Jaarvergadering dorpsbelang Folsgeare

Agenda : Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen te Folsgare

Vrijdag 20 maart 2020

Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.

1          Opening.      

2          Vaststellen agenda

3          Notulen jaarvergadering van 8 maart 2019 ( op tafel)

4          Jaarverslag secretaris dorpsbelang

5          Jaarverslag penningmeester

6          Verslag kascommissie: Alida Breeuwsma (2e keer) en Annie Walsma.

Benoemen nieuwe kascommissie

7          Bestuurswijziging:

            Aftredend en niet herkiesbaar: Leentje Witteveen.

8          Mededelingen van het bestuur: Hemmen III / woningbouw Folsgeare

9          Verslag activiteitencommissie

10        Verslag kascommissie: Yolanda Dijkstra-Ydema ( 2e keer) en Martje Grafhorst

Benoemen nieuwe kascommissie

11        Verslag Stichting Dorpshuis

12        Verslag kascommissie: Marjo Huisman (2e keer) en Baukje Atsma

Benoemen nieuwe kascommissie      

13        Rondvraag

14        Pauze

15        Sprekers: Sicco en Anneke Hylkema uit Oudega (SWF):

Stel, er zou zich een biologische boerderij vestigen in het buffergebied tussen het toekomstig bedrijfsterrein De Hemmen 3 en het dorp Folsgeare. Wat zou dan de meerwaarde voor het dorp kunnen zijn. Deze en andere zaken een biologische boerderij betreffende kunt u aan de weet komen op deze avond.
Sicco en Anneke Hylkema uit Oudega (SWF) zijn in 2017 overgeschakeld van een traditionele melkveehouderij naar een biologische bedrijfsvoering.
Naast de biologische bedrijfsvoering doen ze aan agrarisch natuurbeheer. Iets wat we als dorp natuurlijk graag zien in het gebied tussen De Hemmen 3 en Folsgeare.
Sicco en Anneke Hylkema nemen ons graag mee in hun wereld van de biologische boerderij.

16        Sluiting

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.