Nieuws van Dorpsbelang Folsgeare

Momenteel zijn er verschillende kwesties die de aandacht vragen van het bestuur.

Zoals u in Kontakt van oktober heeft kunnen lezen, is er een initiatiefnemer die een groot zonnepark wil aanleggen naast het komende Landschapspark. Op 29 oktober organiseert deze persoon een zogenaamde schets-sessie  voor dit initiatief. Naast de gemeente en deskundigen zullen hierbij  ook bewoners uit de dorpen Easthim en Folsgeare worden betrokken.

Op 4 november is er groot overleg over het Landschapspark, waarbij we hopen goede stappen vooruit te maken m.b.t. de uitvoering van onze plannen. Dat betekent dat het dan duidelijk moet worden wat er in het 20 hectare grote gebied tussen Folsgeare en De Hemmen 3 gerealiseerd kan worden. Naast externe deskundigen en ambtenaren van de gemeente, zullen meerdere dorpsgenoten hieraan meedoen. Er komt veel kijken bij zo’n project, dus hebben we met instemming van de gemeente een bureau ingehuurd dat ons hierbij gaat helpen. Dit bureau heeft de toepasselijke naam Creabitat en heeft ervaring met soortgelijke ontwikkelingen.

Zorgen zijn er over de plannen van een boer in Oosthem, die wil overstappen op een geitenmelkerij. De vraag is of dit bedrijf niet te veel fijnstof gaat uitstoten. Hierover zijn we in overleg met de dorpsbelangen van Easthim en Abbegea.

Er is een enquête geweest, waarbij dorpsbelang heeft gepeild  in welke mate er onder de huidige bewoners behoefte is aan nieuwbouw aan de Wallemadyk.  Van de huis aan huis verspreide formulieren zijn  er 28 ingevuld en ingeleverd. Minder dan een kwart van de inwoners heeft hiermee gereageerd. Dit is aan de magere kant. Een paar bewoners geven aan dat ze mogelijk wel behoefte hebben aan een nieuwe woning. Dat betekent, indien er kavels verkocht gaan worden door de gemeente, de meeste hiervan naar nieuwe bewoners zullen gaan. De volledige uitkomst van de enquête zal binnenkort op de website worden geplaatst. Met dank aan degenen die de enquête hebben ingevuld.

Een andere kwestie waarover een enquête is rond  gegaan, betreft de verkeersveiligheid in Folsgeare. In zijn algemeenheid wordt onveiligheid ervaren op de doorgaande wegen. Met name de Tsjaerddyk en de Monumentenwei scoren hoog. Dorpsbelang bedankt ook in dit geval degenen die de enquête hebben ingevuld.
Een snelheidsmeting op het gedeelte van de Monumentenwei direct buiten het dorp, liet zien dat er bovengemiddeld te hard gereden wordt. Met name fietsers en voetgangers voelen zich onveilig op deze weg. Onlangs is er ook geobserveerd op het gedeelte van de Monumentenwei ter hoogte van het viaduct. Omdat de apparatuur door kwaadwilligen onklaar is gemaakt en vernield, zijn hier helaas weinig resultaten gemeten.
Frank Gort heeft 30 km bordjes laten maken en her en der opgehangen op de Tsjaerddyk. Helaas moeten we constateren dat deze bordjes ontvreemd zijn. De bewoners van de Tsjaerddyk zouden ze graag weer terug hebben. Tips? Nic Westrik, Frank Gort en vanuit ons bestuur Yke Schouwstra gaan verder met de ontwikkelingen rond verkeersveiligheid.

Als bestuur kijken we tevreden terug op de avond voor nieuwe bewoners. Er waren 11 nieuwe gezinnen aanwezig. Zij kregen door de inbreng van de verschillende verenigingen een goed beeld van de mogelijkheden in ons dorp. De penningmeester kon veel nieuwe leden inschrijven.

Bij ‘de Hoanne’ is door de gemeente een afvalbak geplaatst. Tjeerd Dijkstra heeft aangeboden om het legen van de afvalbak voor zijn rekening te nemen, waarvoor dank Tjeerd.

De laatste tijd verschijnen er steeds meer berichten op de verschillende buurtapps in het dorp over verdachte auto’s, die langzaam langs de woningen in het dorp rijden, alsof de woningen geobserveerd worden. Dat is geen leuk verschijnsel en kan ervoor zorgen dat we ongerust worden. Het bestuur vraagt zich af of er behoefte is aan een appgroep voor het hele dorp om dit soort waarnemingen te delen met elkaar. Wat vindt u? Laat het ons weten via ons mailadres dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Op zaterdag 16 oktober heeft het bestuur tijdens een etentje afscheid genomen van Leentje Witteveen en Bonne van der Valk. Door de corona-beperkingen was het hier nog niet van gekomen. Bonne had de felbegeerde balpen met inscriptie nog te goed van ons. Die werd hem bij deze gelegenheid uitgereikt. Het bestuur is beiden dankbaar en erkentelijk voor hun inspanningen voor ons dorp. Leentje blijft actief in de groencommissie en Bonne sluit zich aan bij de bufferzonegroep.


Namens het bestuur, Hans Nieuwenhuijsen, voorzitter

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.