Informatieavond over woononderzoek

Uitnodiging informatiebijeenkomsten voor inwoners over woononderzoek

Onderzoeksbureau Companen voert momenteel een woononderzoek uit in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân. De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst.

 Companen presenteert tijdens de bijeenkomsten de uitkomsten van dit onderzoek en gaat graag met onze inwoners in gesprek over de ontwikkelingen op de woningmarkt in Súdwest-Fryslân. Per regio wordt één bijeenkomst georganiseerd, maar u bent ook van harte welkom in een andere regio.

 Regio 1

Donderdag 29 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)

Locatie: De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3 Witmarsum

 Regio 2

Woensdag 28 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)

Locatie: Partycentrum It Dielshûs, It Bosk 41 Wommels

Regio 3

Dinsdag 27 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)

Locatie: De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1 Koudum (zaal 2)

Regio 4

Maandag 3 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)

Locatie: multifunctioneel centrum It Heechhûs, It Eilân 67 Heeg (zaal 1)

Regio 5 Sneek en buitengebied

Maandag 10 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)

Locatie: De Stolp, Smidsstraat 6 Sneek (grote zaal)

Regio 6 Bolsward

Dinsdag 11 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)

Locatie: Hotel de Wijnberg, Marktplein 5 Bolsward (bovenzaal)

 Programma

  • Inloop (19.30 uur)
  • Opening door gemeente (welkomstwoord met korte toelichting over aanleiding onderzoek)
  • Interactieve presentatie Woningbehoefteonderzoek Súdwest-Fryslân door Companen
  • In gesprek over wonen in Súdwest-Fryslân
  • Vervolgstappen en terugkoppeling
  • Slotwoord gemeente en drankje
  • Einde (21.30 uur)

 Meer informatie

Op www.sudwestfryslan.nl en www.woneninsudwestfryslan.nl vindt u meer informatie over de bijeenkomsten.

 Aanmelden:     U kunt uw aanmelding mailen naar woononderzoek@sudwestfryslan.nl. Graag in de e-mail vermelden met hoeveel personen u komt en naar welke locatie (u bent ook van harte welkom in een andere regio).

Overzicht van de regio’s:
Regio 1 (Noordwest)
Allingawier, Arum, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Hartwerd, Hichtum, Hieslum, Idsegahuizum, Kimswerd, Kornwerderzand, Lollum, Longerhouw, Makkum, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Tjerkwerd, Witmarsum, Wons, Zurich.
Donderdag 29 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3 Witmarsum
Regio 2 (Noordoost)
Boazum, Britswert, Dearsum, Easterein, Easterwierrum, Gauw, Goënga, Hidaard, Hinnaard, Iens, Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Tersoal, Waaksens, Wiuwert, Wommels.
Woensdag 28 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: Partycentrum it Dielshûs, It Bosk 41 Wommels
Regio 3 (Zuidwest)
It Heidenskip, Hemelum, Hindeloopen, Koudum, Molkwerum, Nijhuizum, Stavoren, Warns, Workum.
Dinsdag 27 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1 Koudum (zaal 2)
Regio 4 (Zuidoost)
Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Greonterp, Heeg, Hommerts, Idzega, Jutrijp, Koufurderrige, Nijezijl, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, IJlst, Oudega, Sandfirden, Smallebrugge, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum, Woudsend.
Maandag 3 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: multifunctioneel centrum It Heechhûs, It Eilân 67 Heeg (zaal 1)
Regio 5 Sneek en buitengebied
Sneek, Loënga, Offingawier, Ysbrechtum.
Maandag 10 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Stolp, Smidsstraat 6 Sneek (grote zaal)
Regio 6 Bolsward
Dinsdag 11 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: Hotel de Wijnberg, Marktplein 5 Bolsward (bovenzaal)

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.