Zienswijze dorpsbelang Folsgeare op bestemmingsplan Hemmen III

Dorpsbelang Folsgeare heeft een reactie geschreven op het bestemmingsplan Hemmen III die we graag met u willen delen.

Aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân

Postbus 10.000

8600HA Sneek                                                                                                                datum:  22 maart 2021

Betreft;  zienswijze en inspraakreactie op ontwerp bestemmingsplan de Hemmen III en bijbehorend beeldkwaliteitsplan NL.IMRO.1900.2018oostBPHemmen3-ontw

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hiermee reageren wij als Dorpsbelangen Folsgeare op het ontwerp bestemmingsplan Hemmen III met bijbehorend beeldkwaliteitsplan.

Inleiding

De voorbereiding van de Hemmen III kent een zeer lange doorlooptijd. Al vanaf de begin jaren 2000 is er sprake van. In dit proces zijn wij als aanliggend dorp Folsgeare, belanghebbend en zeer betrokken. De gemeente is zich dit bewust en heeft ons al die tijd regelmatig constructief geïnformeerd en gehoord. Op diverse gelegenheden, zoals commissie- en raadsvergaderingen hebben wij ingesproken. Het College, bij name de toenmalig wethouder de heer Offinga en de Raad hebben wij telkens aan onze zijde gevonden als wij onze mening kenbaar maakten.

Al ten tijde van de gemeente Wymbritseradiel speelde de ontwikkeling van de Hemmen III. Die gemeente, samen met de gemeente Sneek hebben toentertijd Atelier Fryslân de opdracht gegeven hierover een advies uit te brengen. Dit is gebeurd in de vorm van een rapport en indertijd positief ontvangen door de het College en de Raad. Tijdens de eerder genoemde commissie- en raadsvergaderingen is dit rapport, waarin gesproken wordt over “Landschapspark Folsgeare”, steeds als kader en uitgangspunt genoemd door zowel het College als de Raad voor de verdere realisatie van de plannen van de Hemmen III en de belangen van ons dorp Folsgeare.

Telkenmale zijn wij in de lopende contacten met de gemeente “uitgedaagd” om met gedragen plannen te komen voor de invulling van het gebied tussen de Hemmen III en Folsgeare. Door de lange doorlooptijd en de onzekerheden daarbij is dit een moeizaam proces geweest. Nu de contouren van het plan de Hemmen III eindelijk vorm beginnen te krijgen hebben wij ook meer concreet naar plannen kunnen toewerken. Samen met de inwoners en betrokkenen hebben wij een plan in de maak dat we hebben opgeschreven in een brochure, genaamd “Landschapspark Folsgeare, duurzame versterking van het landschap tussen dorp en stad”.

In dit plan beschrijven wij de volgende ideeën en projecten;

 1. Behoud en opwaardering van de natuur gelegen tussen de Hemmen III en ons dorp. De betreffende gronden zijn vrijwel geheel eigendom van de gemeente. Conform gemeentebeleid zou daar aandacht moeten zijn voor duurzaamheid en biodiversiteit. Wij vragen daar actieve aandacht voor. In onze plannen hebben we daar ideeën over en werken die graag i.s.m. de gemeente en geïnteresseerden verder uit.
 2. Aanleg van wandelpaden vanuit ons dorp naar de groenstrook tussen de Hemmen III en de landerijen. Hierbij worden de voormalige Abma Pleats, Carpe Diem en Strûpenkeal in de route meegenomen.
 3. Robuuste kunstzinnige uitingen van cortenstaal met infoborden over de voormalige Abma Pleats en Strûpenkeal. Dit als blijvende herinnering aan en uitleg over de voormalige boerderijen.
 4. Opwaardering en gebruik van Carpe Diem (eigendom van de gemeente). Hierover lopen nog diverse gesprekken met potentiële initiatiefnemers. Te denken valt bijvoorbeeld aan een restaurant en vergaderfunctie gebaseerd op duurzaamheid. De omliggende bedrijven zouden nadrukkelijk gebruik kunnen maken van de catering en de faciliteiten. Carpe Diem is een voormalige boerderij uit de beginjaren 1900 en diende toen als proefboerderij. De naastgelegen schuur staat bekend als “Blikken Skuorre “ (blikken schuur) en is één van de weinig overgebleven van dit type schuur en uniek in Nederland. Eerder is door ons opgemerkt bij de gemeente deze boerderij en schuur op de inventarisatielijst van erfgoederen (bijlage van de erfgoednota) te plaatsen.
 5. Een goede fietsverbinding vanuit het dorp naar de Hemmen II en III en centrum Sneek.

Aangezien van meet af aan de inrichting van het tussenliggende gebied steeds een belangrijke randvoorwaarde is geweest voor de realisatie van de Hemmen III, wijzen wij u erop dat het voorliggende ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan hierin formeel niet voorzien. Bij deze doen wij u het verzoek de nodige financiering hiervan in het budget van de Hemmen III mee te nemen, voor zover dit al niet gebeurd is.

Inhoudelijke zienswijze en reactie

Ontwerpbestemmingsplan de Hemmen III

 1. Voor ligt een ontwerp bestemmingsplan dat in grote mate voldoet aan hoe wij dit als aanliggend dorp zouden willen zien. Met name de duurzaamheidsgedachte (va 2.4.1) die erin staat geschreven spreekt ons aan.
 2. Het verbaast ons wel dat in het hoofdstuk Beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing (2.5) het zo belangrijke rapport van Atelier Fryslân niet wordt genoemd, terwijl dit altijd een belangrijk uitgangspunt is geweest voor ons en u als Raad.
 3. Wij stellen vast dat de ontsluiting van Carpe Diem tijdens Fase 1 van het plan niet goed geregeld is. Wij vragen daar aandacht voor, zodat wanneer Fase 1 gerealiseerd is, Carpe Diem goed bereikbaar is vanuit de Hemmen III.
 4. Wij stellen ook vast dat de bereikbaarheid van de Hemmen III door wandelaars en fietsers vanuit noordelijke en oostelijke richting niet goed geregeld is. Juist een plan dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft moet door die doelgroep goed bereikbaar zijn.
 5. Financiën: Er wordt een budget genoemd van 8,2 miljoen voor het plan. Niet duidelijk is of daarbinnen gelden gelabeld zijn voor de inrichting van het tussengebied. Wij schatten in dat hiervoor een budget van € 300.000 nodig is.

Beeldkwaliteitsplan

 1. Het beeldkwaliteitsplan voldoet in hoge mate aan onze verwachtingen. De eerder genoemde inspraak en betrokkenheid heeft hier een goede werking gehad. Waardering is hier op zijn plaats.
 2. In het beeldkwaliteitsplan wordt gesproken over aan te leggen wandelpaden en inrichting van de Abma Pleats en Strûpenkeal en 2 plas-drasgebieden . Deze 3 laatstgenoemde zaken  liggen  formeel buiten het ontwerpbestemmingsplan Hemmen III, maar passen prima in onze plannen voor het tussengebied.

Dorpsbelangen Folsgeare                                                        

Tsjaerddyk 36

8773 KN Folsgeare

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.