Verslag bijeenkomst Hemmen III

27 september  2019 in dorpshuis  “Yn’e Lijte”, Folsgeare

Doel van de avond was om de Folsgeasters bij te praten over de actuele stand van zaken m.b.t. de ontwikkelingen van industrieterrein Hemmen III.

De avond  werd bezocht door een kleine groep belangstellenden, waaronder ook  ‘nieuwe’  inwoners van het dorp. Tijdens de avond bleek dat vooral voor mensen die de afgelopen tijd in het dorp zijn komen wonen, het niet allemaal duidelijk is wat er speelt m.b.t. de komst van het nieuwe industrieterrein.

Toelichting:

Even kort waar het om gaat: Sneek wil een nieuw industrieterrein aanleggen naast Hemmen II, aan de andere kant van de A7 ( rondweg Sneek).  Dit betekent dat er een  behoorlijk eind richting Folsgeare bedrijfsgebouwen zullen komen.  In eerste instantie zal er 12,5 ha in gebruik worden genomen, met de mogelijkheid nog eens  12,5 ha aan te leggen als alle kavels van de eerste fase zijn uitgegeven.  Dorpsbelang Folsgeare wil , samen met de werkgroep Bufferzone en de inwoners van Folsgeare,  bereiken dat het overblijvende gebied tussen het industrieterrein en het dorp zal worden ingericht als Landschapspark Folsgeare.  Daarnaast willen we dat het dorp zo weinig mogelijk last zal hebben van de bedrijfsactiviteiten. Het bedoelde gebied heeft grote cultuur- historische waarden. Die willen we bewaren / versterken. Er liggen oude waterlopen, er zijn terpen en er zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. Er stonden diverse boerderijen in dit gebied met ieder een bijzonder verleden, zoals Strûpenkeal en Abma’s pleats.  Carpe Diem ( de Blikken pleats) staat er nog. Deze boerderij is van grote historische waarde en zal in het nieuwe plan een nieuwe, passende bestemming moeten krijgen.

Tot op heden  wordt er goed naar het dorp geluisterd en verlopen de overlegmomenten met wederzijds respect.  We hopen dit uiteraard voort te zetten, zonder onze uitgangspunten ( die onder meer zijn gebaseerd op het rapport van Atelier Fryslân uit 2010) uit het oog te verliezen. U vindt dit rapport elders op de website.

Tot zover een korte uiteenzetting wat er speelt m.b.t. Hemmen III.

Heeft u behoefte aan meer informatie, stuur dan gerust een mail naar: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Aanwezig namens dorpsbelang: Bonne v.d. Valk, Wim Nijman, Hans Nieuwenhuijsen, Leentje Witteveen, Wytske Heida

Aanwezig namens de bufferzone: Annie Walsma, Atse Bruin, Siep v.d. Velde, Nic Westrik, Henk Minks

Genodigde: Wietske Lycklama á Nijeholt

Het was de bedoeling dat er een vertegenwoordiger van gemeente Súdwest-Fryslân aanwezig zou zijn om het dorp over de laatste stand van zaken  te informeren. Helaas bleek dit kort voor de bijeenkomst niet mogelijk te zijn. Dorpsbelang heeft wel een gesprek gehad  met Bert de Jong en projectleider Ernest Schallig. De informatie uit die gesprekken wordt op deze bijeenkomst gedeeld.

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en  dorpsbelang heeft daar  schriftelijk  op gereageerd  onder meer naar aanleiding van de informatie avond op 19 november 2018 ( einddatum  van reageren 1 januari 2019) Het college moet nog officieel een standpunt innemen op de door dorpsbelang ingediende zienswijze.

Dit gebeurt  op het moment dat er zicht is op het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan. Echter, door de stikstofproblematiek  loopt het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan een lange vertraging op. De gemeente wacht nu op een landelijke rekenmethode die moet aangeven hoe de stikstof uitstoot moet worden berekend. Vervolgens moet er worden gekeken hoe de uitkomst hiervan zich verhoudt tot de Natura 2000 afspraken. Mogelijk zullen er compensatiemaatregelen moeten worden getroffen. Op dit moment  is het nog geheel onduidelijk wat  de uitkomst zal zijn. Daardoor kan er ook nog niets worden gezegd over een  planning.

Verder is er nog overleg gaande met Rijkswaterstaat over de ontsluiting van Hemmen III. De intentieverklaring voor de aanleg van een zogenaamde ‘hondenkluif’ ( dubbele rotonde) is klaar, er moet nu een verkeersveiligheid audit plaats vinden door een extern bureau. De verkeersveiligheid staat voorop, vandaar dat een gedegen onderzoek nodig is. Wanneer er zicht is op het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan, zal het college een besluit nemen en komt het plan ter inzage. Het dorp wordt  van te voren ingelicht. Vervolgens is er 6 weken de gelegenheid om te reageren op dit ontwerp.  De raad zal dan een besluit nemen over het ( gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan. Het plan ligt aansluitend opnieuw 6 weken ter inzage. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Ondertussen is er ook overleg met Wetterskip Fryslân. Er zullen peilen moeten worden aangepast en deels moeten er gronden worden verhoogd. Het plan voor een plas-dras gebied bij Strûpenkeal wordt wellicht wel in de plannen opgenomen.

Het fietspad, zoals het dorp dat graag zou zien, te weten een korte snelle verbinding naar Hemmen III, zit er waarschijnlijk niet in. Het wordt te duur in verhouding tot de winst in tijd. Dorpsbelang blijft zich uiteraard inzetten voor een dergelijke fietsverbinding.  Zo’n fietsroute past toch heel goed in de wens van de gemeente om duurzaam te zijn en veroorzaakt bovendien geen stikstof!Volgens Akke Hofstee staat er op de tekening van de Omgevingsvisie al een fietspad ingetekend. Dorpsbelang krijgt van haar een kopie van deze tekening.

Het bestemmingsplan Sneek is gewijzigd i.v.m. de plannen voor Hemmen III.  Daardoor leek het dat er door de gemeente niet meer werd gesproken over een bufferzone, maar over een buffer strook. ( een strook langs het nieuw op te zetten industrieterrein) Echter, het andere deel  ( richting Folsgeare) van het buffergebied valt onder het bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân II. Het huidige bestemmingsplan gaat ( al ) uit van een open agrarisch gebied. Dat zal ook in het nieuwe bestemmingsplan worden opgenomen. Publiekrechtelijk en/of privaatrechtelijk kan  worden vastgelegd dat er geen opgaande verbouw van b.v. mais mag plaats vinden in het gebied. We willen daar alleen extensieve veeteelt toestaan. We zien daar ook mogelijkheden voor een veestal, b.v. in de vorm van een stelpboerderij. Hiervoor zal dorpsbelang een heldere motivatie moeten aanleveren en goed moeten communiceren met eventuele aanwonenden ( afhankelijk van de plaats waar een dergelijke stal zou moeten komen). Het bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân zal naar verwachting in de eerste helft van 2020 in procedure worden gebracht.

Vervolgens vertelt Wietske Lycklama á Nijeholt over de plannen die zij heeft gemaakt over de invulling van het bufferzone gebied. Het gaat dan vooral om het visualiseren van Strûpenkeal en Abma’s pleats. Zij zou dit willen doen door het in beeld brengen van de contouren van de boerderijen, opgetrokken in cortenstaal. Zij heeft een aantal voorbeelden op schaal meegenomen om haar idee duidelijk te maken.  Het geheel zou dan kunnen worden aangevuld met b.v. gedichten van Willem Abma op borden bij de boerderij en langs het al ingetekende laarzenpad / wandelpad. Wietske haar plannen worden met belangstelling aangehoord en er klinkt veel instemming bij de aanwezigen.

Op deze website vindt u een uitgebreide toelichting op de plannen van Wietske.

Na de pauze wordt gevraagd wat men graag zouden willen in de bufferzone. Uiteraard is hier al vaker over gesproken en staan er al vele wensen / ideeën op papier. Niet alles kan worden gerealiseerd. Er wordt voorgesteld om een prioriteitenlijstje op te stellen. Dit zou moeten gebeuren in samenspraak met zo veel mogelijk Folsgeasters.

Mogelijke invulling van de bufferzone in willekeurige volgorde: volkstuin, plas dras gebied, ijsbaantje, direct fietspad naar Hemmen III, laarzenpad ( een ommetje kunnen maken), watergebied bij Strûpenkeal, gedichtenroute, informatie panelen ………..

Wie weet zijn er nog wel meer goede ideeën. Dorpsbelang wil graag van zoveel mogelijk mensen een prioriteitenlijstje ontvangen om een idee te krijgen waar de meeste behoefte aan is. Eigen punten kunnen uiteraard aan het lijstje worden toegevoegd.

Prioriteiten lijstje van: …………………………………………………….

1………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………………………………………

Toelichting:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.