Gezellige kennismakingsavond

Dorpsbelang kijkt terug op een gezellige, ongedwongen kennismakingsavond op vrijdag 7 februari. Zes nieuwe inwoners van Folsgeare kwamen naar het dorpshuis om deze avond iets meer te weten te komen omtrent de mogelijkheden die ons dorp biedt. Bijna alle verenigingen waren vertegenwoordigd om iets over hun club te vertellen.  Gerke vertelde iets over de toneelvereniging en het Jeu de Boules, Simon nam het woord voor de Vogelwacht, Roelie vertelde wat de AC zoal organiseert, Henk gaf toelichting op het reilen en zeilen van het dorpshuis, Tjeerd was er voor de biljartclub, Hans gaf informatie over de energiecoöperatie Folsgeare, Bonne vertelde kort waar het dorpsbelang zich zoal mee bezig houdt en Wytske bracht de website en de dorpscanon site onder de aandacht. Aansluitend werd er nog gezellig een bakje koffie /  thee gedronken of iets sterkers.

Ophaalschema oud papier 2020

Geachte dorpsgenoten,

Het oud papier wordt 6 keer per jaar opgehaald door verschillende verenigingen uit het dorp.  De opbrengst van het oud papier gaat ook naar deze verenigingen. Dit gebeurt in de wintertijd op zaterdagochtend en in de in de zomertijd op vrijdagavond. Graag het papier goed samengebonden of in stevige dozen verpakt tijdig aan de weg zetten,.

Zaterdagochtend van 9.00-12.00

Vrijdagavond van 18.30-21.00

Het rooster is als volgt:

Za 11 januari Kaatsvereniging    
Za 7 maart Toneelvereniging    
Vr 15 mei Activiteiten commissie    
Vr 26 juni Toneelvereniging    
Vr 4 september Activiteitencommissie    
Za 7 november Kaatsvereniging    
Za 9 januari 2021 Kaatsvereniging    
 

Het oud papier wordt opgehaald in de volgende straten:

  • Garastrjitte
  • Easthimmerwei t/m H. Boschma
  • Folsgearsterleane
  • Ekers Ein
  • Tsjaerddyk t/m Cnossen
  • Skeender en It Werp
  • Tjalhuizum compleet rondje inclusief S. Kooistra

Namens dorpsbelangen Folsgare: Martje Grafhorst 06-16048222

Gelukkig Nieuwjaar

Traditiegetrouw is op oudjaarsdag het jaar ten einde geschoten. Dorpsbelang Folsgeare wenst iedereen een heel goed 2020. Laten we door en voor elkaar er een prachtig jaar van maken.

Dorpscanon.nl

Nieuw toegevoegd aan de dorpscanon van Folsgeare de vensters over Tsjaerddyk 32 en Tsjaerddyk 36.

Nieuwsgierig? Ga naar dorpscanon.nl en kies bij dorpscanons voor Folsgare

interieur Tsjaerddyk 32

Vegen

Dorpsbelang kreeg helaas pas op maandagmorgen bericht dat er op dinsdagochtend geveegd gaat worden in Folsgeare. Aan onze lezers de vraag om de auto vanaf 10.00 uur ergens anders neer te zetten, opdat de het overtollige blad kan worden opgeruimd.

Kort verslag bestuurlijk overleg

Op 12 december was het jaarlijks bestuurlijk overleg van dorpsbelang Folsgeare met wethouder Erik Faber en dorpencoördinator Lize Cnossen.

Deze avond is er gesproken over een aantal onderwerpen die al langer spelen in het dorp.

Zo kwam uiteraard de woningbouw weer aan de orde. Het lijkt er op dat er sprake is van positieve ontwikkelingen. Binnenkort is er aanvullend overleg en uitleg met een ambtenaar van de gemeente die zich met woningbouw bezig houdt.

Verder werd er gesproken over een prullenbak bij de Hoanne en de stoepen van Ekers-ein ( zijn opgeknapt), de Skeender en de Easthimmerwei ( worden begin 2020 opgeknapt)

Uiteraard was ook het fietspad richting het nieuwe industrie terrein Hemmen III één van de gespreksonderwerpen. We zullen er rekening mee moeten houden, dat dit helaas niet haalbaar lijkt te zijn. Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen m.b.t. de aanleg van Hemmen III te melden. Wel is duidelijk gesteld dat agrarische bio ecologische activiteiten in bet bufferzone gebied zijn toegestaan en dus verder kunnen worden onderzocht.

De aanleg van een fietsstrook onder het viaduct richting Nijland is nog steeds één van de projecten die op realisatie worden getoetst. Wordt vervolgd!.

De snelheid van het, vooral doorgaande verkeer dat gebruik maakt van de Tsjaerddyk, was ook één van de gespreksonderwerpen. We hopen binnenkort met een voorstel te kunnen komen voor snelheid remmende maatregelen en gebruik te maken van een gemeentelijk financieel voorstel m.b.t dit onderwerp.

Tenslotte vroeg wethouder Faber nog aandacht voor een nieuwe regeling voor initiatieven die breder zijn dan die van ieder dorp apart. We wachten de officiële meldingen hieromtrent af en gaan er te zijner tijd mee aan de slag. Ideeën zijn uiteraard zeer welkom.

Informatie avond nieuwe inwoners van Folsgeare

Op 12 februari 2020 organiseert Dorpsbelang  in dorpshuis ‘Yn’e Lijte” een avond voor de nieuwe inwoners van het dorp. Aanvang 20.00 uur. De meeste  verenigingen van Folsgeare zullen zich tijdens deze avond presenteren en u informeren over hun activiteiten.

Onze nieuwe dorpsbewoners ontvangen in januari een uitnodiging voor deze avond. Mocht  u al langer in het dorp wonen, maar ook graag deze avond willen bijwonen, dan bent u natuurlijk van harte welkom.

Dorpsbelang Folsgeare

Dorpscanon

De afgelopen weken zijn er weer drie nieuwe vensters geplaatst op www.dorpscanon.nl.

Het is zeer de moeite waard om ( opnieuw) eens een kijkje te nemen op deze site. Klik op ‘dorpscanons’ en kies voor Folsgare. De teksten zijn ook in het Fries beschikbaar