Avondvierdaagse: vrijwilligers gezocht!!

Vorig jaar is er een start gemaakt met de organisatie van een avondvierdaagse vanuit Ysbrechtum en omliggende dorpen.

Er hebben toen ook al een aantal kinderen uit Folsgare meegelopen. Het was zeer geslaagd.

In juni volgt er weer een editie. Deze keer ook met Folsgare als start en finishplaats.

Voor deze avond (maandag 24 juni) worden dan ook vrijwilligers uit Folsgare gezocht. Te denken valt aan verkeershulpen. Mensen die de route uitzetten, stempelaars, mensen die de kinderen voorzien van drinken enz.

Wilt u helpen? Dan kunt u zich aanmelden via de site: www.avondvierdaagseysbrechtum.nl

U kunt op de site via de vrijwilligers pagina aangeven welke avond u wilt helpen en waar u wilt helpen.

Nog eens: aanleg bufferstrook Folsgeare

Helaas kon door logistieke problemen de reportage betreffende de bufferstrook bij Folsgeare op woensdagavond 27 maart niet worden uitgezonden op Omrop Fryslân.

Donderdagavond 28 maart lukte dat wel. Op de website van Omrop Fryslân staat tevens een artikel dat gewijd is aan de bufferstrook. Dit artikel is nog eens te lezen via onderstaande link.

https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/16392150/tuzenen-boskjes-en-beammen-plante-griene-fitraazje-tusken-folsgeare-en-snits

Aanleg bufferstrook Folsgeare

Vandaag, 27 maart is de laatste boom van de bufferstrook geplant door wethouder Bouke Dam en de voorzitter van dorpsbelang Folsgeare, Hans Nieuwhuijsen.

De boom die ze hebben geplant is een winterlinde.

afbeelding van een winterlinde

Zoals vast bekend moet deze strook met bomen en struiken over een paar jaar het bedrijventerrein Hemmen III ( ook II), vanuit het dorp aan het zicht onttrekken. De afgelopen weken zijn er door bedrijf ‘Idverde’ 125 bomen en 13.000 struiken geplant. De gekozen struiken zijn bosplantsoen struiken.

De bomen krijgen een zgn gietring. Door deze ring kunnen de bomen gericht water krijgen. ‘Idverde’ heeft de komende drie jaren de zorg over de bomen en andere aanplant, daarna moet alles zichzelf redden. De gietringen worden in principe over circa 2 jaar verwijderd.

Het is een mooie brede strook bomen en struiken geworden, waar binnenkort een wandelpad, een zgn laarzenpad, tussendoor zal worden gecreëerd.

Omrop Fryslân heeft van het hele gebeuren een reportage gemaakt. Deze is vanavond te bekijken op Frylân Hjoed.

Hans en Wytske waren aanwezig uit naam van dorpsbelang Folsgeare, Bertus als vertegenwoordiger van de toekomstige dorpstuin. We hebben mooi van de gelegenheid gebruik kunnen maken, om onze plannen onder de aandacht te brengen. Vanmiddag was er al een interview met Hans op de radio in het nieuwsprogramma van de Omrop. Dit is ook terug te beluisteren.

Update historische bordjes

Op dinsdag 26 maart heeft Mario Grims het laatste historische bordje van de eerste serie op de muur van een woning aan de Tsjaerddyk bevestigd. Net als alle bordjes, hangt ook dit bordje helemaal waterpas.

In totaal hangen er nu 11 bordjes op de Tsjaerddyk. Daarnaast nog eentje op “De Hoanne”

Op korte termijn worden er nog een aantal bordjes op een paal geplaatst, o.a. bij de kerk. Mario heeft er een mooie constructie voor bedacht. De palen zijn in bestelling, dus we moeten nog even geduld doen om het resultaat te kunnen zien.

Himmeldei jeugd 2024

Vrijdagmiddag 22 maart kwamen rond 16.00 uur een aantal kinderen naar het dorpshuis omdat ze uitgenodigd waren om in het dorp zwerfvuil te zoeken en op te ruimen. In twee- of drietallen gingen de kinderen met hun ouders op stap. De kinderen werden voorzien van een grijpertje. Er werd ijverig gezocht en geprikt in het deel van het dorp dat ze voor hun rekening namen. Na een dik uur kwamen ze weer terug bij het dorpshuis, met een grote zak vol afval. Als toetje werd rond het sportveld nog een ronde gemaakt.
Dank jullie wel kinderen! De ijver werd beloond met een zakje paaseitjes.

Gemeente SWF van start met de campagne ‘Check je meter, 30 is beter!’

Voor u gelezen op GrootSneek, tekst Ynte Dragt

FOLSGEARE – In vrijwel alle dorpen en wijken in de gemeente Súdwest-Fryslân geven inwoners aan dat er harder gereden wordt dan de toegestane snelheid. Te hard rijden veroorzaakt gevaar en overlast. De gemeente start daarom de campagne ‘Check je meter, 30 is beter!’. De campagne is erop gericht om inwoners van dorpen en wijken te helpen om op een positieve manier bewustwording te creëren over rijgedrag.

Op donderdag 21 maart werd in Folsgeare het startsein gegeven voor de campagne. Wethouder Mobiliteit Michel Rietman overhandige daarvoor de eerste zogenaamde ‘verkeersgedragtoolbox’ aan Dorpsbelang Folsgeare. In de toolbox zitten allerlei leuke en handige hulpmiddelen. Hulpmiddelen die bedoeld zijn om het gesprek over te hard rijden aan te gaan en om de snelheidslimiet op een positieve manier zichtbaar te maken.

“Verkeersveiligheid is een terugkerend onderwerp in dorpen en wijken. De zorgen van onze inwoners over te hard rijdend verkeer nemen we altijd serieus. In samenwerking met onze inwoners is deze campagne ontstaan. Het doel van de campagne is dat inwoners met elkaar in gesprek gaan over het verkeersgedrag in hun straat of wijk. Uit ervaringen blijkt dat het vaak je eigen buurtgenoot is die te hard rijdt. Veelal onbewust. Met deze campagne geven we met elkaar gehoor aan de oproep om je aan de verkeerssnelheid te houden. Omdat we dit allemaal belangrijk vinden.”, vertelt Rietman.

Gedrag
In de praktijk blijkt dat verkeersremmende maatregelen zoals verkeersdrempels of bloembakken lang niet altijd het gewenste effect hebben. Gedrag is waar het vooral om gaat. Wijkagent Thomas de Boer: “Te hard rijden leidt tot gevaarlijke situaties. Het houden aan de snelheidslimiet vermindert het aantal ongelukken en verhoogt de veiligheid van alle weggebruikers in onze dorpen en wijken. We zijn dan ook blij dat er door deze campagne extra aandacht is voor verkeersveiligheid.”

Verkeersgedragtoolbox
Alle dorps- en wijkbelangen in Súdwest-Fryslân ontvangen een verkeersgedragstoolbox. Met de toolbox kunnen inwoners zelf concreet aan de slag met de verkeersveiligheid in hun dorp of wijk. Mooie initiatieven en ideeën worden door de gemeente op de website sudwestfryslan.nl/30isbeter gedeeld.

‘1K Z1E J3’ campagne van 113 Zelfmoordpreventie

Door heel Nederland staan al meer dan 1000 bankjes, die ruimte bieden voor een goed gesprek.  De bankjes zijn te herkennen aan de plaquette met de tekst ‘Een goed gesprek begint met iemand écht zien’, het 1K Z1E J3-logo en een QR-code.

Sinds gisteren zijn het bankje bij het JOP en het bankje bij “de Hoanne” ook voorzien van een dergelijke plaquette.

Om elkaar echt te zien, heb je tijd nodig. Een momentje rust. Om elkaar eens aan te kijken, te onderzoeken wat je nodig hebt, hoe je elkaar kan helpen.

Er rust nog steeds een taboe op het praten over zelfdoding. Terwijl een gesprek juist enorm kan opluchten en het begin kan zijn van een oplossing. Mensen met gedachten aan zelfdoding, willen vaak niet dood, ze willen dat hun lijden stopt. Ze voelen zich eenzaam en willen anderen niet tot last zijn. Hierover praten is moeilijk, maar belangrijk. Iedereen kan zo’n gesprek voeren, het is spannend maar niet moeilijk.

Doel van 1K Z1E J3 is dat meer mensen een gesprek aanknopen als daar aanleiding toe is en dat meer mensen leren hoe je over zelfdoding praat. 

Om dit gesprek te leren voeren, heeft 113 onder andere een online training ontwikkeld.

Zie: 113.nl/ikzieje

Toolbox verkeer

In veel dorpen en wijken in onze gemeente Súdwest-Fryslân is verkeer een vast onderwerp van gesprek. Automobilisten rijden binnen de bebouwde kom harder dan 30 kilometer per uur en vaak komen ze uit de eigen omgeving. We proberen regelmatig, in overleg met dorpsbelang of de wijkvereniging, de snelheid terug te brengen door het aanleggen van verkeersremmende maatregelen zoals verkeersdrempels. Maar in de praktijk zien we dat deze maatregelen lang niet altijd de gewenste oplossing bieden en ook weer overlast opleveren.

Verkeer heeft veel met gedrag te maken. Het onderling bespreekbaar maken en ons eigen rijgedrag aanpassen is best lastig. Maar het kan wel.

Toolbox

Als gemeente willen wij graag helpen om het gesprek op gang te helpen, om samen met jullie te zorgen voor een veiligere woon- en leefomgeving. Hiervoor hebben wij een zogenaamde toolbox samengesteld. In deze toolbox zit informatie over de impact van de rijsnelheid en attributen die helpen bij de bewustwording van de rijsnelheid. De toolbox is gemaakt om inwoners bewust te maken van hun rijsnelheid en het gesprek over verkeersveiligheid op gang te helpen.

Uitreiking 1e toolbox in Folsgare!      

Op donderdag 21 maart zal wethouder Rietman de eerste toolbox uitreiken in Folsgare. We gaan hier een feestelijk moment van maken. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Naast de wethouder, collega’s van de gemeente SWF en politie zal ook pers aanwezig zijn.

Helpt u ook mee om de weg veilig te houden?

Michel Rietman, Wethouder Mobiliteit

Met vriendelijke groet,

Gemeente Súdwest-Fryslân

Berichten van Dorpsbelang Folsgeare, maart 2024

Jaarlijkse ledenvergadering: Onze jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 22 maart a.s. in het dorpshuis. Het gaat om een ledenvergadering, maar niet-leden uit Folsgeare of Tsjalhuzum zijn ook van harte welkom. Na de vaste agendapunten is er een presentatie van onze toekomstige dorpstuin: Abma’s Pleats.

Doarpstún Folsgeare: De ontwikkeling van de dorpstuin ‘groeit nu als kool’. Er zijn al veel financiële zaden geplant, die geoogst kunnen worden. De initiatiefnemer, Bertus Walsma, is helaas door ziekte even uit de running geraakt. Beterschap Bertus!! Nic Westrik, ons bestuurslid, neemt de honneurs waar voor Bertus. In samenspraak met Bertus en Rinske Rypma, naast Bertus ook een  initiatiefnemer van de dorpstuin, zorgen ze voor de voortgang van het project. Daarnaast is Wietske Lyclama druk in de weer met het mooie kunstwerk dat Abma’s Pleats in combinatie met de dorpstuin de nodige uitstraling zal geven. Komt allen naar de presentatie van de dorpstuin en kunstwerk op 22 maart!

Landschapspark/bufferstrook: Vanaf begin maart wordt gestart met de beplanting van de al veel besproken bufferstrook. Deze is bedoeld om het toekomstige bedrijventerrein zoveel mogelijk voor ons aan het zicht te onttrekken. Deze start is feitelijk de eerste concrete stap voor de inrichting van het landschapspark. In de nabije toekomst hopen we daar te genieten van de natuur op wandel- en fietspaden.   De Folsgeaster energiecoöperatie staat in nauw contact met de gemeente om hun plannen voor een zonnepark in het gebied tot stand te brengen. Naast het opwekken van stroom voor het dorp zal natuurontwikkeling in het beoogde zonnepark prioriteit hebben.

AED-trainingen(nogmaals): Elders in dit nummer staat informatie over de AED-trainingen in Folsgeare, Easthim en Abbegea. De trainingen worden wederom gegeven door onze plaatsgenoot Harry Lautenbach. Inmiddels is de avond in Oosthem volgeboekt. Dus wie nog mee wil doen op een van de andere avonden, stuur dan een mailtje naar ons mailadres. Van harte aanbevolen!!

NL-doet: Op zaterdag 23 maart a.s. willen we weer een NL-doet dag organiseren. Dat betekent dat we met het dorp de handen uit de mouwen gaan steken. Vanaf 09.30 inloop bij het dorpshuis. Zoals het nu lijkt gaan we met de kinderen (lagere schoolleeftijd) op vrijdag 22 maart om 16 uur een rondje door het dorp maken om zwerfvuil te verzamelen.

 

Nieuwe vlag: De kerktoren heeft een nieuwe Nederlandse vlag ontvangen, via een crowdfund-actie vorig jaar. Deze actie leverde het mooie bedrag op van € 65,00. Alle gulle gevers bedankt! Afgelopen zaterdag heeft Dorpsbelang in de persoon van Jaco Vink de vlag aangeboden aan Andries Wiersma, een van de vrijwilligers die ervoor zorgen dat op feest- en gedenkdagen de vlag in top gaat. De eerstvolgende keer dat de nieuwe vlag te zien zal zijn is op 27 april. Koningsdag. Op de website staat een foto van de overhandiging.

 

Groencommissie:

Onze groencommissie heeft alweer een start gemaakt voor het nieuwe seizoen, dat voor ons ligt. Het perkje bij de Muontsen is alweer onder handen genomen door Leentje en Anita. De vijf perenbomen, gelegen aan het oude pad richting A7, hebben hun jaarlijkse portie compost ontvangen. De pluktuin op de begraafplaats en de plantenbakken op de kruising zullen de komende tijd de nodige groene en fleurige aandacht krijgen. Fijn dat de groencommissie zich inspant voor ons dorp!

 

Om te noteren: Jaarvergadering Dorpsbelang vrijdag 22 maart. 

Jaarvergadering Dorpsbelang Folsgeare

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Vereniging van Dorpsbelangen  

Folsgeare & Tsjalhuzum

Vrijdag 22 maart 2024

Aanvang 20.00 uur in dorpshuis Yn ‘e Lijte, Folsgeasterleane  2a

Agenda:

1             Opening  

2             Vaststellen agenda

3             Notulen jaarvergadering van 24 maart 2023. In mailbox en op verzoek

4             Jaarverslag 2023 secretaris dorpsbelangen. In mailbox en op verzoek

5             Jaarverslag 2023 penningmeester

6             Verslag kascommissie: Jeanet Sweering en Alida Breeuwsma ( 2e keer ) Benoemen nieuwe kascommissie

7             Mededelingen van het bestuur, o.a. vorderingen Landschapspark Folsgeare en dorpsvisie

8             Verslag activiteitencommissie 2023

9             Verslag kascommissie: Jaco Vink, Yke Schouwstra (2e keer)      Benoemen nieuwe kascommissie

10           Verslag Stichting Dorpshuis 2023

11           Verslag kascommissie: Klaas de Jong en Jeannette Folkertsma. Benoemen nieuwe kascommissie         

12           Rondvraag

13           Pauze

14           Project Abma’s Pleats: De leden van de werkgroep geven uitleg en toelichting op dit project dat deel uitmaakt van Landschapspark Folsgeare. Onder meer de ontwikkeling van de dorpstuin zal vanavond uitgebreid aan de orde komen

15           Sluiting

Opmerking: Een ieder die zijn of haar mailadres heeft gedeeld met de penningmeester, krijgt de notulen van de ALV van 2023 en het jaarverslag van 2023 in de mailbox. Geen mailadres verstrekt, maar wel de stukken willen ontvangen? Dat kan. Neemt u dan via de mail contact op met dorpsbelangen: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com of via één van de bestuursleden.