Bijeenkomst voor nieuwe Folsgeasters

Vrijdag 15 febr. 2019, 20.00 in dorpshuis ‘Yn’e Lijte’

Voorzitter Bonne v.d. Valk kan namens Dorpsbelang Folsgeare 7 nieuwe bewoners welkom heten. Het is de eerste keer dat een dergelijke avond wordt georganiseerd. De bedoeling van deze avond is de nieuwe Folsgeasters uitgebreid informatie te geven over hun huidige woonplaats. Vervolgens wordt er een powerpoint getoond waarin aandacht wordt gegeven aan de diverse activiteiten in het dorp. Er is ruimte voor vragen en aanvullende op- en aanmerkingen.

Voordat de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen aan het woord komen, wordt er genoten van een bakje koffie / thee met oranjekoek van bakkerij S. de Witte uit Easthim.

Marijke Reen vertelt aansluitend over de Stichting Dorpshuis. De stichting draait geheel op vrijwilligers, ontvangt geen subsidies. Het dorpshuis kan worden afgehuurd voor feestjes en besloten bijeenkomsten.

Marijke vertegenwoordigt tevens de toneelvereniging. Er zijn op dit moment 16 spelende leden, 2 en 3 maart is de uitvoering met een avondvullend programma. Daarnaast is er een jeugdgroep actief( 13 t/m 18 jaar) Zij studeren een éénakter in. Hiervan is de uitvoering op 5 april.Lars Breeuwsma neemt vervolgens het woord om iets te vertellen over de kaatsvereniging ‘Yn’e Lijte’. Het seizoen loopt van mei tot midden september, er zijn circa 110 leden. Op maandagavond wordt er getraind op het sportveld ( 18.30 -20.00 uur). De senioren doen mee aan de donderdagavond competitie. Daarnaast zijn er 4 wedstrijden waaraan kan worden meegedaan. Voor de jeugd zijn er 4 ledenwedstrijden ( waaronder een federatiewedstrijd). Lars vraagt extra aandacht voor de jeugdsponsoractie van supermarkt Poiesz. De sponsormunten voor de kaatsvereniging kunnen tot 7 april worden ingeleverd in de Poiesz winkel op het Boschplein in Sneek.

Namens de Activiteiten Commissie ( AC) neemt Minco het woord. Deze groep vrijwilligers organiseert het gehele jaar door allerlei activiteiten binnen en buiten het dorpshuis. Een greep uit het aanbod: café avond, ( laatste vrijdag van de maand), schaatsen, escape room aan tafel, wielerronde ( 19 april, hiervoor zijn overigens nog een aantal verkeersregelaars nodig.) ouderenreisje /  50 +, dorpsfeest ( 1 keer per 2 jaar, in 2019 op 4, 5, 6 en7 juli, thema Schots en Scheef). De activiteiten worden aangekondigd via flyers in het dorp en zijn te lezen op de FB pagina. Het mag nog wel even genoemd worden dat vrijwel de voltallige AC aanwezig was op deze avond.

Hierna neem Simon het woord namens de Fûgelwacht IJlst-Oosthem e.o. Simon heeft allerlei voorwerpen meegenomen om zijn verhaal te ondersteunen. Erg leuk! Het werkgebied strekt zich uit tussen Heeg, IJlst, Laad en Zaad, Greonterp, Blauwhuis en Nijesyl. Eieren mogen niet meer worden geraapt, het gaat nu om nestbescherming. Er zijn 450 donateurs. Wie lid wordt van de vogelwacht betaalt € 5,– per jaar en krijgt een nestkastje. Via de Vogelwacht kunnen ook eenden korven worden aangeschaft. Helaas wordt de gemiddelde leeftijd steeds hoger, er is grote behoefte aan jonge leden. Er wordt 1x per jaar een nazorg bijeenkomst georganiseerd.

Namens dorpsbelang doet Wim een oproep aan de nieuwe leden om lid te worden van de vereniging van Dorpsbelangen  Kosten zijn € 9,– per jaar, nieuwe leden krijgen een dorpsvlag.

Jelle vertelt nog over het shantykoor de Ald Rien Sjongers. De leden komen in het winterseizoen 1x per 3 weken bij elkaar. Het is vooral een gezelligheidsclubje. Zo nu en dan wordt er een optreden verzorgd.

Gerke brengt de Jeu de boules vereniging onder de aandacht. Gedurende de zomer wordt er op de donderdagavond gespeeld vanaf 19.00 uur. ( speelveld achter het dorpshuis) Er is een onderlinge competitie.

De biljartvereniging was ook aanwezig. Er was geen presentatie, uiteraard kon na de officiële sluiting van de avond informatie worden ingewonnen.

Aan het einde van de avond stellen de nieuwe bewoners zichzelf nog even kort voor. Er kan aansluitend nog gezellig even worden nagepraat. Voor de nieuwe bewoners ligt een Schets van Folsgeare klaar.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.