Voorontwerp bestemmingsplan Hemmen III

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voorontwerp van het bestemmingsplan De Hemmen III ter inzage leggen.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

De gemeente Súdwest-Fryslân is voornemens het bedrijventerrein De Hemmen III te Sneek te realiseren. Een landschappelijke inpassing (richting Folsgare) maakt onderdeel uit van het plan. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal is gelegen aan de westkant van Sneek. Het plangebied wordt aan de noord- en oostzijde begrensd door de snelweg N7. Aan de zuid- en westzijde grenst het gebied aan agrarisch gebied, waarbij het zuidelijk punt aansluit op de Hemdijk. De aansluiting met de N7 maakt deel uit van het plangebied.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf heden ter inzage in het Dorpshuis `Yn ´e Lijte`.

Het voorontwerp is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NLIMRO.1900.2018oostBPhemmen3-vont

Hoe kunt u reageren?

Mocht u willen reageren op het plan, dan kunt u dat vóór 5 december schriftelijk doen op redactiefolsgeare@gmail.com. Dorpsbelang bundelt alle reacties en dient het geheel in bij de gemeente.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.