Folsgeare, belanghebbend en zeer betrokken. De gemeente is zich dit bewust en heeft ons al die tijd regelmatig constructief geïnformeerd en gehoord. Op diverse gelegenheden, zoals commissie- en raadsvergaderingen hebben wij ingesproken. Het College, bij name de toenmalig wethouder de heer Offinga en de Raad hebben wij telkens aan onze zijde gevonden als wij onze mening kenbaar maakten.

Al ten tijde van de gemeente Wymbritseradiel speelde de ontwikkeling van de Hemmen III. Die gemeente, samen met de gemeente Sneek hebben toentertijd Atelier Fryslân de opdracht gegeven hierover een advies uit te brengen. Dit is gebeurd in de vorm van een rapport en indertijd positief ontvangen door de het College en de Raad. Tijdens de eerder genoemde commissie- en raadsvergaderingen is dit rapport, waarin gesproken wordt over “Landschapspark Folsgeare”, steeds als kader en uitgangspunt genoemd door zowel het College als de Raad voor de verdere realisatie van de plannen van de Hemmen III en de belangen van ons dorp Folsgeare.

Telkenmale zijn wij in de lopende contacten met de gemeente “uitgedaagd” om met gedragen plannen te komen voor de invulling van het gebied tussen de Hemmen III en Folsgeare. Door de lange doorlooptijd en de onzekerheden daarbij is dit een moeizaam proces geweest. Nu de contouren van het plan de Hemmen III eindelijk vorm beginnen te krijgen hebben wij ook meer concreet naar plannen kunnen toewerken. Samen met de inwoners en betrokkenen hebben wij een plan in de maak dat we hebben opgeschreven in een brochure, genaamd “Landschapspark Folsgeare, duurzame versterking van het landschap tussen dorp en stad”.

In dit plan beschrijven wij de volgende ideeën en projecten;

 1. Behoud en opwaardering van de natuur gelegen tussen de Hemmen III en ons dorp. De betreffende gronden zijn vrijwel geheel eigendom van de gemeente. Conform gemeentebeleid zou daar aandacht moeten zijn voor duurzaamheid en biodiversiteit. Wij vragen daar actieve aandacht voor. In onze plannen hebben we daar ideeën over en werken die graag i.s.m. de gemeente en geïnteresseerden verder uit.
 2. Aanleg van wandelpaden vanuit ons dorp naar de groenstrook tussen de Hemmen III en de landerijen. Hierbij worden de voormalige Abma Pleats, Carpe Diem en Strûpenkeal in de route meegenomen.
 3. Robuuste kunstzinnige uitingen van cortenstaal met infoborden over de voormalige Abma Pleats en Strûpenkeal. Dit als blijvende herinnering aan en uitleg over de voormalige boerderijen.
 4. Opwaardering en gebruik van Carpe Diem (eigendom van de gemeente). Hierover lopen nog diverse gesprekken met potentiële initiatiefnemers. Te denken valt bijvoorbeeld aan een restaurant en vergaderfunctie gebaseerd op duurzaamheid. De omliggende bedrijven zouden nadrukkelijk gebruik kunnen maken van de catering en de faciliteiten. Carpe Diem is een voormalige boerderij uit de beginjaren 1900 en diende toen als proefboerderij. De naastgelegen schuur staat bekend als “Blikken Skuorre “ (blikken schuur) en is één van de weinig overgebleven van dit type schuur en uniek in Nederland. Eerder is door ons opgemerkt bij de gemeente deze boerderij en schuur op de inventarisatielijst van erfgoederen (bijlage van de erfgoednota) te plaatsen.
 5. Een goede fietsverbinding vanuit het dorp naar de Hemmen II en III en centrum Sneek.

Aangezien van meet af aan de inrichting van het tussenliggende gebied steeds een belangrijke randvoorwaarde is geweest voor de realisatie van de Hemmen III, wijzen wij u erop dat het voorliggende ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan hierin formeel niet voorzien. Bij deze doen wij u het verzoek de nodige financiering hiervan in het budget van de Hemmen III mee te nemen, voor zover dit al niet gebeurd is.

Inhoudelijke zienswijze en reactie

Ontwerpbestemmingsplan de Hemmen III

 1. Voor ligt een ontwerp bestemmingsplan dat in grote mate voldoet aan hoe wij dit als aanliggend dorp zouden willen zien. Met name de duurzaamheidsgedachte (va 2.4.1) die erin staat geschreven spreekt ons aan.
 2. Het verbaast ons wel dat in het hoofdstuk Beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing (2.5) het zo belangrijke rapport van Atelier Fryslân niet wordt genoemd, terwijl dit altijd een belangrijk uitgangspunt is geweest voor ons en u als Raad.
 3. Wij stellen vast dat de ontsluiting van Carpe Diem tijdens Fase 1 van het plan niet goed geregeld is. Wij vragen daar aandacht voor, zodat wanneer Fase 1 gerealiseerd is, Carpe Diem goed bereikbaar is vanuit de Hemmen III.
 4. Wij stellen ook vast dat de bereikbaarheid van de Hemmen III door wandelaars en fietsers vanuit noordelijke en oostelijke richting niet goed geregeld is. Juist een plan dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft moet door die doelgroep goed bereikbaar zijn.
 5. Financiën: Er wordt een budget genoemd van 8,2 miljoen voor het plan. Niet duidelijk is of daarbinnen gelden gelabeld zijn voor de inrichting van het tussengebied. Wij schatten in dat hiervoor een budget van € 300.000 nodig is.

Beeldkwaliteitsplan

 1. Het beeldkwaliteitsplan voldoet in hoge mate aan onze verwachtingen. De eerder genoemde inspraak en betrokkenheid heeft hier een goede werking gehad. Waardering is hier op zijn plaats.
 2. In het beeldkwaliteitsplan wordt gesproken over aan te leggen wandelpaden en inrichting van de Abma Pleats en Strûpenkeal en 2 plas-drasgebieden . Deze 3 laatstgenoemde zaken  liggen  formeel buiten het ontwerpbestemmingsplan Hemmen III, maar passen prima in onze plannen voor het tussengebied.

Dorpsbelangen Folsgeare                                                        

Tsjaerddyk 36

8773 KN Folsgeare

Vraag niet wat het dorp kan doen voor jou, maar wat jij kunt doen voor het dorp.

Dorpsbelangen Folsgeare is al meer dan 100 jaar actief in ons dorp. Het bestuur maakt zich sterk voor zaken die het dorp aangaan en onderneemt actie waar het nodig is.

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen en dat is aan de krappe kant. Het is wenselijk dat het bestuur uit 7 personen bestaat. Wij zijn daarom op zoek naar vervanging van vertrekkende bestuursleden, maar mooier nog ook een uitbreiding van het bestuur. De ervaring leert dat het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden, laat staan een bestuur samen te stellen dat een doorsnee vormt van de dorpsbevolking. 

Meepraten over zaken die het dorp aan gaan, is nuttig en je helpt mee aan de leefbaarheid in het dorp. Mocht je meer willen weten over het bestuur (de werkwijze, aantal vergaderingen, onderlinge taakverdeling, etc) zoek dan contact met een van de bestuursleden of stuur een mail naar onderstaand mailadres.

Het is ook mogelijk je in te zetten voor een bepaald onderwerp dat belangrijk is in het dorp. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, groenvoorziening, zorg voor elkaar, zwerfvuil, dodenherdenking op 4 mei, landschapspark, speeltuinbeheer, meedenken dorpsvisie, etc. Meestal heel praktisch en slechts af en toe vergaderen. Lijkt dit iets voor jou te zijn, laat het dan weten op ons mailadres of meld je bij een van de bestuursleden.

Tot slot denken we er aan om zo af en toe een enquête te organiseren over een actueel of belangrijk onderwerp in het dorp. Hiervoor wil het bestuur gebruik maken van mailadressen. Het bestuur heeft inmiddels al van vele dorpsbewoners hun mailadres ontvangen, waarvoor dank. Ontbreekt jouw mailadres nog in ons bestand, stuur dan een berichtje naar onderstaand mailadres.  

Het bestuur:
Bonne v.d. Valk (voorzitter)       Easthimmerwei 25         

Wytske Heida (secretaris)        Tsjaerddyk 36     

Wim Nijman (penningmeester) Garastrjitte 18

Martje Grafhorst (lid)               Ekers-Ein 30

Hans Nieuwenhuijsen (lid)       Ekers-Ein 18

Mailadres: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com