Kort verslag bestuurlijk overleg

Op 12 december was het jaarlijks bestuurlijk overleg van dorpsbelang Folsgeare met wethouder Erik Faber en dorpencoördinator Lize Cnossen.

Deze avond is er gesproken over een aantal onderwerpen die al langer spelen in het dorp.

Zo kwam uiteraard de woningbouw weer aan de orde. Het lijkt er op dat er sprake is van positieve ontwikkelingen. Binnenkort is er aanvullend overleg en uitleg met een ambtenaar van de gemeente die zich met woningbouw bezig houdt.

Verder werd er gesproken over een prullenbak bij de Hoanne en de stoepen van Ekers-ein ( zijn opgeknapt), de Skeender en de Easthimmerwei ( worden begin 2020 opgeknapt)

Uiteraard was ook het fietspad richting het nieuwe industrie terrein Hemmen III één van de gespreksonderwerpen. We zullen er rekening mee moeten houden, dat dit helaas niet haalbaar lijkt te zijn. Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen m.b.t. de aanleg van Hemmen III te melden. Wel is duidelijk gesteld dat agrarische bio ecologische activiteiten in bet bufferzone gebied zijn toegestaan en dus verder kunnen worden onderzocht.

De aanleg van een fietsstrook onder het viaduct richting Nijland is nog steeds één van de projecten die op realisatie worden getoetst. Wordt vervolgd!.

De snelheid van het, vooral doorgaande verkeer dat gebruik maakt van de Tsjaerddyk, was ook één van de gespreksonderwerpen. We hopen binnenkort met een voorstel te kunnen komen voor snelheid remmende maatregelen en gebruik te maken van een gemeentelijk financieel voorstel m.b.t dit onderwerp.

Tenslotte vroeg wethouder Faber nog aandacht voor een nieuwe regeling voor initiatieven die breder zijn dan die van ieder dorp apart. We wachten de officiële meldingen hieromtrent af en gaan er te zijner tijd mee aan de slag. Ideeën zijn uiteraard zeer welkom.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.