Berichten van Dorpsbelang Folsgeare:

Landschapspark/bufferstrook/dorpstuin:
De aanplant van honderden jonge bomen als afscheiding van het bedrijventerrein is nagenoeg afgerond. Binnenkort is er overleg met de gemeente over de route van de onverharde wandelpaden in het gebied. Hierover hebben we ondermeer advies gekregen van Ben Rutten van de stichting Friesland te voet. In ieder geval zal er door het gebied een flink wandelrondje gemaakt kunnen worden. Behalve een rondje bestaat ook de mogelijkheid om de route van het beoogde fietspad te volgen, dat in een later stadium wordt aangelegd en uitkomt op de Alde Himdyk.
Pas in november van dit jaar wordt duidelijk of de gemeente ons tegemoet wil komen met een bijdrage uit het ontwikkelfonds voor het kunstwerk bij Abma’s pleats. Dat is wel een tegenvaller, want hierdoor stagneren ook andere fondsaanvragen voor dit project.
Het is verheugend dat de dorpstuinploeg een eerste aanzet heeft gedaan voor Abma’s pleats, onze dorpstuin. Met vereende krachten is het gebied ontdaan van rommel en stenen.

Het college van burgemeester en wethouders komt naar Folsgeare:
Op 11 juni komt het college van Burgemeester en Wethouders  naar Folsgeare. Naast hun reguliere college-overleg is er voor Dorpsbelang ruimte om enkele zaken aan de orde te stellen. Zo zal er aandacht zijn voor de onveiligheid voor fietsers en voetgangers op de Monumentenwei. Ook het landschapspark krijgt de aandacht, omdat we graag de bijdrage uit het ontwikkelfonds tegemoet willen zien.
Rond 12.30 uur is er een lunch. Als Dorpsbelang stellen we het op prijs als enkele inwoners aanschuiven bij de lunch. Wel graag aanmelden op ons mailadres.  

Check je meter, 30 is beter! Samen met andere dorpen uit de nabije omgeving wordt er binnenkort een campagne gestart. Doel is om automobilisten attent te maken op de maximum snelheid in de bebouwde kom.

Dodenherdenking:
Op 4 mei was er de jaarlijkse herdenking bij de Hoanne, samen met Nijland, Ysbrechtum en Tirns. Ook dit jaar was de opkomst groot, naar schatting 250 personen. Daar mogen we als dorpen trots op zijn. Nieuw was de inzet van de waterscouts uit Sneek, die hielpen bij het aanreiken van kransen en bloemstukken. Fijn dat ze dit wilden doen en het is voor herhaling vatbaar. Volgend jaar vieren we 80 jaar bevrijding. Landelijk en provinciaal wordt er al overlegd hoe dit vorm te geven. Als dorpen kunnen we dan natuurlijk niet achterblijven. Op onze website staan mooie foto’s van de dodenherdenking.

Bordjes historisch Folsgeare: Aan de Tsjaerddyk, Skeender en bij de Hoanne zijn de eerste bordjes geplaatst met historische informatie. De bordjes geven beknopt enkele historische feiten weer over betreffend gebouw. Na het scannen van de QR-code op het bordje verschijnt op je telefoon uitgebreide informatie. Een groot informatiebord hangt in het pas opgeknapte JOP.

Ondernemersfonds SWF: Dorpsbelang heeft naast Folsgeare ook het trekkingsrecht van Tsjalhuzum gekregen van het ondernemersfonds. Voor het beschikbare budget van beide dorpen zal gezocht moeten worden naar een passende bestemming.

Op ondernemersfondsswf.nl is te vinden aan welke voorwaarden de bestemmingen moeten voldoen. Het bestuur ziet graag suggesties tegemoet, waarna we als dorpen tot een besluit kunnen komen.

Tot slot: Er zijn de komende tijd nog een paar leuke activiteiten:

– De avondvierdaagse start op maandag 24 juni in Folsgeare. Het is voor het eerst dat de wandeltocht op deze schaal georganiseerd wordt. Leuk dat er een start en finish in Folsgeare is. Andere deelnemende dorpen zijn Nijland, Scharnegoutum en Ysbrechtum.

– Natuurlijk staat het dorpsfeest er ook aan te komen. Van 11 t/m 14 juli heeft het AC een mooi programma voor ons in petto.
We hopen elkaar daar in grote  getale te ontmoeten en te genieten. Het AC veel succes toegewenst met de voorbereidingen.

Dit is het laatste bericht van Dorpsbelang voor de zomerstop.
Het bestuur wenst een ieder een fijne zomerperiode toe!

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.