Himmeldei jeugd

Vrijdagmiddag 17 maart kwamen rond 15.00 uur een aantal kinderen bij elkaar bij het dorpshuis met de bedoeling het dorp weer helemaal rommelvrij te maken. In twee- of drietallen en een begeleider gingen de kinderen op stap. Na een dik uur verzamelden ze zich weer bij het dorpshuis, allemaal met een grote zak vol afval.

Folsgeare ziet er weer spic en span uit!! Dank jullie wel!!

De kinderen kregen na afloop nog een lekkere traktatie voordat ze weer naar huis gingen. De gemeente Súdwest-Fryslân zorgde voor een leuke attentie in de vorm van een potlood met bloemzaadjes.

AED training

Dinsdag 14 maart vond de eerste van drie AED trainingen plaats in het dorpshuis van Folsgeare. Er hadden zich 9 deelnemers aangemeld, die onder vakkundige leiding van Harry Lautenbach aan het oefenen zijn geweest met reanimeren en het werken met een AED. Ook het reanimeren van kinderen en baby’s werd onder de aandacht gebracht.

Het is dit jaar voor het eerst dat ook inwoners van Easthim en Abbegea mee kunnen doen aan de trainingen van Harry. De volgende avond is op 21 maart in Yn’e Lijte in Folsgeare, de derde en laatste avond is in het Himsterhûs in Easthim. Alle avonden beginnen om 19.30 uur, inloop om 19.15 uur.

Mocht u nog mee willen doen aan deze reanimatie trainingen dan kunt u zich voor één van beide avonden aanmelden op dorpsbelangfolsgeare@gmail.com, dorpsbelangoosthemnijesijl@gmail.com of secretariaat@abbegea.frl.

Berichten van Dorpsbelang Folsgeare

Herhaalde oproep!!
Gezocht: nieuwe bestuursleden Dorpsbelang!!

Martje Grafhorst en Wim Nijman zijn bezig aan hun laatste seizoen als bestuurslid van Dorpsbelang Folsgeare. Het bestuur is hard op zoek naar vervangers voor Wim en Martje.  
Wellicht heeft u er weleens bij stil gestaan wat u kunt betekenen voor ons mooie dorp. Bestuurslid worden zou hiervoor een zinvolle bijdrage kunnen zijn. Er zijn diverse onderwerpen en kwesties waar we ons als dorp sterk voor maken. Dit alles om de leefbaarheid van Folsgeare te verbeteren. 
Het is belangrijk voor Folsgeare dat ons bestuur op volle sterkte kan blijven functioneren!  Informeer eens bij een van de bestuursleden wat je mag verwachten als bestuurslid van Dorpsbelang. Of stuur een mail naar ons mailadres.

Woningbouw Wallemadyk en Landschapspark:
Over deze beide zaken zijn we in afwachting van een antwoord van de gemeente. Op 21-02 is er in het college van B&W overleg geweest over het landschapspark.

Bushaltes A7:

De nieuwe bushokjes zijn geplaatst. Het zijn moderne bushokjes geworden, compleet met verlichting, gevoed door een zonnepaneel op het dakje. Mooi dat busreizigers nu weer beschutting hebben bij het wachten op de bus. We zijn Maria Del Grosso, journalist bij de Leeuwarder Courant, dankbaar dat ze veel aandacht heeft besteed in de krant over deze bushaltes. Nu nog meer aandacht voor de toegankelijkheid, want dat laat ook wel te wensen over.

Himmeldei 2023/ NL-Doet:
Het lijkt ons leuk om er dit jaar een productieve maar ook gezellige dag van te maken: gezamenlijk klussen doen en gezamenlijk koffie drinken maar ook een gezamenlijke lunch met soep en broodjes.
Als Dorpsbelang hebben we al wat ideeën. Voor het dorp kan dit een hele mooie dag worden waarbij we ons met z’n allen in kunnen zetten. Graag ideeën en aanmelding via ons mailadres. We organiseren deze dag op 18 maart a.s. Zegt het voort, en meld je aan via het mailadres hieronder!!

Vlaggenmast kerktoren:
Onlangs is er een inspectie geweest van de vlaggenmast door Monumentenstichting SWF, eigenaar van de kerktoren. Daarbij is geconstateerd dat de vlaggenmast eigenlijk niet meer voldoet aan de eisen die er aan gesteld moeten worden. Met name de aantasting door houtworm maakt de mast ondeugdelijk en kan er voor zorgen de mast afknapt tijdens het vlaggen. We wachten af wat de Monumentenstichting gaat besluiten over vervanging. Het is nog ongewis of er met de komende feest- en gedenkdagen gevlagd kan worden vanaf de kerktoren.

AED-training:
Elders in deze uitgave van Kontakt is informatie te vinden over de komende AED-trainingen. Wederom is onze dorpsgenoot Harry Lautenbach bereid gevonden deze training op zich te nemen. Dit keer ook voor deelnemers uit Oosthem en Abbega. Veel dank Harry!

Algemene ledenvergadering
Op 24 maart organiseren wij een algemene ledenvergadering.  Na de gebruikelijke agendapunten presenteert  de Energie Coöperatie Folsgare een boeiend plan: “Hoe kunnen we realiseren dat Folsgeare energieneutraal wordt?”. De kansen en mogelijkheden hierop worden aan het dorp voorgelegd.

Vragen aan Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen aan: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Heeft u zich al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Kijk op folsgeare.nl 

Kennismakingsavond nieuwe dorpsbewoners:
Op 11 april organiseert dorpsbelang een avond voor nieuwe inwoners van Folsgeare. Daarbij kunnen verenigingen en organisaties in het dorp zich presenteren aan de nieuwe inwoners. Maar als u al wat langer in ons dorp woont en toch wat meer wilt weten over wat voor activiteiten er zijn in het dorp, dan bent u ook van harte welkom.

BERJOCHT FAN DOARPSBELANG EASTHIM/NIJESYL – FOLSGEARE – ABBEGEA

REANIMATIECURSUS VOOR DORPSGENOTEN

Elke dag krijgen gemiddeld 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans en kans op leven met minimale schade is het grootst als iemand binnen deze 6 minuten wordt gereanimeerd en dat er een AED wordt aangesloten.

Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. (bron: Hartslagnu)

Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn.

Als burgerhulpverlener kun jij dat wel!

Hoe werkt het oproepsysteem?

Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. Zij krijgen een oproep op hun telefoon met de vraag om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of eerst een AED op te halen. Zij reanimeren net zo lang totdat de professionele hulpverlening het overneemt.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij in de afgelopen jaar een erkende reanimatietraining gevolgd?

Dan kun jij je als burgerhulpverlener aanmelden op www.hartslagnu.nl

Ben je professioneel hulpverlener? Ook dan is aanmelding van harte welkom!

Heb je het certificaat voor reanimatie nog niet? Dan kun je een training volgen. Een vooropleiding is niet nodig.

Het is van belang om je geoefend te houden en je certificaat steeds weer te verlengen.

Jaarlijks houden we in het dorpshuis trainingen, zowel basis als herhalingstrainingen waar je aan mee kunt doen.

Niemand hoopt natuurlijk dat het werkelijkheid wordt, maar als het zover is, dan is het een groot goed om voor je plaatsgenoot wat te betekenen.

Cursusdata voor Easthim, Folsgeare en Abbegea

Er zijn drie mogelijkheden om de jaarlijkse reanimatieles te volgen.

Ook beginners zijn welkom. Dus zowel basis- als herhalingstraining.

Op dinsdagavond 14 maart in het dorpshuis van Folsgeare

Op dinsdagavond 21 maart in het dorpshuis van Folsgeare

Op woensdagavond 22 maart in het dorpshuis van Easthim

De cursus wordt gegeven door Harry Lautenbach. Er zijn zes oefenpoppen, dus er kan intensief worden geoefend.

Vanaf 19.15 ben je welkom in het dorpshuis en om 19.30 starten we dan.

Geef je op bij je eigen dorpsbelang met vermelding van naam en datum cursus.

Dorpsbelang Folsgeare – dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Dorpsbelang Easthim – dorpsbelangoosthemnijesijl@gmail.com

Dorpsbelang Abbegea – secretariaat@abbegea.frl

Klokken luiden

Uit solidariteit met de slachtoffers in Turkije en Syrië luiden in onze dorpen Oosthem, Abbega en Folsgare as. woensdag de kerkklokken van 19:00-19:15u. Niet dat u denkt ‘waar is de brand’, we weten waar de brand is! Als kerk en dorp willen we laten zien dat het ons iets doet. De kerk in alle drie de dorpen is open van 19:00-19:30u. Als ruimte waar je even stil kan worden, ruimte om samen te delen. Waar je ook nog je bijdrage kan geven als je dat wil. Uit solidariteit met mensen ver weg, onze medemensen. Iedereen is van harte uitgenodigd om binnen te lopen!

Hartelijke groet, kerken Oosthem, Abbega en Folsgare.

Berichten van Dorpsbelang Folsgeare:

Gezocht: nieuwe bestuursleden Dorpsbelang!!
Martje Grafhorst en Wim Nijman zijn bezig aan hun laatste seizoen als bestuurslid van Dorpsbelang Folsgeare. Het bestuur is hard op zoek naar vervangers voor Wim en Martje.  
Wellicht heeft u er weleens bij stil gestaan wat u kunt betekenen voor ons mooie dorp. Bestuurslid worden zou hiervoor een zinvolle bijdrage kunnen zijn. Er zijn diverse onderwerpen en kwesties waar we ons sterk voor maken. Dit alles om de leefbaarheid van Folsgeare te verbeteren. 
Het is belangrijk voor Folsgeare dat ons bestuur op volle sterkte kan blijven functioneren!  Informeer eens bij een van de bestuursleden wat je mag verwachten als bestuurslid van Dorpsbelang. Of stuur een mail naar ons mailadres.

Woningbouw Wallemadyk:
Dinsdag 20 december 2022 was er een vervolgbijeenkomst in het dorpshuis over mogelijke woningbouw aan de Wallemadyk. Eerder  was al in mei  de aftrap genomen door de gemeente en inwoners van ons dorp. Daar is toen afgesproken dat de gemeente met inwoners van ons dorp in gesprek zou gaan om de woonwensen in ons dorp in beeld te krijgen. Kijk voor het volledige verslag op onze website onder het kopje nieuws.

Bushaltes A7:

De publicaties in de Leeuwarder Courant hebben effect gehad bij Provincie en Rijkswaterstaat. Er komen nieuwe bushokjes wat een hele verbetering zal worden. Nu nog aandacht voor de toegankelijkheid van de bushaltes. Dat laat nog te wensen over.

Himmeldei 2023/ NL-Doet:
Het lijkt ons leuk om er dit jaar een productieve maar ook gezellige dag van te maken: gezamenlijk klussen doen en gezamenlijk koffie drinken en misschien zelfs een gezamenlijke lunch met soep en broodjes.
We hebben dan wel veel vrijwilligers nodig voor de klusjes maar ook voor de koffie en lunch. Daarom willen we dit graag met het gehele dorp organiseren. Ons idee is dat iedereen vanuit zijn of haar eigen vereniging of club vrijwilligers regelt en nadenkt over de klusjes. We moeten namelijk bij opgaaf wel doorgeven wat het plan is. Als Dorpsbelang hebben we al wat ideeën. Voor het dorp kan dit een hele mooie dag worden waarbij we ons met z’n allen in kunnen zetten. Graag ideeën en aanmelding via ons mailadres. We organiseren deze dag op 18 maart a.s. Zegt het voort!!

Nieuwe statuten:
Vorige maand zijn door de voorzitter en de secretaris van Dorpsbelang de nieuwe statuten ondertekend. Binnenkort zijn ze op de website terug te vinden.

Dorpscanon Folsgeare:
De afgelopen weken zijn er een groot tal nieuwe vensters op de dorpscanon van Folsgeare gepubliceerd.
De uitbreiding betreft vensters over:
– Het gemaal aan de Tsjaerddyk,
– Minne Minnema,
– Tsjaerddyk 31,
– Tsjaerddyk 21,
– It Werp,
– Skeender 2,
– Dyckhuistera state en Scheender state,  
– Easthimmerwei 1 -Easthimmerwei 21 -Easthimmerwei 23 – – -Easthimmerwei 25 – Walma state
Een goede reden om weer eens een kijkje te nemen op www.dorpscanon.nl


Landschapspark:
In de gemeenteraadsvergadering van november was nu voor de tweede maal een motie ingediend om de gemeente te bewegen een startkapitaal voor het landschapspark toe te zeggen. De motie haalde het niet (er was alleen steun van drie  oppositiepartijen: GBTL, GroenLinks en Nieuw Sociaal), echter het college van B&W zegde wel toe om uiterlijk in januari 2023 naar het dorp te komen met hun aanbod wat er mogelijk is. Daarop zijn we nu in afwachting. Het dossier landschapspark valt nu onder wethouder de Boer.

Vragen aan Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen aan: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Heeft u zich al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Kijk op folsgeare.nl 

Yn ‘e kunde komme mei (kennis maken met) wethouder Michel Rietman, contactwethouder. Het is alweer even geleden dat Michel Rietman heeft kennisgemaakt met Folsgeare. Dat was op 26 oktober 2022. Tijdens het overleg met Rietman kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, waaronder:
De plannen rondom de beoogde dorpstuin (Het plan van Bertus Walsma e.a.); De beoogde grote zonneweide naast het landschapspark; Groenvoorziening in het dorp; De Hemmen 3 / Landschapspark; Woningbouw; Verkeersoverlast.
Het is de bedoeling dat het volledige verslag van de kennismaking nog op onze website komt te staan.

Vooraankondiging Jaarvergadering Dorpsbelang Folsgeare

Het duurt nog even, maar noteer alvast de datum voor de jaarvergadering op de kalender of in de agenda.  Deze avond zal plaats vinden  op  24 maart 2023 in ons dorpshuis  “Yn’e Lijte”.

De agenda komt  een paar weken voor de bijeenkomst door de brievenbus en op de website.

Dorpsbelang hoopt op een groot aantal belangstellenden.

Verslag kennismaking/BO db Folsgare-contactwethouder Rietman Súdwest- Fryslân

verslag Lize Cnossen, dorpencoördinator SWF

Datum en tijdstip:woensdag 26 oktober 2022 om 16.00 uur
Locatie:Dorpshuis
Aanwezig:Dorpsbelang Folsgare (Hans Nieuwenhuijsen, Wytske Heida, Martsje Grafhorst, Wim Nijman) dorpsbewoners ( Mario Grims -oud voorzitter dorpsbelang-, Dominique Does -wonen- , Annie Walsma- bufferzonegroep-), gemeente (contactwethouder Michel Rietman, dorpencoördinator Lize Cnossen)
Nr.OnderwerpToelichtingAfspraken
 OpeningEr wordt geopend met een voorstelronde en PowerPoint presentatie over Folsgare.  
 DorpstuinAnnie Walsma heeft een aantal vragen over de gewenste dorpstuin. Reactie:
– Bij een dergelijke initiatief hoort standaard dat via gemeentelijke kaarten gekeken wordt of de grond vervuild is. Hoe? Via mailadres dat bekend is bij db. Betreffende afdeling heeft onderbezetting, antwoord kan wat langer duren.
– Voor het onderzoek naar de geschikte plek volkstuin/onderzoek of de grond geschikt is voor moestuin kan een kernenfondssubsidie worden aangevraagd. Een kernenfondssubsidie is max 30-50% van de projectkosten met een max. van € 15.000,– . Vraag: kan daarna opnieuw subsidie worden aangevraagd als er geld nodig is voor aanleg van de tuin? Lize Cnossen vindt dat dit mogelijk moet zijn maar een project mag niet doelbewust worden opgeknipt in deelprojecten om meer subsidie te kunnen krijgen. Wim Nijman zegt dat het onderzoek naar de grond om een klein bedragje gaat, kan het dorp ook voor eigen rekening nemen.
  
 ZonnepanelenAnnie Walsma: komen er zonnepanelen in het talud van het bedrijventerrein? Wethouder Rietman: het plan van Kingma past niet binnen het coalitieakkoord (geen zonneweide op landbouwgrond).  
 GroenAnnie Walsma: door essentaksterfte missen er veel bomen langs de Monumintewei. Reactie: maandag is er een groenschoenschouw in Folsgare met de groencommissie, Hans Nieuwenhuijsen, groenvoorman Jaap Hoekstra (gemeente) en groenadviseur Douwe de Groot (gemeente). Het punt van de essentaksterfte wordt meegenomen.Maandag 31 oktober 22, groenschouw Folsgare.

Uitgevoerd
 Vervuilde bordenAnnie Walsma: reinigt de gemeente vervuilde borden? Nee, dat doet de gemeente niet meer. Advies: neem dit mee tijdens een Himmeldei.  
       6.Landschaps- park-Dorpsbelang. Gemeente heeft toegezegd dat als er gestart wordt met graafwerk Hemmen III er ook gelijk gestart wordt met de groenstrook (bufferstrook). Er wordt dagelijks gegraven maar er lijkt geen actie te zijn m.b.t. de aanleg van de bufferstrook. Hoe zit dit?   -Wethouder Rietman gaat intern aankaarten bij welke coördinerend wethouder Landschapspark Folsgare wordt ondergebracht. Wethouder Rietman wil dat Folsgare perspectief krijgt in de zin van komt het Landschapspark er of komt het Landschapspark er niet. Wethouder: is het Landschapspark al op geld gezet? Dorpsbelang: nee. Het plan zit nu in de ideefase, daarna komt pas het geld. Raadslid Walsma heeft in de raad een amendement ingediend (en weer ingetrokken) voor budget voor het Landschapspark.   Mario Grims schetst de lange geschiedenis van het gebied en de gesprekken die hier met de gemeente en verschillende wethouders over  gevoerd zijn. Ook zijn verwachtingen geschapen. Het plan van Atelier Fryslân is nog steeds leidend en dit plan is destijds door de gemeente omarmd.Lize Cnossen informeert naar stand van zaken  aanleg  bufferstrook en antwoordt db. Wethouder Rietman gaat aankaarten wie coördinerend wethouder wordt voor het plan Landschapspark.

Gereed via mail 7nov22  
7WonenDominique Does praat wethouder Rietman bij op het gebied van wonen. Er wordt een woonenquête gehouden. Op basis van de resultaten kijken wat de wenselijke invulling van fase 2 is. Er wordt met de gedachte gespeeld een wooncoöperatie te starten. Is het Didamarrest een probleem? Antwoord: er moet geprobeerd worden de omschrijving zo specifiek te maken zodat een andere partij  mogelijk minder snel geïnteresseerd is.  
8.Verkeer/ Monumintewei– Dorpsbelang: verschillende wegen in/rond Folsgare worden als onveilig ervaren. Bijvoorbeeld de Monumintewei. Wethouder Rietman: gemeente heeft Anteagroep onderzoek laten doen naar de potentieel meest onveilige plekken. Dit zijn er 45. Van de top 5 wordt eerst werk gemaakt. Gemeente krijgt iets meer geld van het rijk. Vanaf 2023 wordt geprobeerd structureel 1.2 miljoen per jaar voor verkeersveiligheid beschikbaar te krijgen (is nog niet over besloten). Infrastructurele werken zijn helaas erg kostbaar. – Dorpsbelang: de wens voor een voetpad langs de Monumintewei is er al heel lang en blijft bestaan. Het dorp wil wel meehelpen bij de realisering. – Lize Cnossen: zet niet in op een wandelpad over oude weg naar Nijland richting snelweg en vervolgens via landbouwgrond terug naar Folsgare. Zet in op de wandelpaden in het Landschapspark.
– Dorpsbelang: de bushaltes bij de A7 liggen er verwaarloosd bij. Kan de gemeente wat betekenen? Nee. Verstandigst is zelf contact op te nemen met de provincie en eventueel de gedeputeerde Avine Fokkens te benaderen.
Lize Cnossen informeert db of Monumintewei op lijst van 45 knelpunten staat.

Gereed via mail LC 7nov22
9.Fietsstrook NijlandAmbtenaar Leon Slootjes heeft dorpsbelang recent bijgepraat/mail gestuurd over de laatste stavaza. Er is eerst verder onderzoek nodig en er moet extra budget worden gevonden omdat er tussen projecten geschoven moest worden.  
10.Opknappen Jop e.o.Lize Cnossen wil graag binnenkort ter plaatse een afspraak maken met Hans Nieuwenhuijsen en een inwoner. Doel: reële wensen in kaart brengen. Dit wordt bij de gemeente op geld gezet en wordt er besproken wat wel en wat niet mogelijk is. Gemeente vindt op voorhand dat het opknappen van het Jop e.o. niet nodig is. Lize Cnossen wil proberen het kernenfonds in te zetten. Afwachten of dit gaat lukken.Lize Cnossen neemt contact op voor een afspraak ter plaatse.

Uitgevoerd

Nog meer nieuwe vensters……

De afgelopen weken zijn er een groot tal nieuwe vensters op de dorpscanon van Folsgeare gepubliceerd.

Een goede reden om weer eens een kijkje te nemen op www.dorpscanon.nl

De uitbreiding betreft vensters over: het gemaal aan de Tsjaerddyk, Minne Minnema, Tsjaerddyk 31, Tsjaerddyk 21, It Werp, Skeender 2, Dyckhuistera state en Scheender state, Easthimmerwei 1

Tsjaerddyk 31

Nieuwe vensters op de dorpscanon

De afgelopen weken zijn er weer een paar nieuwe vensters op de dorpscanon van Folsgeare verschenen.

Het betreft de Twijnstra broers en Kees van de bakker. De canon wordt de komende tijd uitgebreid met vensters over Tsjalhuzum, te beginnen met herberg Pasveer.

Veel plezier met lezen.

Uithangbord van de herberg in Tsjalhuzum. Het bord hangt nu in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek