Opknapbeurt dorpshuis

Nadat tijdens de afgelopen maanden het dorpshuis van binnen een grote opknapbeurt heeft gehad, is nu het buitenkant aan de beurt.

Marc Toren van schildersbedrijf Schakel zet het dorpshuis buitenom weer helemaal netjes in de verf. Hij doet dit als vrijwilliger. Wat zal het gebouw, als alles klaar is, er weer prachtig bij staan!!

Kerkklokken luiden “voor hoop en troost”

Woensdagavond, 18 maart, luidden in het hele land de kerkklokken van 19.00 tot 19.15 uur “voor hoop en troost voor de gemeenschap” in deze moeilijke corona-tijd. Ook in Folsgeare was de klok te horen. Erg indrukwekkend als je je realiseert dat op hetzelfde tijdstip overal in Nederland klokgelui te horen was. Hulde voor alle klokluiders.

Het is de bedoeling dat ook op 25 en 31 maart de klokken een kwartier lang te horen zullen zijn.

Fleurige beelden in moeilijke (corona) tijden

Vandaag hebben Leentje Witteveen en Anita Nieuwenhuijsen de beide bloembakken aan de Tsjaerddyk weer helemaal klaar gemaakt voor een, hopelijk, mooi en zonnig voorjaar. Fleurige viooltjes geven de bakken weer veel kleur.

fleurige viooltjes

Dorpshuis dicht

Het dorpshuis ontkomt ook niet aan de verregaande maatregelen m.b.t. het corona virus. Vandaag werd bekend dat alle activiteiten in het dorpshuis zijn afgelast en dat het dorpshuis tot nadere orde gesloten is.

Himmeldei Folsgeare

Vrijdagmiddag 13 maart, rond 16.00 uur, verzamelden zich 15 kinderen en een aantal volwassenen bij dorpshuis Yn’e Lijte. Voorzien van grijpers, plastic zakken en handschoenen gingen ze in groepjes het dorp in om rondzwervende rommel op te rapen. Er ging zelfs een groepje naar het viaduct, waar door de recente stormen veel rommel naar toe was gewaaid. Na een uurtje was het dorp weer helemaal netjes opgeruimd. Laten we het met elkaar zo houden!

Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet

Dorpsbelang Folsgeare.

Klaar voor de start
In actie!!
Er is minutieus rommel gezocht en opgeruimd.
Deze dames hebben ook heel erg hun best gedaan.
Na afloop was er als dank een pakje drinken en een pakje chips. Daarnaast kregen de kinderen nog een kleine blijvende attentie.

Uitstel jaarvergadering dorpsbelang

Beste dorpsbewoners,

Gezien de ontwikkelingen m.b.t. het corona virus, gaat de jaarvergadering van dorpsbelang Folsgeare volgende week 20 maart NIET door.

We beraden ons op een nieuwe datum en houden u uiteraard op de hoogte

Dorpsbelang Folsgeare,

Bonne van der Valk

Wim Nijman

Martje Grafhorst

Hans Nieuwenhuijsen

Wytske Heida

Jaarvergadering dorpsbelang Folsgeare

Agenda : Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen te Folsgare

Vrijdag 20 maart 2020

Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.

1          Opening.      

2          Vaststellen agenda

3          Notulen jaarvergadering van 8 maart 2019 ( op tafel)

4          Jaarverslag secretaris dorpsbelang

5          Jaarverslag penningmeester

6          Verslag kascommissie: Alida Breeuwsma (2e keer) en Annie Walsma.

Benoemen nieuwe kascommissie

7          Bestuurswijziging:

            Aftredend en niet herkiesbaar: Leentje Witteveen.

8          Mededelingen van het bestuur: Hemmen III / woningbouw Folsgeare

9          Verslag activiteitencommissie

10        Verslag kascommissie: Yolanda Dijkstra-Ydema ( 2e keer) en Martje Grafhorst

Benoemen nieuwe kascommissie

11        Verslag Stichting Dorpshuis

12        Verslag kascommissie: Marjo Huisman (2e keer) en Baukje Atsma

Benoemen nieuwe kascommissie      

13        Rondvraag

14        Pauze

15        Sprekers: Sicco en Anneke Hylkema uit Oudega (SWF):

Stel, er zou zich een biologische boerderij vestigen in het buffergebied tussen het toekomstig bedrijfsterrein De Hemmen 3 en het dorp Folsgeare. Wat zou dan de meerwaarde voor het dorp kunnen zijn. Deze en andere zaken een biologische boerderij betreffende kunt u aan de weet komen op deze avond.
Sicco en Anneke Hylkema uit Oudega (SWF) zijn in 2017 overgeschakeld van een traditionele melkveehouderij naar een biologische bedrijfsvoering.
Naast de biologische bedrijfsvoering doen ze aan agrarisch natuurbeheer. Iets wat we als dorp natuurlijk graag zien in het gebied tussen De Hemmen 3 en Folsgeare.
Sicco en Anneke Hylkema nemen ons graag mee in hun wereld van de biologische boerderij.

16        Sluiting

Oproep

De afgelopen tijd zijn er weer een aantal nieuwe vensters geplaatst op www.dorpscanon.nl. Het is zeer de moeite waard eens een kijkje te nemen

Het volgende venster waar aan gewerkt zal worden is Folsgeare in de Tweede Wereldoorlog. In het jaar van 75 jaar bevrijding bijna een ‘must’. Veel informatie is er niet, maar alles wat bekend en beschikbaar is, zal tot een verhaal worden gebundeld. Vaak zijn er nog verhalen en herinneringen die leven onder de mensen, die kostbare informatie kunnen verschaffen.

Heeft u een verhaal uit de oorlogstijd, of weet u iemand die nog wel iets zou willen en kunnen vertellen, zou u dat dan willen laten weten op dorpsbelangfolsgeare@gmail.com of via telefoon 0515568925. Op deze manier kan Folsgeare in oorlogstijd zo optimaal mogelijk worden beschreven.

Sportveld

Na de uitgebreide renovatie in september vorig jaar, ligt het sportveld er nu weer prima bij.

Echter, voor een optimaal resultaat mag het veld tot half / eind april niet worden betreden. Door een medewerker van de gemeente zijn vandaag weer nieuwe linten aangebracht.

Zodra het veld weer gebruikt mag worden, wordt daar via de website en FB melding van gedaan.

Mochten er vragen zijn dan kunt u een mail sturen naar: G.deVries@sudwestfryslan.nl

Dorpsbelang Folsgeare