Fietsende kinderen!!!

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn alweer verstreken. De kinderen van Folsgeare zijn al (bijna) helemaal op hun nieuwe school gewend. Een groep kinderen fietst dagelijks, met of zonder begeleiding, naar Nijland.

Dorpsbelang Folsgeare heeft bij de gemeente Súdwest-Fryslân een aanvraag ingediend om langs de weg bij het viaduct een fietsstrook aan te leggen. Bij de gemeente wordt nu gekeken of er noodzaak is voor een dergelijke strook. Zo ja, of het past binnen het financiële plaatje.

Of die strook er komt of niet: wilt u als automobilist extra oplettend zijn waar het gaat om fietsende kinderen. Niet alleen bij het viaduct, ook op de Tsjaerddyk! Een ongeluk zit in een klein hoekje, een onverwacht slingerend kind kan zorgen voor gevaarlijke situaties. De gevolgen zijn onomkeerbaar en kunnen grote impact hebben voor alle betrokkenen.

Groencommissie

De groencommissie van Folsgare bestaat uit een groepje enthousiaste vrijwilligers dat zich bezig houdt met zaken rond de groenvoorziening in het dorp.

Het initiatief tot de groencommissie is ontstaan vanuit een project van de provincie i.s.m. Landschapsbeheer Friesland. Het doel van het project was om meer groen in de dorpen te brengen, m.n. “streekeigen” beplanting. Zowel in het openbaar groen als in particuliere tuinen. Dit heeft geresulteerd in gezamenlijk aangeplant groen, wat ook door het dorp zelf dient te worden bijgehouden. Dit houdt bijvoorbeeld in: het bewateren in de zomer van de net aangeplante hoogstam  fruitbomen (5 perenbomen, 1 walnoot boom en 3 haagbeuken) en het snoeien in de herfst/voorjaar. Ook de door Dorpsbelang aangeschafte plantenbakken op het kruispunt vallen onder het takenpakket. Elk voorjaar worden die weer opnieuw gevuld en bijgehouden. Tevens heeft dit project er ook toe geleid dat mensen m.b.v. subsidie uit de landschapsbeheerpot, hun tuinen groener hebben gemaakt d.m.v. het aanleggen van hagen, fruitbomen en struiken.  Rond het beeld van de Monniken is een rozenperk aangelegd, omlijst door maagdenpalm, verbena en pluimhortensia. Het onderhoud hiervan wordt ook door de groencommissie gedaan.

Wie belangstelling heeft om mee te doen met het jaarlijkse onderhoud van het groen, kan zich melden via deze website: redactiefolsgeare@gmail.com of via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Namens de groencommissie,

Anita en Leentje

 

Oud papier

Vrijdag 7 september, vanaf 18.30 uur, wordt het oud papier weer opgehaald. Zet u het papier tijdig buiten?

Het slimste dorp van Friesland

Slimste dorp – opgeven vóór 10 oktober

 WANNEER:

20 oktober 2018

19:45 – 23:30

WAAR: Dorpshuis “Yn e Lijte”

Het slimste dorp van Friesland
Doe je mee? 

 In oktober 2018 gaat de kennisquiz ‘Het Slimste Dorp van Friesland’  van start.

 Een provinciale kennisquiz, waarbij een voorronde wordt gehouden in eigen dorp, waarna de winnaar (een team van maximaal vijf personen) uit het dorp doorgaat naar een regiofinale, welke zal plaatsvinden in de omgeving van ons dorp. De winnaar hiervan gaat naar de provinciale finale, waarin – samen met de andere winnaars van de regiofinales – wordt uitgemaakt wie het Slimste Dorp van Friesland is.

Een team dat meespeelt mag dus maximaal uit 5 personen bestaan, ongeacht samenstelling en leeftijd. Iedereen kan dus meedoen. Dus geef je op en ga deze uitdaging aan!

De quiz (voorronde) zal gespeeld worden op zaterdagavond 20 oktober om 19.45 uur  in dorpshuis yn e Lijte. Het winnende team van deze avond zal het in de volgende rondes moeten opnemen tegen de winnaars uit de andere deelnemende dorpen.

Opgeven kan viaRichtsje.posthuma@ziggo.nl of 06-44860267

(Graag vóór 10 oktober 2018). En als je niet mee wilt doen, dan ben je natuurlijk als publiek ook van harte welkom!

AC Folsgare

CAFÉ-AVOND IN HET DORPSHUIS ‘YN ‘E LIJTE” te Folsgare

Iedere laatste vrijdag van de maand is er wederom in het dorpshuis een CAFÉ-AVOND. Op deze gezellige en ongedwongen avond kunt u o.a. KLAVERJASSEN om mooie vleesprijzen. Inleg hiervoor is 3 euro p.p.. Tevens is er de mogelijkheid om te biljarten, darten, handwerken of om een bordspel te spelen. De bordspellen worden geleid door Corine Slim. De bar is geopend en u kunt ook gewoon even langs komen om een borreltje te drinken en/of eventjes bij te kletsen. Het dorpshuis is geopend vanaf 19.45 uur . Kom gezellig eens langs, het is vast de moeite waard!! De eerste Café-avond is op vrijdag 28 september.
Tot ziens. Groet team A.C

Oud papier

Ophaalschema oud papier 2018 Folsgare

Geachte vrijwilligers en dorpsgenoten,

Het oud papier wordt 6 keer per jaar in Folsgare opgehaald door verschillende verenigingen uit Folsgare.  Het ophalen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de betreffende vereniging. Dorpsbelangen zorgt voor de planning en het reserveren van een container, ook zullen zij de financiële administratie beheren.

In de zomertijd gebeurt dit op vrijdagavond van 18.30 tot 21.00 en in de wintertijd op zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00. LET OP: de bewoners moeten wel de kans krijgen om op tijd het papier buiten te zetten.

Het rooster is als volgt:

Za 13 januari
Za 10 maart
Vr 18 mei
Vr 6 juli
Vr 7 september 2018
Toneelvereniging
Za 3 november 2018
Activiteiten commissie
Za 12 januari 2019 Kaatsvereniging
 


Wat te doen als je verhinderd bent
De vereniging die ingedeeld staat zorgt zelf voor zijn vrijwilligers, ook het ruilen onderling. Drie personen per keer is het minimum voor het ophalen van oud papier. Dit is precies genoeg om dit binnen redelijke tijd te kunnen doen.

Het oud papier wordt opgehaald in de volgende straten:

  • Garastrjitte
  • Easthimmerwei t/m H. Boschma
  • Folsgearsterleane
  • Ekers Ein
  • Tsjaerddyk t/m Cnossen
  • Skeender en It Werp
  • Tjalhuizum compleet rondje inclusief S. Kooistra

Kar
De vereniging zorgt zelf voor vervoer/kar.

Veiligheid
Het is niet toegestaan om kinderen onder de 12 jaar op de kar mee te nemen. Ook uw eigen kinderen niet. Indien dit wel gebeurt dan zijn de eventuele ernstige gevolgen voor rekening van de vrijwilligers die het papier ophalen. Voorkomen is beter dan genezen!

Bij voorbaat danken we ieder voor zijn medewerking!

Dorpsbelangen Folsgare

Persbericht aanleg glasvezel in het buitengebied

Planning glasvezelaanleg Friesland bekend

Dokkum – De voorlopige planning voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Friesland is bekend. Kabelnoord kreeg in oktober 2017 de tender voor de aanleg van snel internet naar ‘witte percelen’ in Friesland gegund van de Provincie Fryslân. In maart 2018 zijn de overeenkomsten getekend voor de lening van 95 miljoen euro  bij de provincie en diverse banken voor dit enorme project. 

De provincie heeft een adressenlijst opgesteld met zogenoemde ‘witte percelen’. Dit zijn percelen waar een trage internetverbinding van minder dan 30 Mb per seconde beschikbaar is. De provincie stelt als eis dat minimaal 90% van deze adressen binnen 3 jaar kunnen beschikken over een snelle internetverbinding. Kabelnoord mag met het geld van de provincie uitsluitend percelen van de lijst aansluiten.
Voordat de aanleg van glasvezel in een gebied van start kan gaan, inventariseert Kabelnoord wie op de lijst staat en een abonnement op snel internet wil hebben; dit noemen we vraagbundeling. De aanleg van glasvezel kan doorgaan zodra 60% van de aangeschreven bewoners in een vraagbundelingsgebied zich heeft aangemeld.

Omdat Kabelnoord in Noord Oost Friesland al op 80% van de percelen een klant heeft, wordt de vraagbundeling daar overgeslagen.

Voorlopige aanlegplanning 
Van Gelder Telecom gaat de aanleg in Friesland voor haar rekening nemen. De voorlopige planning van deze aanleg staat hieronder, maar de uitvoering is mede afhankelijk van voldoende animo bij bewoners, de medewerking van gemeenten en het (winter)weer:

  Start vraagbundeling Start aanleg
Derde kwartaal 2018 Smallingerland

Opsterland

Tytsjerksteradiel
Vierde kwartaal 2018 Ooststellingwerf Achtkarspelen,

Noord Oost Friesland

Eerste kwartaal 2019 Weststellingwerf Smallingerland , Opsterland
Tweede kwartaal 2019 Heerenveen Ooststellingwerf
Derde kwartaal 2019 De Fryske Marren Weststellingwerf
Vierde kwartaal 2019 Ferwerderadiel Heerenveen,
Eerste kwartaal 2020 Waadhoeke, Harlingen De Fryske Marren
Tweede kwartaal 2020 Leeuwarden Ferwerderadiel,
Derde kwartaal 2020 Sud west Fryslân Waadhoeke, Harlingen
Vierde kwartaal 2020   Leeuwarden, Sud west Fryslân

Kosten 

De klanten die in het project worden aangesloten, betalen geen eenmalige bijdrage, behalve als ze zich te laat opgeven; in dat geval moet er voorbereidingswerk worden overgedaan en daarom betaalt die klant  500 euro.
De extra kosten die samenhangen met de aanleg in het buitengebied (door de veel grotere afstanden die we moeten graven) worden terugbetaald doordat de klant naast zijn abonnementsgeld, iedere maand een bedrag van 15 euro betaalt.
Dit stopt als het abonnement wordt opgezegd of de extra aanlegkosten zijn afbetaald. Wanneer dat is, weten we nog niet, want dat hangt sterk af van de deelname.
Hoe meer mensen er meedoen, hoe eerder de kosten zijn afbetaald.

Klanten kunnen ook kiezen voor het betalen van een bedrag van 1.800 euro ineens. Zij betalen daarna niet de toeslag van 15 euro per maand.
Kabelnoord hanteert verder in het buitengebied de producten en tarieven die ook in Noordoost Friesland worden toegepast. Die zijn te vinden op de website van glasvezel van Kabelnoord (www.glasvezelvankabelnoord.nl)

___________________________________________________________________________________________________________________
Einde bericht. Wilt u meer informatie naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Kabelnoord via 0519-701737 of info@kabelnoord.nl

 

Agenda vergadering bestuur dorpsbelang Folsgeare

Donderdag 12 juni 2018 , 20.00 uur in het Dorpshuis.

1          Opening.

2          Vaststellen van de agenda

3          Notulen vergadering  31 mei 2018 :afsprakenlijstje

4          Ingekomen stukken: Friese milieufederatie: groenlunch vismigratierivier Afsluitdijk( 18/6) en Nieuwsbrief, Nieuwsbrief Culturele Haadstêd, Congres Súdwest Fryslân Samen Vooruit ( 19/6)  + herinnering, Lize: kanoroute, verslag 1 mei Easthimmerwei, “taludmarkering” Remswerderleane,  Overleg Hemmen nog later, Martsen Bles over de verkeerstelling Dorpswerk nieuwsbrief.

5          Hemmen III ? Carpe Diem – kinderboerderij? Nieuwe ontwikkelingen?

6          Herbestemming school, aanleg fietspad Nijland? Easthimmerwei

7          Oud papier

8          Congres Súdwest Fryslân Samen Vooruit

9          Werkgroep ‘Dorpen in het groen’

10        Mieddyk: onderhoud

11        Website: stand van zaken

12        Jubileum 100 jaar op 12 oktober

13        Punten  Kontakt? ( pas weer voor september)

14        Rondvraag:

15        Sluiting / Volgende vergadering :

Ald Rien

Bij dorpsbelang Folsgeare kwam het bericht binnen, dat de Ald Rien niet meer bevaarbaar zou zijn. Reden om maar eens poolshoogte te nemen. Het eerste stukje vanaf het bruggetje bij de Garastrjitte tot aan de duiker onder de Easthimmerwei door, is inderdaad slecht bevaarbaar voor bootjes met een aanhangmotor.  Het ziet er overigens schitterend uit met vele tientallen waterlelies en gele plompen. Voor kano’s en roeibootjes is het geen probleem,echt genieten

 

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.