Jaarvergadering Dorpsbelang Folsgeare

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Vereniging van Dorpsbelangen  

Folsgeare & Tsjalhuzum

Vrijdag 22 maart 2024

Aanvang 20.00 uur in dorpshuis Yn ‘e Lijte, Folsgeasterleane  2a

Agenda:

1             Opening  

2             Vaststellen agenda

3             Notulen jaarvergadering van 24 maart 2023. In mailbox en op verzoek

4             Jaarverslag 2023 secretaris dorpsbelangen. In mailbox en op verzoek

5             Jaarverslag 2023 penningmeester

6             Verslag kascommissie: Jeanet Sweering en Alida Breeuwsma ( 2e keer ) Benoemen nieuwe kascommissie

7             Mededelingen van het bestuur, o.a. vorderingen Landschapspark Folsgeare en dorpsvisie

8             Verslag activiteitencommissie 2023

9             Verslag kascommissie: Jaco Vink, Yke Schouwstra (2e keer)      Benoemen nieuwe kascommissie

10           Verslag Stichting Dorpshuis 2023

11           Verslag kascommissie: Klaas de Jong en Jeannette Folkertsma. Benoemen nieuwe kascommissie         

12           Rondvraag

13           Pauze

14           Project Abma’s Pleats: De leden van de werkgroep geven uitleg en toelichting op dit project dat deel uitmaakt van Landschapspark Folsgeare. Onder meer de ontwikkeling van de dorpstuin zal vanavond uitgebreid aan de orde komen

15           Sluiting

Opmerking: Een ieder die zijn of haar mailadres heeft gedeeld met de penningmeester, krijgt de notulen van de ALV van 2023 en het jaarverslag van 2023 in de mailbox. Geen mailadres verstrekt, maar wel de stukken willen ontvangen? Dat kan. Neemt u dan via de mail contact op met dorpsbelangen: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com of via één van de bestuursleden.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.