Dorpscanon

foto: uitgeverij van der Meulen bv Sneek

Bovenstaande foto is van Tsjaerddyk 34, gemaakt rond 1930.

Meer weten? Kijk dan op de site van de dorpscanon bij de canon van Folsgeare.