Dodenherdenking

Beste dorpsbewoners,

“De fûle striid,
tsjin fijâns wrede hân,
brocht ús in nije dei
foar folk en lân”    

Op 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument “De Hoanne” in Tjalhuizum. Wij nodigen u van harte uit om samen in de stoet mee te lopen en bij de herdenking aanwezig te zijn.

Muzikale medewerking wordt verleend door het korps Excelsior van Nijland.Een afgevaardigde van de gemeente is aanwezig en zal een kleine toespraak verzorgen. Ook u kunt bloemen leggen bij het Monument. De aanwezige kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen ter plaatse een bloem om bij het monument te leggen.             

Programma 4 mei 2019, om 20.00 uur bij “De Hoanne”:                                                  * 19.15 – 19.30 uur verzamelen bij het dorpshuis in Folsgare

* 19.30 uur: Vertrek, we lopen in stilte naar het monument, vooraf gegaan door een tromslager           

* 19.45 uur: Leden van de muziekvereniging Exelsior uit Nijland spelen koraalmuziek. De kinderen van gr. 5 t/m 8 stellen zich op bij het monument           

* 19.58 uur: The Last Post            

* 20.00 uur: Twee minuten stilte               

* 20.02 uur: Samenzang : Wilhelmus, 1e couplet

* Krans-/Bloemlegging:     

– Gemeentebestuur van   Súdwest Fryslân  

– Doarpsbelang Folsgeare  

– Doarpsrûnte IJsbrechtum                                                        

– Oranjevereniging Nijland

– Doarpsbelang Tirns                                                          

– Kinderen en particulieren            

* Enkele kinderen dragen een gedicht  voor       

* Samenzang : Frysk Folksliet

* Toespraak lid gemeentebestuur Súdwest Fryslân           

* Sluiting: Gezamenlijk teruglopen

Vriendelijke groet, Doarpsbelang Folsgeare

Omgevingsvisie Súdwest Fryslân

Súdwest-Fryslân is een gezonde gemeente waar we met elkaar op een geweldige
manier kunnen wonen, werken en recreëren. Maar er zijn allerlei ontwikkelingen
die invloed hebben op onze mienskip en leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied
van klimaat, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Hoe zorgen we ervoor dat
we in 2040 nog steeds een gezonde en fijne gemeente zijn? Het mooie is dat
inwoners, ondernemers en gemeente hier samen voor kunnen zorgen.


Omgevingsvisie
De nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, gaat uit van de visie en
wensen van de inwoners. De gemeente schrijft niet meer voor hoe de leefomgeving
wordt ingevuld, maar gaat in gesprek met de inwoners en ondernemers. Niet de
gemeente bepaalt hoe Súdwest-Fryslân er in 2040 uitziet, maar jij! Daarom is het
belangrijk dat je meepraat en je visie met ons deelt. De onderwerpen waar we jouw
mening over willen horen zijn onder andere:

Lucht en geluid
Natuur en recreatie
Veiligheid
Gezondheid
Mienskip


Samen met de gemeente plannen maken Inwoners, ondernemers en gemeente ontwikkelen samen een omgevingsvisie.
Zo maken we met elkaar van Súdwest-Fryslân de gemeente waar wij ons ook in 2040 helemaal thuis voelen. Praat dus mee en deel je visie, dan maken we met elkaar een mooi plan voor de toekomst van Súdwest-Fryslân. De komende weken doen we een ‘Rondje Súdwest’ en zijn we op diverse locaties aanwezig om samen jouw omgevingsvisie te bepalen

Kalender
14 mei, De Klink – Koudum
16 mei, It Heechhûs – Heech
28 mei, Dorpshuis -\ Scharnegoutum
Juni- Sneek en Bolsward

Kijk voor meer informatie op samensudwestfryslan.nl

Geslaagde Himmeldei

Vrijdag 5 april kwamen rond 16.30 uur circa 25 kinderen en hun ouders bij het dorpshuis bij elkaar. Voorzien van grijpers, handschoenen en afvalzakken trokken ze in groepjes het dorp in om de rommel die langs de straten en bermen lag te verzamelen. Ook het sportveld werd niet vergeten. Een succesvolle missie. Een uurtje later stonden twee volle afvalzakken met rommel klaar om afgevoerd te worden.

Als beloning voor hun inzet werden de kinderen door dorpsbelang getrakteerd op drinken en chips. Van de gemeente Súdwest-Fryslân kregen alle deelnemers een geluksolifantje.

Langs deze weg nog eens hartstikke bedankt.

Laten we met z’n allen er voor ijveren om ons dorp schoon te houden.

Mobiel stemmen in Folsgeare

Vandaag kon er van 8.15 -9.00 uur worden gestemd in een mobiele stembus van de gemeente Súdwest-Fryslân. CDA gedeputeerden Sander de Rouwe en Sietske Poepjes kwamen ook langs in Folgeare. Ze waren in gezelschap van het jongste aspirant Statenlid Niels Jacobi. Ondanks de beperkte communicatie met het dorp vooraf, wisten toch nog heel wat mensen de weg naar de bus te vinden.

Zomertennis

Tennis ook iets voor jou?

Omdat we denken dat iedereen, jong en oud, het eens zou moeten proberen,  willen we je als Tennisvereniging ’t Tramhuisje in Nijland een unieke mogelijkheid bieden om tegen een klein bedrag te ervaren of tennis ook iets voor jou is. Daarom kun je éénmalig een zomerproeflidmaatschap aangaan voor de periode 1 mei tot 1 september 2019 voor slechts een bedrag van € 20,-.
Bevalt het je en word je vast lid van onze vereniging, dan tennis je de rest van dit seizoen (tot 1 januari 2020) zelfs gratis!

Heb je nog nooit getennist? Op maandag- en/of woensdagavond vanaf 19:30 uur kan je op onze gravelbanen een balletje slaan onder begeleiding van een ervaren tennisser. Het is zelfs mogelijk om les te krijgen van onze gediplomeerde tennisleraar op donderdagavond. Als je wilt krijg je (tegen een borgsom) een sleutel van het hekwerk en kantine, zodat je op elk gewenst moment de baan op kunt.

Rackets en ballen hoef je niet meteen aan te schaffen. Deze liggen bij de vereniging klaar voor gebruik. Het enige wat nodig is zijn geschikte sportschoenen (met weinig profiel).

Heb jij belangstelling, vragen of wil jij je opgeven? Kom langs op een maandag- of woensdagavond! Je mag je opgave of je vragen mailen naar tramhuisje@gmail.com. We hopen je spoedig op de baan te zien!

Met sportieve groet,

Arnold Burger,
Voorzitter ’t Tramhuisje.


Bijeenkomst voor nieuwe Folsgeasters

Vrijdag 15 febr. 2019, 20.00 in dorpshuis ‘Yn’e Lijte’

Voorzitter Bonne v.d. Valk kan namens Dorpsbelang Folsgeare 7 nieuwe bewoners welkom heten. Het is de eerste keer dat een dergelijke avond wordt georganiseerd. De bedoeling van deze avond is de nieuwe Folsgeasters uitgebreid informatie te geven over hun huidige woonplaats. Vervolgens wordt er een powerpoint getoond waarin aandacht wordt gegeven aan de diverse activiteiten in het dorp. Er is ruimte voor vragen en aanvullende op- en aanmerkingen.

Voordat de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen aan het woord komen, wordt er genoten van een bakje koffie / thee met oranjekoek van bakkerij S. de Witte uit Easthim.

Marijke Reen vertelt aansluitend over de Stichting Dorpshuis. De stichting draait geheel op vrijwilligers, ontvangt geen subsidies. Het dorpshuis kan worden afgehuurd voor feestjes en besloten bijeenkomsten.

Marijke vertegenwoordigt tevens de toneelvereniging. Er zijn op dit moment 16 spelende leden, 2 en 3 maart is de uitvoering met een avondvullend programma. Daarnaast is er een jeugdgroep actief( 13 t/m 18 jaar) Zij studeren een éénakter in. Hiervan is de uitvoering op 5 april.Lars Breeuwsma neemt vervolgens het woord om iets te vertellen over de kaatsvereniging ‘Yn’e Lijte’. Het seizoen loopt van mei tot midden september, er zijn circa 110 leden. Op maandagavond wordt er getraind op het sportveld ( 18.30 -20.00 uur). De senioren doen mee aan de donderdagavond competitie. Daarnaast zijn er 4 wedstrijden waaraan kan worden meegedaan. Voor de jeugd zijn er 4 ledenwedstrijden ( waaronder een federatiewedstrijd). Lars vraagt extra aandacht voor de jeugdsponsoractie van supermarkt Poiesz. De sponsormunten voor de kaatsvereniging kunnen tot 7 april worden ingeleverd in de Poiesz winkel op het Boschplein in Sneek.

Namens de Activiteiten Commissie ( AC) neemt Minco het woord. Deze groep vrijwilligers organiseert het gehele jaar door allerlei activiteiten binnen en buiten het dorpshuis. Een greep uit het aanbod: café avond, ( laatste vrijdag van de maand), schaatsen, escape room aan tafel, wielerronde ( 19 april, hiervoor zijn overigens nog een aantal verkeersregelaars nodig.) ouderenreisje /  50 +, dorpsfeest ( 1 keer per 2 jaar, in 2019 op 4, 5, 6 en7 juli, thema Schots en Scheef). De activiteiten worden aangekondigd via flyers in het dorp en zijn te lezen op de FB pagina. Het mag nog wel even genoemd worden dat vrijwel de voltallige AC aanwezig was op deze avond.

Hierna neem Simon het woord namens de Fûgelwacht IJlst-Oosthem e.o. Simon heeft allerlei voorwerpen meegenomen om zijn verhaal te ondersteunen. Erg leuk! Het werkgebied strekt zich uit tussen Heeg, IJlst, Laad en Zaad, Greonterp, Blauwhuis en Nijesyl. Eieren mogen niet meer worden geraapt, het gaat nu om nestbescherming. Er zijn 450 donateurs. Wie lid wordt van de vogelwacht betaalt € 5,– per jaar en krijgt een nestkastje. Via de Vogelwacht kunnen ook eenden korven worden aangeschaft. Helaas wordt de gemiddelde leeftijd steeds hoger, er is grote behoefte aan jonge leden. Er wordt 1x per jaar een nazorg bijeenkomst georganiseerd.

Namens dorpsbelang doet Wim een oproep aan de nieuwe leden om lid te worden van de vereniging van Dorpsbelangen  Kosten zijn € 9,– per jaar, nieuwe leden krijgen een dorpsvlag.

Jelle vertelt nog over het shantykoor de Ald Rien Sjongers. De leden komen in het winterseizoen 1x per 3 weken bij elkaar. Het is vooral een gezelligheidsclubje. Zo nu en dan wordt er een optreden verzorgd.

Gerke brengt de Jeu de boules vereniging onder de aandacht. Gedurende de zomer wordt er op de donderdagavond gespeeld vanaf 19.00 uur. ( speelveld achter het dorpshuis) Er is een onderlinge competitie.

De biljartvereniging was ook aanwezig. Er was geen presentatie, uiteraard kon na de officiële sluiting van de avond informatie worden ingewonnen.

Aan het einde van de avond stellen de nieuwe bewoners zichzelf nog even kort voor. Er kan aansluitend nog gezellig even worden nagepraat. Voor de nieuwe bewoners ligt een Schets van Folsgeare klaar.

Maak kennis met tennis

Kinderen in de basisschool leeftijd kunnen  op de tennisbaan van tv ’t Tramhuisje in Nijland een gratis clinic / les  volgen onder leiding van tennistrainer Sytse van der Heijde.

Deze clinic zal plaatsvinden op zondag 7 april.

De tijden zijn als volgt;

Kinderen uit groep 3/4/5/6 : 10.00-11.00 uur

Kinderen uit groep 7/8 : 11.00-12.00 uur

Wil uw kind graag meedoen, dan kunt u dat doorgeven aan Wytske Heida, Tsjaerddyk 36 of mailen naar wytskeheida@ziggo.nl.

Smaakt dit naar meer?

’t Tramhuisje biedt de mogelijkheid tot het volgen van 2 vervolglessen voor de sterk gereduceerde prijs van € 15 euro. Voor deelname aan deze 2 lessen kunt u een mail sturen naar bovengenoemd mailadres. Deze lessen zullen plaatsvinden op de donderdagen 11 en 18 april vanaf 17 uur.

Indien uw kind daarna lid wordt, worden de 15 euro in mindering gebracht op het lidmaatschap. Lidmaatschap is dan nog 85 euro inclusief 13 lessen.

Niet vergeten!!!

Komende zaterdag, 9 maart, wordt het oud papier weer opgehaald. tussen 9.00 en 12.00 uur. Zet u de dozen en /of stevig bij elkaar gebonden pakketten tijdig bij de weg?